Bitwa warszawska 1920

W imie­niu bur­mi­strza mia­sta, pro­bosz­cza para­fii NNMP, dyrek­to­ra Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry i dyrek­to­ra Miej­skiej Szko­ły Arty­stycz­nej zapra­sza­my na obcho­dy 97. rocz­ni­cy bitwy war­szaw­skiej 1920 roku, któ­re odbę­dą się 17 sierp­nia. W pro­gra­mie obcho­dów: msza świę­ta w inten­cji Ojczy­zny, uro­czy­sto­ści przed Pomni­kiem Nie­pod­le­gło­ści oraz seans fil­mo­wy “1920 Bitwa War­szaw­ska” w MSA. Bez­płat­ne wej­ściów­ki na film moż­na ode­brać w kinie Muza, w recep­cji MSA oraz w Biu­rze Obsłu­gi Inte­re­san­ta w Urzę­dzie Mia­sta. Ilo­ść wej­śció­wek ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram obcho­dów — na pla­ka­cie.