Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

Zapra­sza­my na uro­czy­ste roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go, któ­re odbę­dzie się 4 wrze­śnia 2017r. (w ponie­dzia­łek) według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • g. 9.15 — kla­sy przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy,
  • g. 10.15 — kla­sy IIIII gim­na­zjum,
  • g. 11.45 — kla­sy VII szko­ły pod­sta­wo­wej,
  • g. 13.30 — kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej.

CAŁA NAPRZÓD KU WIELKIEJ PRZYGODZIE!