Sprzątaliśmy świat!

W sobo­tę — 16 wrze­śnia — ponad 230 uczniów naszej szko­ły wzię­ło udział w corocz­nej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Naj­wię­cej uczniów przy­szło z klas: 3a, 2f i 3e. Naj­pierw wszy­scy mogli obej­rzeć nie­zwy­kły film pt. “Kró­le­stwo” uka­zu­ją­cy pięk­no przy­ro­dy, któ­ra jest nisz­czo­na przez inge­ren­cję czło­wie­ka. Ucznio­wie klas pierw­szy­ch oglą­da­li baj­ki edu­ka­cyj­ne o eko­lo­gii — pozna­ły rady na to, co nale­ży robić z odpa­da­mi, by było czy­sto. Póź­niej każ­da kla­sa wypo­sa­żo­na w ręka­wicz­ki i wor­ki wraz z opie­ku­na­mi wyru­szy­ła w teren do miej­sc wyzna­czo­ny­ch przez szkol­ne­go koor­dy­na­to­ra — panią Gra­ży­nę Olczak. Zebra­li­śmy ok. 93 wor­ków śmie­ci. Malu­chy po sprzą­ta­niu zna­la­zły też czas na zaba­wę na pla­cu zabaw w par­ku, zje­dze­nie małe­go co nie­co w szkol­nej sto­łów­ce i zaba­wę kloc­ka­mi. Dzię­ki wspól­nej pra­cy wokół nas zro­bi­ło się pięk­niej! Przy oka­zji odpra­co­wa­li­śmy 30 kwiet­nia 2018r., dzię­ki cze­mu week­end majo­wy będzie napraw­dę dłu­uugi! Jest na co cze­kać! 🙂