Zapraszamy na lekcję otwartą z historii

Zapra­sza­my nauczy­cie­li histo­rii ze szkół powia­tu miń­skie­go na lek­cję otwar­tą z histo­rii, któ­rą popro­wa­dzi pani Ewa Bor­kow­ska, na temat: Lud­no­ść żydow­ska na zie­mia­ch pol­ski­ch.  Lek­cja odbę­dzie się dnia 24.10.2017 r. o godz. 13.40 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim (ul. Budow­la­na 2), sala nr 14. Po lek­cji zapra­sza­my na dys­ku­sję: Jak pod­sta­wa pro­gra­mo­wa naucza­nia histo­rii pozwa­la uczniom poznać dzie­je Żydów pol­ski­ch?

Spo­tka­nie jest reali­zo­wa­ne w rama­ch III Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej w Miń­sku Mazo­wiec­kim, któ­re odbę­dą się w dnia­ch 27 – 28 paź­dzier­ni­ka 20117 r. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się pro­gra­mem impre­zy na stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch naszej szko­ły oraz Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej.

Papieskie świętowanie

Od 2008 roku trzy papie­skie szko­ły wymy­śli­ły dzie­siąt­ki cie­ka­wy­ch dzia­łań, by pie­lę­gno­wać wśród lokal­nej spo­łecz­no­ści pamięć o życiu i naucza­niu Jana Paw­ła II. Szko­ły Sale­zjań­skie, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II z Miń­ska i Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Karo­la Woj­ty­ły z Huty Miń­skiej – świę­to­wa­ły 17 paź­dzier­ni­ka jubi­le­usz dzie­się­cio­le­cia wspól­ny­ch papie­ski­ch ini­cja­tyw podej­mo­wa­ny­ch pod szyl­dem Powia­to­we­go Dnia Papie­skie­go.

Uli­ca otwar­ta

Przed połu­dniem bur­mi­strz Mar­cin Jaku­bow­ski spo­tkał się przed budyn­kiem szko­ły muzycz­nej z naj­młod­szy­mi ucznia­mi z Miń­ska i oko­lic. Korzy­sta­jąc z pięk­nej jesien­nej pogo­dy, zamknię­tą przez poli­cję uli­cę zaję­li ucznio­wie z miń­skie­go Koper­ni­ka, Dąbrów­ki, „Piąt­ki”, „Szóst­ki” i oczy­wi­ście z papie­skiej „Trój­ki”. Nie zabra­kło rów­nież malu­chów ze Szkół Sale­zjań­ski­ch. Przy­je­cha­ły dzie­ci z Huty Miń­skiej i z Misto­wa. Nie­mal 200 naj­młod­szy­ch uczniów i ich nauczy­cie­li spo­tka­ło się, żeby uro­czy­ście i ofi­cjal­nie otwo­rzyć w Miń­sku uli­cę Jana Paw­ła II. Naj­pierw dzie­ci wysłu­cha­ły, co o nich mówił Jan Paweł II. Potem przy­go­to­wa­ne przez uczniów laur­ki zawi­sły na ple­ne­ro­wej wysta­wie przed szko­łą muzycz­ną. Malu­chy ocho­czo macha­ły do nie­ba kolo­ro­wy­mi wia­tracz­ka­mi. Zanim bur­mi­strz Jaku­bow­ski razem z dzieć­mi sym­bo­licz­nie prze­ciął wstę­gę, by otwo­rzyć uli­cę, naj­pierw przy­po­mniał, że Jan Paweł II jest Hono­ro­wym Oby­wa­te­lem Miń­ska Mazo­wiec­kie­go, że ma w naszym mie­ście swój pomnik, a tak­że szko­łę, a od tego roku – tak­że uli­cę. Dzie­ci popro­wa­dzo­ne przez bur­mi­strza prze­cię­ły wstę­gę, a potem wszy­scy wspól­nie śpie­wa­li „Taki duży, taki mały może świę­tym być”. Nagro­dy za laur­ki tak­że były dla wszyst­ki­ch.

