Witamy pierwszoklasistów!

4 wrze­śnia to dla naj­młod­szy­ch uczniów naszej szko­ły dzień nie­zwy­kły, ponie­waż wła­śnie roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z nauką w szko­le pod­sta­wo­wej. Star­si kole­dzy przy­go­to­wa­li dla nich spe­cjal­ne bile­ty wstę­pu na wspól­ny rejs po oce­anie wie­dzy. Opró­cz bile­tu każ­dy uczeń — wcho­dząc na pokład — uści­snął dłoń pana dyrek­to­ra i już pierw­sze­go dnia otrzy­mał w pre­zen­cie worek z logo swo­jej nowej szko­ły. Mamy nadzie­ję, że wraz z wycho­waw­czy­nia­mi — panią Iwo­ną Szu­law­ską (1a) i panią Anną Maj­szyk (1b) — pierw­szacz­ki prze­ży­ją nie­jed­ną fascy­nu­ją­cą przy­go­dę i zdo­bę­dą w tym roku pod­czas swo­je­go rej­su mnó­stwo wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Uro­czy­sto­ść powi­ta­nia klas pierw­szy­ch przy­go­to­wa­ła kla­sa 2f gim­na­zjum wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Niną Ostrow­ską. Życzy­my pomyśl­ny­ch wia­trów pod­czas mor­skiej żeglu­gi po oce­anie wie­dzy!