LESIAKI — o polskich królowych

Przed­sta­wi­cie­le kla­sy huma­ni­stycz­nej (3a gim­na­zjum) piąt­ko­wy wie­czór spę­dzi­li w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej na spo­tka­niu z panią Jani­ną Lesiak — autor­ką ksią­żek o pol­ski­ch kró­lo­wy­ch: Dobra­wie, Cecy­lii Rena­cie, Annie Jagiel­lon­ce i Jadwi­dze z Ande­ga­we­nów Jagieł­ło­wej. Z opo­wie­ści autor­ki wyło­nił się obraz kobiet nie­zwy­kły­ch — wład­czyń, matek, żon, bun­tow­ni­czek, ale tak­że ofiar dyna­stii. Pol­skie kró­lo­we opi­sa­ne przez panią Lesiak to wykształ­co­ne, inte­li­gent­ne, a jed­no­cze­śnie bar­dzo smut­ne, poświę­ca­ją­ce się i czę­sto bar­dzo nie­szczę­śli­we kobie­ty. Z ksią­żek Jani­ny Lesiak (od nazwi­ska autor­ki zwa­ny­ch “lesia­ka­mi”) moż­na dowie­dzieć się o tym, jak kró­lo­we się ubie­ra­ły, co jadły, jakie mia­ły obo­wiąz­ki i jakie były wobec nich ocze­ki­wa­nia. Krót­ko mówiąc — wie­dza histo­rycz­na w przy­stęp­nej, zbe­le­try­zo­wa­nej for­mie!

Wystawa różańców

Infor­mu­je­my, że zakoń­czy­ła się wysta­wa różań­ców przy­go­to­wa­ny­ch przez uczniów naszej szko­ły na lek­cja­ch reli­gii. W sali teatral­nej moż­na było podzi­wiać małe arcy­dzie­ła wyko­na­ne róż­ny­mi tech­ni­ka­mi pla­stycz­ny­mi z bar­dzo róż­ny­ch mate­ria­łów. Nasza nie­po­wta­rzal­na wysta­wa zosta­ła prze­nie­sio­na do kościo­ła pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny i jest tam wyeks­po­no­wa­na dla szer­sze­go gro­na odbior­ców. Nad kon­kur­sem i przy­go­to­wa­niem wysta­wy czu­wa­ły panie Marze­na Boruc­ka i Anna Kut­kie­wi­cz.

7B NA FESTIWALU P.SKRZYNECKIEGO

16 listo­pa­da kla­sa 7b wraz z nauczy­cie­lem języ­ka pol­skie­go — panem Paw­łem Ani­szew­skim — uczest­ni­czy­ła w warsz­ta­ta­ch lite­rac­ki­ch pro­wa­dzo­ny­ch przez pana Pio­tra Maj­szy­ka w rama­ch IX Festi­wa­lu Pio­tra Skrzy­nec­kie­go odby­wa­ją­ce­go się w naszym mie­ście. Zaję­cia sta­ły się oka­zją do roz­mów: kim jest poeta, jak two­rzy, jaka jest moc poetyc­kie­go sło­wa, a przede wszyst­kim sta­no­wi­ły uda­ną zachę­tę do pod­ję­cia wła­sny­ch prób pisar­ski­ch. Pro­mo­wa­ły też zbiór dow­cip­ny­ch wier­szy dla dzie­ci Co cho­wa się w sło­wa,  któ­re­go auto­rem jest pro­wa­dzą­cy spo­tka­nie.

Na biało-czerwono dla Niepodległej

W pią­tek — 10 listo­pa­da — ucznio­wie i nauczy­cie­le przy­szli do szko­ły ubra­ni na bia­ło-czer­wo­no, żeby w ten spo­sób świę­to­wać 99. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Wie­le osób mia­ło rów­nież koty­lio­ny. Przed nami jesz­cze gra szkol­na i jutrzej­sze ofi­cjal­ne obcho­dy.

O przemówieniach i modzie dworskiej (na wycieczce!)

8 listo­pa­da kl. 3e odwie­dzi­ła Zamek pod Bla­chą w War­sza­wie. Ucznio­wie bra­li udział w warsz­ta­ta­ch. Pod­czas pierw­sze­go z nich pozna­li róż­ne rodza­je mów, ich cele i ele­men­ty, zro­zu­mie­li, co to zna­czy „uchwy­cić życz­li­wo­ść” i jak to jest waż­ne dla sku­tecz­no­ści prze­mó­wie­nia. Wte­dy mie­li też oka­zję prze­ćwi­cze­nia wła­sny­ch umie­jęt­no­ści w zakre­sie kom­po­no­wa­nia i two­rze­nia mów. Dru­gi warsz­tat pokie­ro­wał myśli uczest­ni­ków w stro­nę mody. I to nie byle jakiej, bo dwor­skiej.  Przy oka­zji ucznio­wie dowie­dzie­li się, co to jest żabot i czym róż­ni się delia od kon­tu­sza. Na koniec mogli przy­mie­rzyć takie stro­je i poczuć się jak ktoś żyją­cy w XVIII w. To były bar­dzo cie­ka­we warsz­ta­ty.