Tort i wspo­mnie­nia

Po połu­dniu tego same­go dnia goście poja­wi­li się w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej szko­ły przy Budow­la­nej, żeby wspól­nie z gospo­da­rza­mi świę­to­wać jubi­le­usz dzie­się­cio­le­cia Powia­to­wy­ch Dni Papie­ski­ch. Wśród gości nie zabra­kło Tere­sy War­goc­kiej, poseł na Sejm RP, a tak­że Anto­nie­go Tar­czyń­skie­go – Sta­ro­sty Miń­skie­go, Janu­sza Pie­cho­skie­go – wój­ta miń­skiej gmi­ny, Boże­ny Mache­ty – przed­sta­wi­ciel­ki bur­mi­strza Mar­ci­na Jaku­bow­skie­go. Na spo­tka­nie przy­by­li też przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa na cze­le z ks. Kami­lem Choj­nac­kim, dyrek­to­rem Cari­tas die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej. Sta­wi­li się przed­sta­wi­cie­le służb mun­du­ro­wy­ch, dyrek­to­rzy szkół, biblio­te­ki, muzeum, rad­ni, urzęd­ni­cy, a tak­że wolon­ta­riu­sze, pra­cow­ni­cy hospi­cjum, spon­so­rzy, lokal­ni dzien­ni­ka­rze, rodzi­ce, nauczy­cie­le i ucznio­wie. Wszy­scy obej­rze­li pre­zen­ta­cję ze zdję­cia­mi z dzie­się­ciu edy­cji Powia­to­wy­ch Dni Papie­ski­ch, otrzy­ma­li fol­der z opi­sem tych dzia­łań. Dyrek­to­rzy trzech papie­ski­ch szkół – ks. Ryszard Woź­niak, Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki i Pio­tr Mat­zan­ke, któ­rzy jak zawsze pro­wa­dzi­li spo­tka­nie, zapro­po­no­wa­li gościom tak­że udział w quizie. W pre­zen­cie dla gości wystą­pi­ły trzy zespo­ły muzycz­ne z każ­dej ze szkół papie­ski­ch. Na koniec wszyst­kie zespo­ły wspól­nie z gość­mi wyśpie­wa­ły papie­ską „Bar­kę”. Przy kre­mów­ka­ch i tor­cie moż­na było poroz­ma­wiać z tymi, któ­rzy zre­ali­zo­wa­li swo­je pro­jek­ty cha­ry­ta­tyw­ne nagro­dzo­ne w ubie­gło­rocz­nym kon­kur­sie „Iskry miło­sier­dzia”. Samo­rzą­dow­cy dekla­ro­wa­li swo­je wspar­cie przy kolej­ny­ch edy­cja­ch Powia­to­we­go Dnia Papie­skie­go, a goście wspo­mi­na­li swój udział w papie­ski­ch kon­kur­sa­ch, hap­pe­nin­ga­ch, spo­tka­nia­ch.

 

Nauczyciele na wycieczce

Nauczy­cie­le też cza­sa­mi — tak jak ucznio­wie — wyjeż­dża­ją na wyciecz­ki. Oka­zją do wyjaz­du był Dzień Nauczy­cie­la, któ­ry posta­no­wi­li­śmy spę­dzić razem w San­do­mie­rzu. Sobo­ta (14 paź­dzier­ni­ka) oka­za­ła się dla nas bar­dzo łaska­wa pod wzglę­dem pogo­dy. W nad­wi­ślań­skim kró­lew­skim gro­dzie, dziś zna­nym bar­dziej jako mia­stecz­ko ojca Mate­usza, przy­wi­ta­ła nas pięk­na, zło­ta jesień. Spa­ce­ry uli­ca­mi San­do­mie­rza, pozna­wa­nie san­do­mier­ski­ch zabyt­ków i wizy­ta w San­do­mier­skiej Win­ni­cy — to wszyst­ko nam się bar­dzo podo­ba­ło. I tak samo jak ucznio­wie — już nie może­my docze­kać się kolej­ne­go wspól­ne­go wyjaz­du.

