Patriotyczna wystawa

11 wrze­śnia w naszej szko­le, dzię­ki uprzej­mo­ści Dyrek­to­ra Muzeum Zie­mi Miń­skiej pana Lesz­ka Cele­ja, zago­ści­ła wysta­wa — Rot­mi­strz Witold Pilec­ki – Polak, Mąż, Ojciec, Boha­ter. Dzię­ki temu ucznio­wie mają moż­li­wo­ść pozna­nia boha­ter­skiej posta­ci Witol­da Pilec­kie­go i jego bio­gra­fii. Infor­ma­cje zamiesz­czo­ne na tabli­ca­ch są szcze­gól­nie cen­ne dla uczniów klas siód­my­ch, w następ­nym roku będą się oni uczy­li o histo­rii II woj­ny świa­to­wej i komu­ni­stycz­nym ter­ro­rze. Tak­że ucznio­wie klas gim­na­zjal­ny­ch w oso­bie Pilec­kie­go spo­tka­ją czło­wie­ka hono­ru, nie­złom­ne­go Pola­ka, a tak­że kocha­ją­ce­go męża i ojca. Dopeł­nie­niem wysta­wy będzie spo­tka­nie z człon­kiem rodzi­ny rot­mi­strza. Zachę­ca­my wszyst­ki­ch do oglą­da­nia wysta­wy i czy­ta­nia infor­ma­cji o Witol­dzie Pilec­kim — plan­sze znaj­du­ją się na gór­nym kory­ta­rzu.