Narciarska przygoda

W dnia­ch  6–9.01.2018r. już po raz szó­sty z rzę­du ucznio­wie naszej szko­ły mogli szu­so­wać po nie­zwy­kle uro­kli­wy­ch zako­piań­ski­ch szla­ka­ch. Dosko­na­li­li swój kunszt nar­ciar­ki na Sto­ku Rusiń­skim – w Buko­wi­nie Tatrzań­skiej i na Sto­ku Kotel­ni­ca – w Biał­ce Tatrzań­skiej, a te kil­ka nie­za­po­mnia­ny­ch dni miesz­ka­li  w pięk­nym kra­jo­bra­zo­wo Gli­cza­ro­wie Gór­nym. Wyciecz­ka pozwo­li­ła im poczuć namiast­kę wol­no­ści, któ­rą nie­sie nar­ciar­ka pręd­ko­ść i  poko­ny­wa­nie wła­sny­ch sła­bo­ści, namiast­kę zaba­wy na śnie­gu, ale przede wszyst­kim namiast­kę inte­gra­cji i współ­pra­cy. Bia­ły nar­ciar­ski wyjazd pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li pana Mar­ka Kudel­skie­go i pana Toma­sza Ruty  oka­zał się nie­za­po­mnia­nym wspo­mnie­niem peł­nym wra­żeń.

W spódnicy i w krawacie

Dzi­siaj bawi­li­śmy się bar­dzo tłum­nie w Dzień Spód­ni­cy i Kra­wa­ta. W naszej szko­le zro­bi­ło się kobie­co i ele­ganc­ko. Róż­no­rod­no­ść spód­ni­czek i  pomy­sło­wo­ść kra­wa­cia­rzy dowio­dła, że w naszej szko­le nie bra­ku­je kre­atyw­ny­ch mło­dy­ch ludzi. Pomy­sł naszy­ch siód­mo­kla­si­stów wraz z wycho­waw­cą Panią Kata­rzy­ną Kozłow­ską-Wyszo­grodz­ką oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Dzi­siej­szy dzień poka­zał, że umie­my się bawić.

W poszukiwaniu sudeckich krasnali

Ucznio­wie kla­sy 3d wraz z wycho­waw­cą Panem Mar­kiem Kudel­skim zakoń­czy­li podróż w nie­zna­ne i wró­ci­li z nowym baga­żem cudow­ny­ch doświad­czeń. W waliz­ce scho­wa­li wspo­mnie­nia wspól­nie spę­dzo­ny­ch chwil, nie­za­po­mnia­ne emo­cje i mnó­stwo uśmie­chu. Wro­cław­skie zoo uję­ło ich walo­ra­mi este­tycz­ny­mi, Szcze­li­niec zachwy­cił kra­jo­bra­zem, Błęd­ne Ska­ły oka­za­ły się obłęd­nym spo­tka­niem z natu­rą, Kopal­nia Zło­ta zauro­czy­ła bogac­twem, a  Huta Szkła była  zde­rze­niem rze­czy­wi­sto­ści z arty­zmem. Chwi­le spę­dzo­ne razem w Kotli­nie Kłodz­kiej zapi­sa­ły się na trwa­łe w ich pamię­ci i będą nie­by­wa­le ład­ny­mi obraz­ka­mi wspo­mnień.

Awans piłkarski

Mistrzo­stwa Powia­tu Miń­skie­go w Pił­ce Noż­nej Dziew­cząt oka­za­ły się dla nas kolej­nym powo­dem do dumy. Otóż nasza płeć pięk­na zaję­ła II miej­sce, co dało awans do run­dy następ­nej. Dziel­ne dziew­czy­ny naj­pierw poko­na­ły zespół z Sien­ni­cy 2–0, po czym zre­mi­so­wa­ły z dru­ży­ną z Dobre­go 1–1 i ule­gły po trud­nym, ale bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cym meczu  3–2 teamo­wi z SP1. Dziew­czy­nom nie zabra­kło woli wal­ki, umie­jęt­no­ści i zaan­ga­żo­wa­nia, ale przede wszyst­kim rado­ści z rywa­li­za­cji spor­to­wej. Do suk­ce­su popro­wa­dził ich nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go Pan Marek Kudel­ski.