Na spotkaniu z Hołownią

12 paź­dzier­ni­ka spo­ra gru­pa uczniów naszej szko­ły wzię­ła udział w spo­tka­niu z panem Szy­mo­nem Hołow­nią w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej. Z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem wysłu­cha­li­śmy opo­wie­ści dzien­ni­ka­rza, któ­ry poka­zy­wał, jak pro­sty­mi dzia­ła­nia­mi zmie­niać świat na ciut lep­szy. Pro­wa­dzo­ne przez nie­go Fun­da­cje Kasi­si i Dobra Fabry­ka poma­ga­ją dzie­ciom i doro­słym miesz­kań­com Afry­ki — Sene­ga­lu, Kon­go, Rwan­dy. Sio­stry zakon­ne pro­wa­dzą ośro­dek lecze­nia gło­du, szpi­tal, szko­łę, dom dziec­ka. Pro­du­ku­ją dobro potrzeb­ne, by życie tych ludzi było odro­bin­kę łatwiej­sze. Szy­mon Hołow­nia nama­wiał, by każ­dy z nas zamia­st mówić — dzia­łał. Pięk­nie tłu­ma­czył potrze­bę wza­jem­ne­go sza­cun­ku — nawet jeśli róż­ni­my się poglą­da­mi, powin­ni­śmy umieć spo­koj­nie wypić ze sobą her­ba­tę i roz­ma­wiać. To było bar­dzo war­to­ścio­we spo­tka­nie!

Album — KONKURS dla rodziców i uczniów

Przy­po­mi­na­my, że kla­sy dru­gie gim­na­zjum bio­rą udział w pro­jek­cie “Bądź­my bli­żej” w rama­ch Rzą­do­we­go Pro­gra­mu “Bez­piecz­na+”. Odby­ły się już deba­ty z udzia­łem peda­go­ga i psy­cho­lo­ga szkol­ne­go na temat rela­cji mię­dzy doro­sły­mi a nasto­lat­ka­mi. Od paź­dzier­ni­ka ruszy­ły zaję­cia dodat­ko­we dla uczniów (bez­płat­ne) — muzycz­ne, pla­stycz­ne, teatral­ne i tanecz­ne. Efek­ty prac zoba­czy­my pod­czas kon­cer­tu cha­ry­ta­tyw­ne­go (10 grud­nia). Przed nami jesz­cze spo­tka­nie dla rodzi­ców z twór­czy­nią pro­gra­mu “Szko­ły dla rodzi­ców” oraz kon­cert pro­fi­lak­tycz­ny dla uczniów.

Zachę­ca­my do udzia­łu w ogło­szo­nym we wrze­śniu kon­kur­sie dla rodzi­ców i uczniów na album poka­zu­ją­cy róż­ne spo­so­by wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su doro­sły­ch i ich nasto­let­ni­ch dzie­ci. For­ma albu­mu — dowol­na. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży skła­dać do pani peda­gog Justy­ny Koło­dziej­czyk do 20 listo­pa­da. Cze­ka­ją bar­dzo atrak­cyj­ne nagro­dy.

Dni Kultury Żydowskiej po raz trzeci w Mińsku

Z rado­ścią zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­nia­ch III Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej Bli­scy i Odda­le­ni, któ­re odbę­dą się w dnia­ch 27–28 paź­dzier­ni­ka 2017r. w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Miń­sku Mazo­wiec­kim.
Cie­szy­my się, że Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej, któ­ry­ch jeste­śmy współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi, wpi­sa­ły się w kalen­da­rz wyda­rzeń kul­tu­ral­ny­ch nasze­go mia­sta i zdo­by­wa­ją coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie i przy­chyl­no­ść miesz­kań­ców. Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji będzie muzy­ka.

27 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na warsz­ta­ty wokal­ne, któ­re popro­wa­dzi Mar­cin Stecz­kow­ski, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, dla któ­re­go w muzy­ce naj­waż­niej­sze są emo­cje. Dla­te­go warun­kiem uczest­nic­twa jest miło­ść do muzy­ki. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest dla gru­py wie­ko­wej 18+. Pierw­sze­go dnia wyda­rzeń cze­ka nas tak­że spo­tka­nie z Remi­giu­szem Grze­lą, auto­rem książ­ki o Wie­rze Gran. Poroz­ma­wia­my o bio­gra­fii artyst­ki, zada­my pyta­nia o praw­dę o nas samy­ch w zde­rze­niu z życiem pie­śniar­ki war­szaw­skie­go get­ta. Po spo­tka­niu zapra­sza­my na etiu­dę teatral­ną o życiu Gran.