Rozśpiewane przerwy

Od śro­dy do piąt­ku na dru­giej dłu­giej prze­rwie ucznio­wie i nauczy­cie­le wspól­nie śpie­wa­ją patrio­tycz­ne pie­śni. Już dzi­siaj wybrzmia­ły: “War­sza­wian­ka”, “Przy­by­li uła­ni”, “Legio­ny”, “My, pierw­sza bry­ga­da”. Akom­pa­niu­ją — pani Agniesz­ka Nowak na gita­rze i pani Mag­da­le­na Jaku­bow­ska na key­bo­ar­dzie. Zapra­sza­my wszyst­ki­ch do rado­sne­go świę­to­wa­nia 99. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści.

3a i 3c w PARLAMENCIE

6 listo­pa­da kolej­ne kla­sy trze­cie: 3a i 3c poje­cha­ły z wycho­waw­ca­mi i z nauczy­ciel­ką wosu — panią wice­dy­rek­tor Ćwiek na wyciecz­kę do insty­tu­cji, któ­re usta­la­ją pra­wo w Pol­sce. Ucznio­wie zwie­dzi­li Sejm i Senat. W budyn­ku par­la­men­tu spo­tka­li kil­ku zna­ny­ch posłów, obej­rze­li sale posie­dzeń, dowie­dzie­li się, jakie par­tie rzą­dzą w Pol­sce, co to zna­czy loża nie­ma, ile jest miej­sc prze­wi­dzia­ny­ch dla gło­wy pań­stwa i jakie są udo­god­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch. Póź­niej z zapa­łem roz­wią­zy­wa­li zada­nia gry tere­no­wej — byli w Łazien­ka­ch Kró­lew­ski­ch, przy Bel­we­de­rze, obej­rze­li waż­ne pomni­ki: F. Cho­pi­na i J. Pił­sud­skie­go. Dotar­li też na Ale­ję Szu­cha, gdzie swo­ją sie­dzi­bę ma Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny oraz Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej (wcze­śniej — w cza­sie II woj­ny świa­to­wej — była to sie­dzi­ba Gesta­po). W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym 99. rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści ucznio­wie zdo­by­li mnó­stwo infor­ma­cji o insty­tu­cja­ch pań­stwo­wy­ch i miej­sca­ch pamię­ci swo­je­go kra­ju.

Pięknie czytają poezję i prozę Bolesława Leśmiana

W tym roku przy­pa­da 140. rocz­ni­ca uro­dzin i 80. rocz­ni­ca śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety i pro­za­ika Bole­sła­wa Leśmia­na. Z tej oka­zji 2 listo­pa­da odby­ły się w naszej szko­le eli­mi­na­cje do VI Kon­kur­su Pięk­ne­go Czy­ta­nia Poezji i Pro­zy Bole­sła­wa Leśmia­na. Do zma­gań kon­kur­so­wy­ch przy­stą­pi­ło 15 uczest­ni­ków. Wystą­pie­nia oce­nia­ło jury w skła­dzie: p. Ewa Psz­czół­kow­ska i p. Alek­san­dra Wró­bel . Przy wybo­rze naj­pięk­niej czy­ta­ją­cy­ch utwo­ry Leśmia­na panie polo­nist­ki bra­ły pod uwa­gę tech­ni­kę czy­ta­nia, środ­ki eks­pre­sji arty­stycz­nej oraz ogól­ny wyraz arty­stycz­ny. W kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wy­ch w kon­kur­sie powia­to­wym repre­zen­to­wać  nas będą: Aga­ta Tka­czyk (7b, opie­kun — p. P. Ani­szew­ski) oraz Julia Dwo­rec­ka (7d, opie­kun — p. A. Kożu­chow­ska). Nato­mia­st w kate­go­rii klas gim­na­zjal­ny­ch wystą­pią: Kata­rzy­na Bień­kow­ska (2f, opie­kun — p. A. Wró­bel) i Rok­sa­na Misz­czak (2g, opie­kun — p. A. Kożu­chow­ska). Dodat­ko­wo komi­sja posta­no­wi­ła wyróż­nić nastę­pu­ją­cy­ch uczniów: Mar­ty­nę Roki­tę (3e), Łuka­sza Kuź­mę (2f ), Micha­li­nę Cie­chań­ską (7d), Annę Kró­lak (7d) i Mar­ty­nę Kruk (7d). Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na zapra­sza na prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we w dnia­ch 9–10 listo­pa­da 2017 roku.

