Młodzież o literaturze

Przed­sta­wi­cie­le klas: 3a, 3b, 3c, 3g i 2g wraz z polo­nist­ka­mi — Iza­be­lą Saga­now­ską i Agniesz­ką Kożu­chow­ską — spę­dzi­li piąt­ko­we popo­łu­dnie w Miej­skiej Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej, gdzie wzię­li udział w spo­tka­niu z ucznia­mi war­szaw­skie­go liceum, któ­rzy przy­go­to­wa­li wykła­dy doty­czą­ce trzech twór­ców lite­ra­tu­ry: Wil­lia­ma Szek­spi­ra, Ada­ma Mic­kie­wi­cza i Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza. Zwłasz­cza dla trze­cio­kla­si­stów była to potrzeb­na powtór­ka przed egza­mi­nem gim­na­zjal­nym. Cie­szy rów­nież fakt, że na widow­ni byli obec­ni tak­że absol­wen­ci naszej szko­ły.