Siódmoklasiści zintegrowani!

Piąt­ko­we popo­łu­dnie siód­mo­kla­si­ści spę­dzi­li w szko­le, gdzie mie­li oka­zję poznać sie­bie nawza­jem pod­czas spo­tka­nia inte­gru­ją­ce­go rocz­nik klas siód­my­ch. Pokaz popro­wa­dzi­ła gru­pa przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­du uczniow­skie­go. Każ­da kla­sa wystę­po­wa­ła przed kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi, pre­zen­tu­jąc pio­sen­ki, wier­sze, ukła­dy tanecz­ne i spor­to­we. Spe­cjal­ny występ dla swo­ich uczniów przy­go­to­wa­li rów­nież nauczy­cie­le, któ­rzy naj­pierw sami odtań­czy­li zum­bę, a potem zapro­si­li do wspól­nej zaba­wy rów­nież uczniów. Następ­nie siód­mo­kla­si­ści wzię­li udział w grze tere­no­wej po mie­ście i w zaję­cia­ch inte­gra­cyj­ny­ch. Wszy­scy mogli też spraw­dzić swo­je siły pod­czas zawo­dów spor­to­wy­ch. Na koniec było wiel­kie gril­lo­wa­nie i zaja­da­nie się kieł­ba­ska­mi. Krót­ko mówiąc — ucznio­wie klas siód­my­ch mie­li bar­dzo inten­syw­ne zakoń­cze­nie pierw­sze­go tygo­dnia w nowej szko­le. Do domu wra­ca­li już nocą, peł­ni wra­żeń, zmę­cze­ni, ale zado­wo­le­ni!