Bezpieczna droga

Bez­pie­czeń­stwo to spra­wa naj­waż­niej­sza! Na zaję­cia­ch w szkol­nej świe­tli­cy pani Lucy­na Smu­żyń­ska i pani Edy­ta Kopań­ska pod­ję­ły ten temat ze swo­imi mały­mi wycho­wan­ka­mi. Nasze świe­tlicz­ki pod­czas zajęć odgry­wa­ły scen­ki dra­mo­we doty­czą­ce poru­sza­nia się po dro­dze, malo­wa­ły far­ba­mi zna­ki dro­go­we, wyko­ny­wa­ły makie­ty mia­sta zwią­za­ne z ruchem ulicz­nym oraz dys­ku­to­wa­ły  na temat ruchu dro­go­we­go. Nie­ba­wem spo­tka­nie z naj­lep­szy­mi fachow­ca­mi w spra­wie ruchu dro­go­we­go — poli­cjan­ta­mi.