Patriotyczna lekcja

Dzię­ki uprzej­mo­ści dyrek­to­ra Muzeum Zie­mi Miń­skiej pana Lesz­ka Cele­ja w naszej szko­le od kil­ku dni gości wysta­wa poświę­co­na rot­mi­strzo­wi Witol­do­wi Pilec­kie­mu. Dziś (14.09) mie­li­śmy nie­by­wa­łą oka­zję spo­tkać się z panem Dariu­szem War­dasz­ką, któ­ry po kądzie­li jest spo­krew­nio­ny z boha­te­rem wysta­wy. Mogli­śmy posłu­chać opo­wie­ści o bio­gra­fii rot­mi­strza — patrio­ty, wal­czą­ce­go w woj­nie 1920, w kam­pa­nii wrze­śnio­wej 1939, ochot­ni­ka, któ­ry ponad rok spę­dził w Auschwitz, powstań­ca war­szaw­skie­go, prze­śla­do­wa­ne­go i zamor­do­wa­ne­go przez komu­ni­stycz­ne wła­dze po woj­nie. Pozna­li­śmy rów­nież Witol­da Pilec­kie­go jako zwy­kłe­go czło­wie­ka, suro­we­go ojca, uzdol­nio­ne­go pla­stycz­nie miło­śni­ka przy­ro­dy. Na koniec wspól­nie śpie­wa­li­śmy bal­la­dę o rot­mi­strzu. To była nie­co­dzien­na lek­cja patrio­ty­zmu.