Skład dru­ży­ny : Alek­san­dra Posiew­ka, Mar­ty­na Kruk, Julia Wie­wió­ra, Mar­ty­na Roki­ta, Ala Zugaj, Maja Pod­la­ska, Pola Rokic­ka, Wik­to­ria Anto­lak, Wik­to­ria Kon­drac­ka

Królewski dzień, czyli u nas na lekcjach nie jest nudno.

Dnia 12 maja 2017r. kla­sa IF wraz z wycho­waw­czy­nią panią Niną Ostrow­ską i nauczy­ciel­ką języ­ka pol­skie­go  panią Alek­san­drą Wró­bel wybra­ła się na wyciecz­kę do Zam­ku Kró­lew­skie­go i Łazie­nek Kró­lew­ski­ch. Ośmio­ro uczniów wcie­li­ło się w rolę prze­wod­ni­ków i przy­bli­ży­ło nam histo­rie zwią­za­ne z Łazien­ka­mi­Kró­lew­ski­mi. Ali­cja Król przy­bli­ży­ła nam gene­zę­Ła­zie­nek Kró­lew­ski­ch, Daniel Mar­czak opo­wie­dział o Pała­cu na Wyspie, Emi­lia Popis z kolei zre­fe­ro­wa­ła infor­ma­cje o  Dom­ku Myśliw­skim, Łuka­sz Kuź­ma wie­dział wszyst­ko o Amfi­te­atrze, Kata­rzy­na Bień­kow­ska mówi­ła o  Bia­łym Dom­ku, Paweł Jac­ko­wi­cz zajął się Sta­rą Poma­rań­czar­nią,  Zuzan­na Gadom­ska oka­za­ła się znaw­cą  Pomni­ka Cho­pi­na, a Bar­ło­miej Pach­nik przed­sta­wił kole­gom infor­ma­cje o  Obia­da­ch czwart­ko­wy­ch. Następ­nie ucznio­wie  uda­li się do Zam­ku Kró­lew­skie­go na lek­cję “Ryce­rze i ich świat”, na któ­rej prze­nie­śli się do śre­dnio­wie­cza. Wyciecz­ki kształ­cą, a to co trud­ne oka­zu­je się przy­swa­jal­ne i cie­ka­we. Sami z pomo­cą nauczy­cie­li byli auto­ra­mi swo­je­go wyjaz­du, któ­ry przy­nió­sł im wile rado­ści i satys­fak­cji.

 

Kolejny puchar, kolejne sportowe zwycięstwo.

No i mamy kolej­ny suk­ces, kolej­ny puchar,  tym razem  Sta­ro­sty Powia­tu Miń­skie­go. Nasi  spor­tow­cy w skła­dzie: Anto­ni Mal­ka, Jakub Ostrow­ski, Mate­usz Bemb­no­wi­cz, Michał Nala­zek, Julia Drza­zga, Julia Krzy­ża­now­ska, Domi­ni­ka Maku­ch, zdo­by­li zasłu­żo­ne I miej­sce w Tur­nie­ju Mili­tar­no-Spor­to­wym Klas Gim­na­zjal­ny­ch, nokau­tu­jąc swo­ich prze­ciw­ni­ków. A trze­ba przy­znać, że kon­ku­ren­cje nie nale­ża­ły do zwy­kły­ch i banal­ny­ch: strze­la­nie z bro­ni pneu­ma­tycz­nej, rzu­ca­nie gra­na­tem do celu i cross mili­tar­ny, na któ­ry skła­da­ło się cho­ciaż­by czoł­ga­nie przez peł­za­nie, skok tygry­si z fazą lotu ( cokol­wiek, to zna­czy, brzmi cie­ka­wie), tzw. pomp­ki,  bie­gi i inne gim­na­stycz­ne, wysił­ko­we akro­ba­cje. W dru­ży­nie siła, a nasza dru­ży­na oka­za­ła się zgra­na, sil­na, uśmiech­nię­ta i rze­tel­nie przy­go­to­wa­na, bo nie prze­szko­dzi­ła im nawet desz­czo­wa aura. Opie­ku­nem naszej mistrzow­skiej dru­ży­ny był nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go pan Marek Kudel­ski, któ­ry nie tyl­ko doda­wał otu­chy swo­im pod­opiecz­nym, ale tak­że popro­wa­dził ich do suk­ce­su. Gra­tu­lu­je­my mło­dym spor­tow­com deter­mi­na­cji i spry­tu, zaś opie­ku­no­wi pomy­słu i tak­ty­ki w reali­za­cji spor­to­we­go wyzwa­nia.

