Zaprzyjaźnij się z nową szkołą!

Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (“zerów­ki”) i z klas I na spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne z wycho­waw­ca­mi przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go. Pro­po­nu­je­my dzie­ciom szan­sę na pierw­szy kon­takt z nową szko­łą, oswo­je­nie z oto­cze­niem, pozna­nie wycho­waw­cy. Pod­czas spo­tka­nia zapew­ni­my: zwie­dza­nie szko­ły, zaba­wy inte­gra­cyj­ne i muzycz­no-rucho­we w sali lek­cyj­nej, wyko­na­nie cie­ka­wej pra­cy pla­stycz­nej, słod­ki upo­mi­nek. Pro­si­my, by dzie­ci zabra­ły ze sobą napo­je. Rodzi­ce będą mie­li oka­zję wza­jem­nie się poznać, pody­sku­to­wać przy kawie i her­ba­cie. Spo­tka­nia zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w ostat­nim tygo­dniu sierp­nia w godz. 15.00–17.00 według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • oddział przed­szkol­ny — 30 sierp­nia,
  • kl. 1 a — 31 sierp­nia,
  • kl. 1 b — 1 wrze­śnia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!