Narodowe Czytanie 2017

Kolej­ny raz nauczy­cie­le naszej szko­ły włą­czy­li się do akcji naro­do­we­go czy­ta­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej w mie­ście przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną. W tym roku odczy­ta­li frag­men­ty “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, a póź­niej mie­li moż­li­wo­ść spo­tka­nia się z gościem spe­cjal­nym, czy­li panią Mają Komo­row­ską. Ta wybit­na pol­ska aktor­ka teatral­na i fil­mo­wa przy­po­mnia­ła wszyst­kim postać Rache­li, któ­rą zagra­ła w fil­mie Andrze­ja Waj­dy, czy­ta­ła rów­nież wier­sze i opo­wia­da­ła histo­rie z życia zawo­do­we­go i pry­wat­ne­go. Za rok też będzie­my czy­tać!