W pro­gra­mie sobot­nim zapla­no­wa­li­śmy warsz­ta­ty dla dzie­ci Jak pięk­nie się róż­nić, grę miej­ską Śla­da­mi Żydów miń­ski­ch oraz wysta­wę – spo­tka­nie z Wła­dy­sła­wem Szpil­ma­nem pt. Tych lat nie odda nikt, pod­czas któ­rej obej­rzy­my frag­ment fil­mu Pia­ni­sta inspi­ro­wa­ny życiem arty­sty oraz zaśpie­wa­my naj­bar­dziej zna­ne utwo­ry Szpil­ma­na.

W pro­gra­mie tak­że lek­cje biblio­tecz­ne i semi­na­rium dla nauczy­cie­li. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o ter­mi­na­ch  — na pla­ka­cie.

Konkursy przedmiotowe

Przy­po­mi­na­my, że ucznio­wie gim­na­zjów i szkół pod­sta­wo­wy­ch mogą wziąć udział w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch na zle­ce­nie Kura­to­rium Oświa­ty przez Mazo­wiec­kie Samo­rzą­do­we Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Warszawie.programy mery­to­rycz­ne wszyst­ki­ch kon­kur­sów dostęp­ne są u nauczy­cie­li przed­mio­tów oraz na stro­nie inter­ne­to­wej MSCDNhttps://konkursy.mscdn.pl/

Kon­kur­sy dla uczniów klas gim­na­zjal­ny­ch roz­po­czy­na­ją się 17 paź­dzier­ni­ka i obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty:

 • język pol­ski,
 • język angiel­ski,
 • język nie­miec­ki,
 • język hisz­pań­ski,
 • język rosyj­ski,
 • język fran­cu­ski,
 • wie­dza o spo­łe­czeń­stwie,
 • histo­ria,
 • geo­gra­fia,
 • bio­lo­gia,
 • fizy­ka,
 • che­mia,
 • mate­ma­ty­ka.

Ucznio­wie klas VII mogą uczest­ni­czyć w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym (17 listo­pa­da) i polo­ni­stycz­nym (15 listo­pa­da).

Wszyst­kie kon­kur­sy roz­po­czy­na­ją się w ter­mi­nie poda­nym w har­mo­no­gra­mie (Zacznik 1_Har­mo­no­gram-gim­na­zjum) o godz. 9.00 i trwa­ją na eta­pie szkol­nym — 90 minut. Uczest­nik kon­kur­su przy­no­si zgo­dę rodzi­ców (według odpo­wied­nie­go dru­ku — Zacznik 2_Zgo­da rodzicw_o­pie­kunw) oraz legi­ty­ma­cję szkol­ną. Nie wol­no uży­wać pod­czas kon­kur­su tele­fo­nu, żad­ne­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go ani inny­ch pomo­cy nauko­wy­ch. Pra­ce uczniów są pisem­ne,  kodo­wa­ne i spraw­dza­ne przez szkol­ne komi­sje. Po spraw­dze­niu prac każ­dy uczest­nik może zapo­znać się z wła­sną oce­nio­ną pra­cą — dostęp­na u nauczy­cie­la. Uczeń, któ­ry uzy­ska 80% i wię­cej punk­tów, zosta­je zakwa­li­fi­ko­wa­ny do eta­pu rejo­no­we­go.

Szcze­gó­ło­we warun­ki, zasa­dy i przy­słu­gu­ją­ce lau­re­atom przy­wi­le­je — opi­su­ją regu­la­mi­ny:

Regu­la­min kon­kursw_SP_1

Regu­la­min_kon­kur­sow_gim­na­zjum

Zachę­ca­my do pod­ję­cia tru­du i udzia­łu w kon­kur­sa­ch.

OK ZESZYT jest ok!