 

Przyrodomaniacy na mecie

W mar­cu w naszej szko­le kró­lo­wa­ła PRZYRODA. 7 kwiet­nia pod­su­mo­wa­li­śmy wszyst­kie   dzia­ła­nia jakie mia­ły miej­sce w tym mie­sią­cu, a nagro­dy i dyplo­my wrę­czył lau­re­atom Pan Dyrektor.Oto lista nagrodzonych:Tytuł Mistrza Wie­dzy Przy­rod­ni­czej zdo­by­li: Anna Prokopiak(1g), Julia Wój­cik (2g), Mag­da­le­na Gra­bar­czyk (3e). Kla­sy Ib i IIe, a z klas przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy kla­sa IIh – zdo­by­ły tytuł Naj­lep­szej Kla­sy Przy­ro­do­ma­nia­ków. W kate­go­rii Naj­cie­kaw­sze Pomo­ce Dydak­tycz­ne lau­re­ata­mi zosta­li: Pau­li­na Cze­ka­ła  (IIIg) – z che­mii, Karol Augu­sty­niak (2g) – z fizy­ki, Pau­li­na Mor­mon (1e) – z bio­lo­gii,  Łucja Czyż (3e) – z geo­gra­fii. Ponad­to w mar­cu zbie­ra­li­śmy w naszej szko­le maku­la­tu­rę w rama­ch kon­kur­su eko­lo­gicz­ne­go „Zbie­ra­my Maku­la­tu­rę”. Naj­wię­cej tego surow­ca wtór­ne­go dostar­czy­ła uczen­ni­ca Pau­li­na Wadas z kla­sy 1g. Zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su „Podróż dooko­ła świa­ta – pal­cem po mapie” zosta­ła Mag­da­le­na Gra­bar­czyk, uczen­ni­ca kla­sy 3e.Podczas impre­zy eko­lo­gicz­nej „Z eko­lo­gią za pan brat” wyka­za­li się ucznio­wie klas pierw­szy­ch. Na czo­ło wysu­nę­ła się kla­sa Ie.Podsumowanie imprez i kon­kur­sów przy­go­to­wa­li: p. Agniesz­ka Rychar­ska, p. Nina Ostrow­ska i p. Sła­wo­mir Rybiń­ski. Zwy­cięz­cy otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy ufun­do­wa­ne przez Radę Rodzi­ców. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za udział w kon­kur­sa­ch i impre­za­ch. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com. Zachę­ca­my wszyst­ki­ch do udzia­łu w kolej­ny­ch edy­cja­ch Przy­ro­do­ma­nia­ków, w trak­cie któ­ry­ch na pew­no nie zabrak­nie nowy­ch zadań, kon­kur­sów i cie­ka­wy­ch imprez.

     

 

 

Wyróżnione w “Macierzance”

21 mar­ca 2017r. trzy uczen­ni­ce naszej szko­ły, pod opie­ką p. Niny Ostrow­skiej wzię­ły udział w fina­le Powia­to­we­go  Kon­kur­su Przy­rod­ni­cze­go „Macie­rzan­ka”. Dziew­czę­ta wyka­za­ły się ogrom­ną wie­dzą z zakre­su che­mii, bio­lo­gii i geo­gra­fii. Mag­da­le­na Gra­bar­czyk z kla­sy IIIe oraz Kami­la Kul­ma z kla­sy IIIg dosta­ły wyróż­nie­nia. Trze­cia repre­zen­tant­ka naszej szko­ły Mag­da­le­na Boruc z kla­sy IIe uzy­ska­ła podzię­ko­wa­nia za udział w kon­kur­sie, a jako rok młod­sza uczest­nicz­ka z pew­no­ścią zyska­ła doświad­cze­nie, któ­re z pew­no­ścią przy­da jej się za rok.

