W zdrowym ciele — zdrowy duch!

Zaję­cia  świe­tli­co­we  poma­ga­ją  zapew­nić dzie­ciom wła­ści­wy roz­wój nie tyl­ko umy­sło­wy, ale tak­że fizycz­ny! Zaję­cia  dla dzie­ci świet­nie speł­nia­ją­ce to zada­nie — to zaję­cia muzycz­no-rucho­we w for­mie zaba­wo­wej, łączą­ce kro­ki i pro­ste ukła­dy tanecz­ne. Wzbo­ga­co­ne są o ćwi­cze­nia kształ­tu­ją­ce, ćwi­czą­ce spraw­no­ść i koor­dy­na­cję rucho­wą. W łatwy spo­sób moż­na wyro­bić w dziec­ku nawyk aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go, zamia­st sie­dzieć przed tele­wi­zo­rem, mogą regu­lar­nie uczest­ni­czyć w zaję­cia­ch świe­tli­co­wy­ch 🙂