7 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w naszej szko­le spo­tka­nie regio­nal­ne w rama­ch pro­jek­tu upo­wszech­nia­nia oce­nia­nia kształ­tu­ją­ce­go “OK zeszyt” (w rama­ch współ­pra­cy z Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej). Zain­te­re­so­wa­ne takim spo­so­bem pra­cy z ucznia­mi nauczy­ciel­ki przy­je­cha­ły z dale­ka, aby na wła­sne oczy zoba­czyć uczniow­skie zeszy­ty zawie­ra­ją­ce ele­men­ty oce­nia­nia kształ­tu­ją­ce­go. Panie bar­dzo chwa­li­ły pięk­ną szko­łę i pomy­sło­we sto­li­ki w sali 13, ale naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ły na nich wypo­wie­dzi uczniów. Ola, Natal­ka, Patry­cja i Paweł  z 3 c sta­li się uczniow­ski­mi eks­per­ta­mi. Ich wypo­wie­dzi były bar­dzo rze­czo­we i wyczer­pu­ją­ce. Nauczy­ciel­ki mate­ma­ty­ki wypy­ta­ły o wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce pra­cy ucznia z OK zeszy­tem. Wyje­cha­ły zado­wo­lo­ne i zmo­ty­wo­wa­ne do wdra­ża­nia OK zeszy­tów w swo­ich szkołach.Za aktyw­ny udział w spo­tka­niu wszyst­kim obec­nym dzię­ku­je pani Joan­na Sułek — koor­dy­na­tor­ka dzia­łań w zakre­sie oce­nia­nia kształ­tu­ją­ce­go w naszej szko­le. Nie­ba­wem na naszej stro­nie inter­ne­to­wej poja­wi się zakład­ka doty­czą­ca oce­nia­nia kształ­tu­ją­ce­go, a w niej infor­ma­cje o tej nie­zwy­kle efek­tyw­nej meto­dzie pra­cy z uczniem.

DZIESIĄTY RAZ DLA PAPIEŻA

W tym roku razem ze Szko­ła­mi Sale­zjań­ski­mi w Miń­sku Mazo­wiec­kim oraz Szko­łą Pod­sta­wo­wą im. Karo­la Woj­ty­ły w Hucie Miń­skiej po raz dzie­sią­ty zor­ga­ni­zu­je­my POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI. hasło tego­rocz­nej edy­cji brzmi:

Idź­my naprzód z nadzie­ją”.

Hasło to bar­dzo pasu­je do nasze­go małe­go jubi­le­uszu. Daje nam nadzie­ję na nowe inspi­ra­cje i kolej­ne edy­cje nasze­go wspól­ne­go przed­się­wzię­cia.

W tym roku zapra­sza­my na dwa dzia­ła­nia:

 • OTWARCIE ULICY JANA PAWŁA II17 paź­dzier­ni­ka o godz. 11.00 ucznio­wie naj­młod­szy­ch klas ze szkół pod­sta­wo­wy­ch w Miń­sku Mazo­wiec­kim i oko­li­ca­ch uro­czy­ście i weso­ło razem z bur­mi­strzem mia­sta panem Mar­ci­nem Jaku­bow­skim otwo­rzą nową uli­cę w mie­ście; zachę­ca­my do zgła­sza­nia udzia­łu w tym rado­snym świę­to­wa­niu (szkola@sp3mm.pl lub tel. 25 758 95 47); dzie­ci przy­no­szą ze sobą LAURKI DLA PAPIEŻA — każ­dy mło­dy arty­sta zosta­nie nagro­dzo­ny; hap­pe­ning potrwa ok. godzi­ny;
 • SPOTKANIE JUBILEUSZOWE17 paź­dzier­ni­ka o godz. 14.00 w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Jana Paw­ła II (ul. Budow­la­na 2) odbę­dzie się spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce 10-let­nią histo­rię Powia­to­wy­ch Dni Papie­ski­ch; goście będą wspo­mi­nać, ale tak­że oglą­dać efek­ty pro­jek­tów cha­ry­ta­tyw­ny­ch nagro­dzo­ny­ch w ubie­gło­rocz­nym kon­kur­sie “Iskry miło­sier­dzia”;

Góry Świętokrzyskie — zdobyte!