 

Zmagania Przyrodomaniaków

14 mar­ca 2017 r. w naszej szko­le odbył się kon­kurs na Naj­lep­szą Kla­sę   Przy­ro­do­ma­nia­ków, pod­czas któ­re­go ucznio­wie przez godzi­nę zma­ga­li się z zada­nia­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez nauczy­cie­li przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch, p. Agniesz­kę Rychar­ską, p. Ninę Ostrow­ską i p. Gra­ży­nę Olczak. Impre­za spo­tka­ła się z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem, uczest­ni­cy byli bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ni, nie­strasz­ne im były skom­pli­ko­wa­ne zagad­ki przy­rod­ni­cze – poprzez zaba­wę z róż­ny­mi łami­głów­ka­mi, rebu­sa­mi, puz­zla­mi, domi­nem i inny­mi zada­nia­mi utrwa­la­li zdo­by­te wia­do­mo­ści. Kon­kurs ten prze­zna­czo­ny był dla uczniów klas I i II,odbył się rów­nież w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pracy.Uczniowie każ­dej kla­sy byli podzie­le­ni na 4 gru­py: fizy­ków, che­mi­ków, bio­lo­gów i geo­gra­fów. Infor­ma­cję o tym, któ­ra kla­sa zwy­cię­ży­ła, pozna­cie pod­czas pod­su­mo­wa­nia Mie­sią­ca Przy­ro­do­ma­nia­ków.

Lekcja Chemii

11 stycz­nia 2017r. ucznio­wie kla­sy 1F pod opie­ką pani Niny Ostrow­skiej, uczest­ni­czy­li w   4-godzin­ny­ch warsz­ta­ta­ch w labo­ra­to­rium che­micz­nym Wydzia­łu Che­micz­ne­go Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, któ­re odby­ły się w rama­ch pro­jek­tu OPEN LAB. Na zaję­cia­ch tych „mło­dzi che­mi­cy” m.in. mie­li moż­li­wo­ść samo­dziel­nie zba­dać wła­ści­wo­ści skład­ni­ków powie­trza. Wyko­ny­wa­li doświad­cza­nia,  do któ­ry­ch uży­wa­li suche­go lodu, czy­li zesta­lo­ne­go dwu­tlen­ku węgla. Zoba­czy­li też jak wyglą­da pro­ces skra­pla­nia  tle­nu, przy pomo­cy cie­kłe­go azo­tu. To był pierw­szy wyjazd nowej kla­sy przy­rod­ni­czej do pro­fe­sjo­nal­ne­go labo­ra­to­rium, któ­rym roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z eks­pe­ry­men­to­wa­niem che­micz­nym….

Białe szaleństwo

Gru­pa śmiał­ków zako­cha­ny­ch w bia­łym sza­leń­stwie pią­ty rok z rzę­du odby­ła  nie­za­po­mnia­ną kil­ku­dnio­wą przy­go­dę. Wraz z opie­ku­na­mi Mar­kiem Kudel­skim i Toma­szem Rutą, nauczy­cie­la­mi wycho­wa­nia fizycz­ne­go  szu­so­wa­li  po Sto­ku Rusiń­skim w Buko­wi­nie, Kotel­ni­cy w Biał­ce Tatrzań­skiej oraz  w Małym Cichym. Wszy­scy z uśmie­cha­mi na twa­rzy, w peł­nym ekwi­pun­ku  dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści nar­ciar­skie. Odwie­dzi­li Ter­my w Biał­ce Tarzań­skiej i cie­szy­li się Zako­pa­nem zako­pa­nym w śnie­gu i okra­szo­nym mro­zem.  W podzię­ko­wa­niu za mile spę­dzo­ne chwi­le i nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia opie­ku­no­wie otrzy­ma­li od uczest­ni­ków kalo­rycz­ną piz­zę,  oka­za­łą w kształ­cie, mówią­ca wszyst­ko. Opie­ku­no­wie z kolei  zre­wan­żo­wa­li się kola­żem zdjęć na pamiąt­kę nar­ciar­skiej sie­lan­ki. Sto­kom nar­ciar­skim powie­dzie­li: Do zoba­cze­nia za rok!

Zapachniało choinką

Jak co roku w naszej szko­le przed świę­ta­mi odbył się kon­kurs na naj­pięk­niej­szy wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ny stro­ik świą­tecz­ny. Zro­bi­ło się świą­tecz­nie, bły­snę­ło bro­ka­tem, ale przede wszyst­kim zapach­nia­ło cho­in­ką. W każ­dej kom­po­zy­cji zoba­czyć moż­na było czar świą­tecz­ne­go cza­su.  Wszyst­kie pra­ce były bar­dzo cie­ka­we, wyma­ga­ły dużo pra­cy i dobry­ch pomy­słów. Nie zabra­kło arty­stycz­nej wizji połą­czo­nej z tra­dy­cją.

