3GZNTK

Ucznio­wie kla­sy 3g (poli­tech­nicz­nej) wraz z nauczy­ciel­ką mate­ma­ty­ki — panią Bar­ba­rą Czer­wiń­ską zwie­dzi­li miń­ski ZNTK. Tuż przy wej­ściu na teren zakła­du wszy­scy dosta­li kaski ochron­ne, a następ­nie zosta­li prze­szko­le­ni przez oso­bę odpo­wie­dzial­ną za BHP. Dopie­ro tak przy­go­to­wa­ni mogli wej­ść do hal, w któ­ry­ch napra­wia­ne są pocią­gi — zarów­no te z Kolei Mazo­wiec­ki­ch, jak i skła­dy metra czy pocią­gi z Wiel­ko­pol­ski. Pod­czas wyciecz­ki moż­na było rów­nież wej­ść do kabi­ny maszy­ni­sty, podej­rzeć pra­cę m.in. spa­wa­czy, elek­try­ków, mon­te­rów oraz zapy­tać dwó­ch tech­no­lo­gów, któ­rzy opro­wa­dza­li uczniów po tere­nie zakła­du o tech­nicz­ne szcze­gó­ły pra­cy w ZNTK-u.