POPkultura na początek

Dziew­czy­ny z kl. 3b posta­no­wi­ły roz­po­cząć rok szkol­ny bar­dzo kul­tu­ral­nie. 6 wrze­śnia wybra­ły się ze swo­ją polonistką,p. Iza­be­lą Saga­now­ską na wer­ni­saż wysta­wy #POPART Andy War­hol zor­ga­ni­zo­wa­nej w rama­ch 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha. W bla­sku fle­szy i atmos­fe­rze cele­bryc­kie­go spo­tka­nia przy coca-coli oglą­da­ły przy­kła­dy twór­czo­ści naj­wy­bit­niej­sze­go ame­ry­kań­skie­go współ­cze­sne­go arty­sty, twór­cy popar­tu. Były słyn­ne serie dola­rów, pro­jek­ty pusz­ki zupy Campbell’s, Coca-Coli czy por­tret Mari­lyn Mon­roe.
Obiek­ty pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie w gale­rii Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry pocho­dzą z muzeum w Pit­ts­bur­ghu i muzeum w Medzi­la­bor­ca­ch. To był eks­cy­tu­ją­cy wie­czór! A to dopie­ro począ­tek naszej kul­tu­ral­nej przy­go­dy.