3A na warsztatach sitodruku

Ucznio­wie kla­sy 3a (aka­de­mic­kiej-huma­ni­stycz­nej) wzię­li udział w warsz­ta­ta­ch sito­dru­ku zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch w rama­ch 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK. Sito­druk jest nie­zwy­kle twór­czą tech­ni­ką nano­sze­nia wzo­rów wła­ści­wie na… wszyst­ko! Zaję­cia prak­tycz­ne popro­wa­dzi­ła pani Agniesz­ka Sta­na­siuk, któ­ra wyja­śni­ła nie tyl­ko sam pro­ces two­rze­nia sito­dru­ku na mate­ria­le, ale tak­że poka­za­ła, jaką tech­ni­ką moż­na wyko­nać swój wła­sny wzór na tor­bie. Ucznio­wie z 3a malo­wa­li tło, uży­wa­li sza­blo­nów przy­go­to­wa­ny­ch przez pro­wa­dzą­cą, korzy­sta­li ze wzo­ru tygry­sa wyko­na­ne­go na spe­cjal­nej kal­ce, żeby wykre­ować nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry na swo­ich tor­ba­ch. To była nie­zwy­kła przy­go­da arty­stycz­na.