Zerówka” wystartowała

W dniu 30 sierp­nia odbył się w szko­le dzień adap­ta­cyj­ny dla gru­py przed­szkol­nej (“zerów­ki”). Licz­nie przy­by­łe przed­szko­la­ki zosta­ły opro­wa­dzo­ne po szko­le oraz bra­ły udział w zaba­wa­ch rucho­wy­ch i muzycz­ny­ch w nowej sali zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez p. Mar­tę Woź­ni­cę. Dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne (wła­sny por­tret), któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne jako deko­ra­cja na tabli­cy w sali. Na zakoń­cze­nie dzie­ci, nauczy­ciel i rodzi­ce bawi­li się chu­s­tą ani­ma­cyj­ną na pla­cu szkol­nym. Od 1 wrze­śnia pra­ca w “zerów­ce” ruszy­ła peł­na parą!