Nowy rok szkolny rozpoczęty!

W ponie­dzia­łek — 4 wrze­śnia — uro­czy­ście roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny. Tym razem powi­ta­li­śmy w pro­ga­ch naszej szko­ły nie tyl­ko kla­sy dru­gie i trze­cie gim­na­zjum, ale tak­że pierw­szy rocz­nik klas siód­my­ch i dwie kla­sy pierw­sze. Pod­czas spo­tkań z ucznia­mi, nauczy­cie­la­mi i rodzi­ca­mi pan dyrek­tor Wyszo­grodz­ki zachę­cał do otwar­to­ści i wza­jem­nej życz­li­wo­ści, a tak­że życzył wszyst­kim bar­dzo dobre­go roku szkol­ne­go. Czę­ść arty­stycz­ną przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy 2e wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Ilo­ną Kru­pą. Od jutra zaczy­na­my naszą wspól­ną szkol­ną przy­go­dę! Powo­dze­nia!