Pierw­szy czwar­tek i pią­tek paź­dzier­ni­ka ucznio­wie klas 3a i 3g wraz z wycho­waw­czy­nia­mi — panią Agniesz­ką Kożu­chow­ską i panią Agniesz­ką Nowak oraz opie­ku­na­mi — panią Joan­ną Sułek i panią Iza­be­lą Saga­now­ską spę­dzi­li w Góra­ch Świę­to­krzy­ski­ch. I choć pogo­da robi­ła, co mogła, by popsuć ten wyjazd, mło­dym tury­stom uda­ło się odwie­dzić spo­ro miej­sc i zdo­być cie­ka­wą wie­dzę. Pierw­sze­go dnia pozna­wa­li taj­ni­ki wyta­pia­nia żela­za z rudy żela­za w pozo­sta­ło­ścia­ch po daw­nej fabry­ce w Sta­ra­cho­wi­ca­ch. Byli też na wysta­wie pale­on­to­lo­gicz­nej (to w koń­cu na tych tere­na­ch odkry­to śla­dy po dino­zau­ra­ch), oglą­da­li wysta­wę samo­cho­dów STAR pro­du­ko­wa­ny­ch w Sta­ra­cho­wi­ca­ch, a nawet wzię­li udział w warsz­ta­ta­ch lepie­nia z gli­ny. Jesz­cze tego same­go dnia zaj­rze­li do dwor­ku, w któ­rym wycho­wy­wał się w mło­do­ści Ste­fan Żerom­ski w Cie­ko­ta­ch. Odwie­dzi­li rów­nież Muzeum Mine­ra­łów, gdzie wśród pięk­ny­ch kamie­ni pozna­li krze­mień pasia­sty — pol­ski dia­ment wydo­by­wa­ny tyl­ko na tych tere­na­ch i podej­rze­li pra­cę szli­fie­rza kamie­ni ozdob­ny­ch. Nie­mal mistycz­nym prze­ży­ciem było spo­tka­nie z jed­ną z zakon­nic w zako­nie klau­zu­lo­wym sió­str ber­nar­dy­nek w Świę­tej Kata­rzy­nie. Dru­gie­go dnia atrak­cji wca­le nie było mniej. Na prze­mian w desz­czu i w słoń­cu ucznio­wie z panią prze­wod­nik dotar­li przez Świę­to­krzy­ski Park Naro­do­wy do klasz­to­ru na Świę­tym Krzy­żu. Pozna­li histo­rię tego miej­sca, zwie­dzi­li muzeum i wysta­wę misyj­ną, obej­rze­li kryp­ty, kościół i kapli­cę. Uczest­ni­cy wyciecz­ki zosta­li pobło­go­sła­wie­ni reli­kwia­mi Krzy­ża Świę­te­go przez jed­ne­go z zakon­ni­ków. Uda­ło się tak­że zoba­czyć typo­we dla tego tere­nu goło­bo­rza. W Kiel­ca­ch ucznio­wie odwie­dzi­li Ośro­dek Myśli Patrio­tycz­nej i Oby­wa­tel­skiej i prze­szli pod­ziem­ną tra­są tury­stycz­ną przez jaski­nie Kadziel­ni. Był też obiad w barze mlecz­nym i zakwa­te­ro­wa­nie w pen­sjo­na­cie “Baba Jaga”. Góry Świę­to­krzy­skie odkry­te!

Śladami patrona

Kla­sa 7a i 7b wraz z wycho­waw­czy­nia­mi — panią Bar­ba­rą Czer­wiń­ską i panią Rena­tą Ziół­kow­ską oraz opie­ku­na­mi — panią Mag­da­le­ną Brew­czyń­ską i panem Toma­szem Rutą wyru­szy­ła w dnia­ch 5–6 paź­dzier­ni­ka na swo­ją pierw­szą dłuż­szą wyciecz­kę. Cel wyjaz­du — to pozna­nie miej­sc zwią­za­ny­ch z patro­nem szko­ły — Janem Paw­łem II. Pierw­sze­go dnia mło­dzi podróż­ni­cy zwie­dza­li Kra­ków — daw­ną sto­li­cę Pol­ski, w któ­rej stu­dio­wał Karol Woj­ty­ła, a potem pra­co­wał jako kapłan, biskup i arcy­bi­skup. Zaj­rze­li na dzie­dzi­niec Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a tak­że dotar­li pod okno papie­skie na uli­cy Fran­cisz­kań­skiej, skąd papież prze­ma­wiał do wier­ny­ch pod­czas piel­grzy­mek. Siód­mo­kla­si­ści pozna­li też śre­dnio­wiecz­ny Kra­ków, scho­dząc do pod­ziem­ne­go muzeum zlo­ka­li­zo­wa­ne­go pod Ryn­kiem. Dru­gie­go dnia poje­cha­li tam, gdzie się wszyst­ko zaczę­ło, czy­li do Wado­wic. W domu rodzin­nym Karo­la Woj­ty­ły obej­rze­li poru­sza­ją­ce mul­ti­me­dial­ne muzeum, dzię­ki któ­re­mu mogli poznać bio­gra­fię patro­na szko­ły. Na koniec były pysz­ne kre­mów­ki. Po wię­cej wra­żeń z wyjaz­du zapra­sza­my do paź­dzier­ni­ko­wej gazet­ki szkol­nej (debiut repor­ter­ski Poli Rokic­kiej).

