W poszukiwaniu “O”

Kla­sa I A w śro­dę (13.09) wybra­ła się na spa­cer wokół szko­ły w poszu­ki­wa­niu lite­ry „O”. Na począt­ku dzie­ci mia­ły odna­leźć te rze­czy, któ­re swo­im kształ­tem przy­po­mi­na­ją tę lite­rę. Pierw­sza­ki oka­za­ły się bar­dzo spo­strze­gaw­cze i liter­kę „O” dostrze­gły w chmu­rze, ante­nie sate­li­tar­nej, koni­czy­nie, jarzę­bi­nie, koszu, stu­dzien­ce, okrą­gły­ch świa­tła­ch samo­cho­du, kame­rze i kol­czy­ka­ch. Dzie­ci pod­czas obser­wa­cji świa­ta były bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ne. W cza­sie spa­ce­ru wykla­ski­wa­ły syla­by wyra­zów zawie­ra­ją­cy­ch gło­skę „O”. Na koniec spa­ce­ru dzie­ci malo­wa­ły kre­dą pra­cę pla­stycz­ną „Jak liter­ka „O” spę­dzi­ła waka­cje?” Pra­ce oka­za­ły się bar­dzo pomy­sło­we: liter­ka „O” była nad morzem, gdzie zaży­wa­ła kąpie­li, odwie­dzi­ła pira­mi­dy, prze­by­wa­ła bli­sko czyn­ne­go wul­ka­nu, była na pla­ży i mogła jeść lody, spę­dza­ła waka­cje, spa­ce­ru­jąc ze swo­im kotem, któ­ry miał różo­we wąsy.  Na koniec dzie­ci opo­wia­da­ły o waka­cja­ch swo­jej liter­ki. Spa­cer oka­zał się dosko­na­łą oka­zją do nauki i zaba­wy.