WYCHOWANIE — wspólna sprawa

W czwart­ko­wy wie­czór (7 wrze­śnia) w szkol­nej sto­łów­ce spo­tka­li się przed­sta­wi­cie­le rodzi­ców, uczniów i nauczy­cie­li, by wspól­nie zasta­no­wić się nad kształ­tem pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go szko­ły. Pod­czas dwu­go­dzin­ny­ch warsz­ta­tów popro­wa­dzo­ny­ch przez peda­go­ga szkol­ne­go panią Justy­nę Koło­dziej­czyk, psy­cho­lo­ga szkol­ne­go panią Moni­kę Złot­nik i wice­dy­rek­tor Iza­be­lę Saga­now­ską uda­ło się wypra­co­wać:

  • model absol­wen­ta,
  • war­to­ści, na któ­ry­ch chce­my wspól­nie budo­wać wycho­wa­nie,
  • ana­li­zę SWOT, czy­li moc­ne i sła­be stro­ny szko­ły, szan­se i zagro­że­nia.

Na koniec wspól­nie usta­li­li­śmy głów­ne cele dzia­łań wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny­ch. Na ich pod­sta­wie powsta­nie doku­ment, któ­ry uchwa­li Rada Rodzi­ców z poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­gicz­ną. Wycho­wa­nie to waż­na i wspól­na spra­wa! Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia za twór­czą i kon­struk­tyw­ną pra­cę.