Nasz nauczyciel to MISTRZ ŚWIATA

Jeste­śmy nie­zmier­nie dum­ni z tego, że nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go pan Dawid Matwiej został MISTRZEM ŚWIATA w testa­ch siły Taekwon-do ITF. Pan Dawid poko­nał nie­mal 40 prze­ciw­ni­ków pod­czas Mistrzo­stw Świa­ta Taekwon-do ITF HQ Korea, któ­re odby­wa­ły się na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka w Holan­dii. W zawo­da­ch tych w repre­zen­ta­cji Pol­ski zna­leź­li się rów­nież dwaj ucznio­wie naszej szko­ły — Armik Bada­ly­an z 3b i Jakub Bro­dzik z 3g. Miło nam poin­for­mo­wać, że obaj zawod­ni­cy tak­że wró­ci­li z mistrzo­stw z meda­la­mi — Armik został srebr­nym meda­li­stą w kate­go­rii walk light con­tact, a Jakub w tej samej dys­cy­pli­nie wywal­czył zło­to, a do tego doło­żył brąz w ukła­da­ch for­mal­ny­ch. Dla całej dru­ży­ny tre­ne­ra Dawi­da Matwie­ja występ w mię­dzy­na­ro­do­wym towa­rzy­stwie ponad 1500 zawod­ni­ków m.in. z Argen­ty­ny, Austra­lii, Rosji, Japo­nii, Kana­dy, Male­zji czy USA — to było nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cie i wspa­nia­łe doświad­cze­nie spor­to­we. Łącz­nie ośmio­oso­bo­wa eki­pa repre­zen­tu­ją­ca Aka­de­mię Sztuk Wali przy­wio­zła 10 meda­li, a do tego mia­ła oka­zję poznać Wiel­ki­ch Mistrzów Taekwon-do. Dla nas to WY jeste­ście MISTRZAMI! Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my spor­to­we­go suk­ce­su!

Wieści z zerówki

W minio­nym tygo­dniu w oddzia­le przed­szkol­nym jesień zago­ści­ła na dobre. Dzie­ci stwo­rzy­ły wła­sny, jesien­ny ogró­dek w sali. Pozna­ły tak­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa za pomo­cą zmy­słu sma­ku, doty­ku i węchu.

Ostat­nie­go dnia tygo­dnia dziew­czyn­ki odzna­czy­ły chłop­ców meda­la­mi  z oka­zji ich świę­ta. Tego dnia pano­wie cie­szy­li się szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi w gru­pie.

Bądź widoczny na drodze

W ponie­dzia­łek 2 paź­dzier­ni­ka pierw­sza­ki odwie­dził p. Jerzy Chmie­liń­ski z Woje­wódz­kie­go Ośrod­ka Ruchu Dro­go­we­go w Sie­dl­ca­ch. Opo­wie­dział dzie­ciom, jak bar­dzo waż­ne jest bez­piecz­ne poru­sza­nie się po dro­ga­ch. Zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę na nosze­nie odbla­sków przez dzie­ci po to, aby były widocz­ne dla kie­row­ców. W rama­ch akcji „Jesteś widocz­ny, jesteś bez­piecz­ny – wypraw­ka pierw­szo­kla­si­sty” ucznio­wie dosta­li odbla­sko­we opa­ski na rękę i bre­locz­ki oraz opa­ski ledo­we.