Wyni­ki kon­kur­su: I miej­sce — kla­sa IIIg, II miej­sce — kla­sa IId, III miej­sce — kla­sa IIId. Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do udzia­łu za rok, bo prze­cież świę­ta to czas rado­ści.

Wyczytany sukces

img_20161117_140238Mar­ta Obło­za uczen­ni­ca kla­sy IIIe zaję­ła I miej­sce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Pięk­ne­goimg_20161117_134914 Czy­ta­nia. Bez­a­pe­la­cyj­ny i w peł­ni zasłu­żo­ny suk­ces Mar­cie przy­nio­sła rewe­la­cyj­na inter­pre­ta­cja frag­men­tu pro­zy Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Mistrzo­stwo w każ­dym calu. Peł­ne eks­pre­sji, soczy­ste i dosko­na­łe pod wzglę­dem dyk­cji wystą­pie­nie Mar­ty wzbu­dzi­ło zachwyt juro­rów, ale i wszyst­ki­ch słu­cha­ją­cy­ch. Dodam, że Mar­ta to nasza Mistrzy­ni sło­wa czy­ta­ne­go, ale tak­że i mówio­ne­go. Gra­tu­lu­je­my rów­nież Pani Ewie Psz­czół­kow­skiej, że bacz­nie czu­wa nad talen­tem uczen­ni­cy.

Bra­wo Mar­ta.

W piernikowym sercu Polski

Dwu­dnio­wa przy­go­da kla­sy Ia i Id  w Toru­niu zosta­ła sfi­nan­so­wa­na przez   pro­gram rzą­do­wy “Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła” w rama­ch pro­jek­tu “Tu wszę­dzie jest moja ojczy­zna”. Gim­na­zja­li­ści wyru­szy­li na pod­bój pier­ni­ko­we­go mia­sta, by poznać osiem pię­ter wie­dzy w Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy. Z pochod­nia­mi w ręku zwie­dzi­li Fort IV, po czym w roli żoł­nie­rzy bawi­li się w pod­cho­dy. Zoba­czy­li gotyc­kie mia­sto wie­czo­ro­wą porą. W roli miesz­czek toruń­ski­ch i ryce­rzy krzy­żac­ki­ch w stro­ja­ch z epo­ki spa­ce­ro­wa­li po Toru­niu. Byli gość­mi w domu Miko­ła­ja Koper­ni­ka. Upie­kli pier­ni­ki w Żywym Muzeum Pier­ni­ka, a tak­że wzię­li udział w spo­tka­niu z gwiaz­da­mi w Pla­ne­ta­rium. Wyciecz­ka pozwo­li­ła im zoba­czyć pier­ni­ko­we ser­ce Pol­ski, zin­te­gro­wać zespół kla­so­wy, ale przede wszyst­kim była oka­zją do uczest­ni­cze­nia w nie­co­dzien­ny­ch lek­cja­ch histo­rii, języ­ka pol­skie­go, geo­gra­fii i fizy­ki. Nie­za­po­mnia­na przy­go­da i nie­za­po­mnia­ne lek­cje.

img_20161011_161835img_20161011_163545img_20161012_091534img_20161012_122259

 

Szlakiem Świętokrzyskich legend

w5Opo­wia­da­nia i legen­dy osnu­te nutą dresz­czy­ku o ducha­ch, cza­row­ni­ca­ch, rycer­za­ch i życiu na zam­ku  – to prze­wod­ni temat podró­ży kla­sy 1c1f w zakąt­ki Gór Świę­to­krzy­ski­ch.  Mło­dzież pozna­ła tajem­ni­ce zam­ków w Chę­ci­na­ch oraz Krzyż­to­pór; odwie­dzi­ła osa­dę śre­dnio­wiecz­ną, aby lepiej poznać zwy­cza­je ludzi z tam­te­go okre­su; poko­na­ła dro­gę na św. Krzyż, aby spe­ne­tro­wać pod­zie­mia Klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, wziąć udział w bło­go­sła­wie­niu oraz dostą­pić zaszczy­tu uca­ło­wa­nia reli­kwii Świę­te­go Krzy­ża. Przy­rod­ni­czym aspek­tem podró­ży było pozna­nie i obser­wa­cja goło­bo­rzy oraz zwie­dze­nie Jaski­ni Raj.  Wyciecz­ka odby­ła się dzię­ki Urzę­do­wi Mia­sta w rama­ch pro­jek­tu „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła”.

w1w2w3w4