Dzień Kropki w naszej szkole

15 wrze­śnia obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki — świę­to to sta­ło się dla nas wszyst­ki­ch pre­tek­stem do nauki dzię­ki zaba­wie. Zarów­no star­si ucznio­wie, jak i malu­chy z kla­sy pierw­szej i z zerów­ki uczest­ni­czy­li w zaję­cia­ch, na któ­ry­ch kró­lo­wa­ła krop­ka. Pierw­sza­ki malo­wa­ły w krop­ka­ch swo­je talen­ty oraz liczy­ły i kolo­ro­wa­ły krop­ki bie­dron­ki. W kla­sa­ch star­szy­ch na lek­cja­ch języ­ka pol­skie­go ucznio­wie pozna­wa­li zna­cze­nie inter­punk­cyj­ne i fra­ze­olo­gicz­ne krop­ki, szy­fro­wa­li nazwę świę­ta, uży­wa­jąc alfa­be­tu Morse’a i alfa­be­tu Braile’a. Na geo­gra­fii oglą­da­li tyflo­ma­pę (prze­zna­czo­ną dla nie­wi­do­my­ch) oraz czy­ta­li legen­dy róż­ny­ch map i dowia­dy­wa­li się, co na nich ozna­cza­ją krop­ki. Na mate­ma­ty­ce jed­ni ucznio­wie szu­ka­li w tere­nie obec­no­ści krop­ki mają­cej zasto­so­wa­nie mate­ma­tycz­ne, inni mie­li za zada­nie połą­czyć 9 kro­pek uło­żo­ny­ch w kwa­drat za pomo­cą czte­rech pro­sty­ch linii. Na języ­ku angiel­skim obej­rze­li fil­mik o Vesh­ti i roz­ma­wia­li o talen­ta­ch, na języ­ku nie­miec­kim łączy­li krop­ki, two­rząc z nich nowe sło­wa. Pod­czas lek­cji che­mii i bio­lo­gii krop­ka rów­nież się poja­wi­ła — na che­mii w posta­ci mode­lu ato­mu, a na bio­lo­gii jako poje­dyn­cza komór­ka, od któ­rej wszyst­ko się zaczy­na. Krót­ko mówiąc — dowie­dli­śmy dzi­siaj, że krop­ka ma zna­cze­nie! Co wię­cej — krop­ka pozwo­li­ła nam dzi­siaj na inte­gra­cję młod­szy­ch, star­szy­ch i cał­kiem doro­sły­ch przed­sta­wi­cie­li naszej szko­ły!