Dla tych, którzy odeszli …

1 listo­pa­da 2017r. podob­nie jak w lata­ch poprzed­ni­ch nie zabra­kło nas na Spo­łecz­nej Kwe­ście na Rze­cz Rato­wa­nia Zabyt­ko­wy­ch Nagrob­ków. Kwe­sta orga­ni­zo­wa­na jest w Miń­sku od 2001r. i dzię­ki niej odno­wio­no już 24 nagrob­ki miń­skie­go cmen­ta­rza para­fial­ne­go. W tym roku mło­dzież i nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 włą­czy­li się w nią wcze­śniej, porząd­ku­jąc opusz­czo­ne gro­by  pod­czas wrze­śnio­wej akcji Sprzą­ta­nia świa­ta. Jak co roku pod­czas kwe­sty nie zabra­kło pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go i nauczy­ciel­ki histo­rii Lil­li Kłos, któ­ry­ch wspie­ra­ła Agniesz­ka Pięt­ka z kl. 3d gim­na­zjum. Agniesz­ka ze swo­ją panią zbie­ra­ły dat­ki m. in. na odno­wie­nie gro­bu Marii z Berend­sów Sikor­skiej. Maria Sikor­ska to oso­ba do tej pory ano­ni­mo­wa, któ­ra dzię­ki pozy­ska­nym doku­men­tom archi­wal­nym odzy­ska­ła swo­ją toż­sa­mo­ść, a jej grób prze­stał być tajem­ni­czym pomni­kiem na miń­skim cmen­ta­rzu. Zapra­sza­my na sprzą­ta­nie i kwe­stę już za rok.

(Od)budowaliśmy sztetl

Desz­cz nie odstra­szył uczest­ni­ków gry miej­skiej Śla­da­mi miń­ski­ch Żydów, któ­ra 28 X roze­gra­ła się już po raz trze­ci na uli­ca­ch nasze­go mia­sta. Zaba­wa edu­ka­cyj­na wzbo­ga­ci­ła pro­gram III Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej. W tym roku hasłem prze­wod­nim gry było: (Od)Budujemy szte­tl). Na start w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej przy­by­ło 12 grup i jeden „wol­ny strze­lec”. W stru­ga­ch desz­czu poko­na­ły one wyzna­czo­ne tra­sy (zie­lo­ną, nie­bie­ską lub żół­tą) w cią­gu nie­speł­na dwó­ch godzin. War­to pod­kre­ślić, iż wśród gra­czy byli też goście z zagra­ni­cy – wolon­ta­riu­sze EBU. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li zarów­no ucznio­wie, jak i nauczy­cie­le. Posłu­gu­jąc się kolej­ny­mi wska­zów­ka­mi, zespo­ły odnaj­do­wa­ły na tere­nie nasze­go mia­sta cha­rak­te­ry­stycz­ne dla szte­tla miej­sca. Były one zwią­za­ne zarów­no ze świec­kim, jak i reli­gij­nym życiem przed­wo­jen­nej spo­łecz­no­ści żydow­skiej. Wszyst­kie zespo­ły spi­sa­ły się wspa­nia­le i zasłu­ży­ły na pamiąt­ko­we dyplo­my i nagro­dy od spon­so­rów.

3a na zajęciach w ramach III Dni Kultury Żydowskiej

Ucznio­wie kla­sy 3a (huma­ni­stycz­nej-aka­de­mic­kiej) wraz z wycho­waw­czy­nią wzię­li udział w lek­cji biblio­tecz­nej “Poznaj­my się! — syl­wet­ki miń­ski­ch Żydów” popro­wa­dzo­nej przez panią Mag­da­le­nę Mól w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej. Celem zajęć było pozna­nie ludzi, któ­rzy żyli przed II woj­ną świa­to­wą w Miń­sku Mazo­wiec­kim. Ucznio­wie pra­co­wa­li w 4 gru­pa­ch, któ­re gro­ma­dzi­ły infor­ma­cje o: cady­ku Jaku­bie Per­łow, Gucie Tyran­giel, Romie Byczuk i Regi­nie Fachler. War­to­ścią zajęć było nie tyl­ko posze­rze­nie wie­dzy o poszcze­gól­ny­ch oso­ba­ch, ale tak­że świa­do­mo­ść, że przed II woj­ną świa­to­wą w naszym mie­ście miesz­ka­ło oko­ło 5 tysię­cy Żydów, a w wyni­ku zagła­dy oca­la­ła ich oko­ło set­ka.

