7d na warsztatach dubbingu

W kolej­nym dniu 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha ucznio­wie kla­sy 7d wraz ze swo­ją polo­nist­ką wzię­li udział w nie­zwy­kły­ch warsz­ta­ta­ch dub­bin­gu. Zaję­cia popro­wa­dzo­ne w MDK przez akto­ra (Macie­ja Więc­kow­skie­go) i czte­rech muzy­ków z gru­py Nie­my Movie pole­ga­ły na uświa­do­mie­niu uczniom, na czym pole­ga wpro­wa­dza­nie dźwię­ków do kina nie­me­go. Naj­pierw ucznio­wie odgry­wa­li scen­ki dra­mo­we zwią­za­ne z okre­ślo­ną prze­strze­nią (np. ze skle­pem czy ban­kiem), a póź­niej pisa­li nie­co absur­dal­ne histo­ryj­ki, któ­re następ­nie trze­ba było aktor­sko odczy­tać (np. jak niedź­wie­dź, wie­wiór­ka czy orka!). Zada­nie fina­ło­we pole­ga­ło na przy­go­to­wa­niu dub­bin­gu do krót­kie­go frag­men­tu fil­mu pt. “Zagi­nio­ny świat” (z roku 1925 roku). Zada­nie w gru­pa­ch ucznio­wie kla­sy 7d wyko­na­li jak praw­dzi­wi pro­fe­sjo­na­li­ści!