Przyjemnie i pożytecznie — na wycieczce

25 paź­dzier­ni­ka kla­sy 7d i 7e uczest­ni­czy­ły w edu­ka­cyj­nej wyciecz­ce do nad­świ­drzań­skie­go Dłu­że­wa. Ucznio­wie wzię­li udział w zaję­cia­ch warsz­ta­to­wy­ch, pod­czas któ­ry­ch pie­kli chleb, ubi­ja­li masło, robi­li ser, pra­li na tarze czy for­mo­wa­li figur­ki z sia­na. Przy oka­zji uzy­ska­li infor­ma­cje o histo­rii regio­nu, o daw­ny­ch zwy­cza­ja­ch i życiu ludzi, a tak­że o miej­sco­wy­ch dzie­dzi­ca­ch — patrio­tycz­nej rodzi­nie Dłu­żew­ski­ch. Nie­co chłod­ny dzień nie miał wpły­wu na humo­ry, dosko­na­łą zaba­wę i wyko­ny­wa­nie prac z dużym zaan­ga­żo­wa­niem. Miły pobyt zakoń­czy­ło ogni­sko z kieł­ba­ska­mi poprze­dzo­ne zje­dze­niem sma­ko­wi­te­go wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne­go chle­ba. Żegna­jąc się z gospo­da­rza­mi, ucznio­wie dekla­ro­wa­li chęć ponow­ne­go przy­jaz­du do Dłu­że­wa.

Rozpoznajemy gatunki literackie

24 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie kla­sy 7c pod opie­ką  p. Marze­ny Boruc­kiej i  p. Alek­san­dry Wró­bel poje­cha­li na wyciecz­kę do War­sza­wy. Dwie godzi­ny spę­dzi­li na Zam­ku Kró­lew­skim, uczest­ni­cząc w warsz­ta­ta­ch poświę­co­ny­ch umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia gatun­ków lite­rac­ki­ch. Ich efek­tem była nie tyl­ko usys­te­ma­ty­zo­wa­na wie­dza w tym zakre­sie, ale rów­nież pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne. Następ­nie uda­li się do Muzeum Far­ma­cji na Sta­rym Mie­ście, gdzie mogli podzi­wiać wnę­trze zre­kon­stru­owa­nej daw­nej apte­ki oraz uczest­ni­czyć w zaję­cia­ch doty­czą­cy­ch szko­dli­wo­ści sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­ny­ch. Z pew­no­ścią nie była to ich ostat­nia wizy­ta w sto­li­cy!

Patriotyczne recytacje

W śro­dę (18.10.) chęt­ni ucznio­wie mogli wziąć udział w szkol­nym eta­pie Powia­to­we­go Prze­glą­du Patrio­tycz­ne­go “Tu wszę­dzie jest moja Ojczy­zna”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Mro­za­ch. Jury w skła­dzie: pani Kata­rzy­na Duczek i pani Agniesz­ka Kożu­chow­ska przy­zna­ło wyróż­nie­nia Łuka­szo­wi Kuź­mie z 2f, Micha­li­nie Cie­chań­skiej z 7d oraz Mar­ci­no­wi Dep­tu­le z 7b. Pierw­sze miej­sce ex aequo zdo­by­ły: Kata­rzy­na Bień­kow­ska z 2f i Juli­ta Nie­dział­kow­ska z 3a. Obie dziew­czy­ny będą repre­zen­to­wa­ły naszą szko­łę w eta­pie powia­to­wym 7 listo­pa­da. Gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki.

Święto Patrona

Tra­dy­cyj­nie 16 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le obcho­dzi­li­śmy Świę­to Patro­na. Był to dzień szcze­gól­ny dla nas wszyst­ki­ch, bo Jan Paweł II to wyjąt­ko­wa postać, a przede wszyst­kim auto­ry­tet zarów­no dla dzie­ci, mło­dzie­ży, jak i doro­sły­ch. Pod­czas uro­czy­ste­go spo­tka­nia wrę­czo­ne zosta­ły nagro­dy w kon­kur­sa­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch dla dzie­ci z zerów­ki i z klas pierw­szy­ch oraz dla uczniów star­szy­ch. Młod­si malo­wa­li, wykle­ja­li i two­rzy­li laur­ki dla Papie­ża, star­si zaś wzię­li udział w kon­kur­sie lite­rac­kim oraz w kon­kur­sie wie­dzy o Patro­nie, w któ­rym moż­na było wygrać kre­mów­ki dla całej kla­sy. Po tej czę­ści mie­li­śmy moż­li­wo­ść obej­rze­nia mon­ta­żu słow­no-muzycz­ne­go poka­zu­ją­ce­go życie i pon­ty­fi­kat Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II. Na koniec głos zabrał dyrek­tor szko­ły — pan Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki, któ­ry — para­fra­zu­jąc sło­wa Patro­na — zachę­cał swo­ich uczniów do tego, by codzien­nie wyma­ga­li od sie­bie, choć­by inni od nich nie wyma­ga­li.