Sprzątaliśmy świat!

W sobo­tę — 16 wrze­śnia — ponad 230 uczniów naszej szko­ły wzię­ło udział w corocz­nej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Naj­wię­cej uczniów przy­szło z klas: 3a, 2f i 3e. Naj­pierw wszy­scy mogli obej­rzeć nie­zwy­kły film pt. “Kró­le­stwo” uka­zu­ją­cy pięk­no przy­ro­dy, któ­ra jest nisz­czo­na przez inge­ren­cję czło­wie­ka. Ucznio­wie klas pierw­szy­ch oglą­da­li baj­ki edu­ka­cyj­ne o eko­lo­gii — pozna­ły rady na to, co nale­ży robić z odpa­da­mi, by było czy­sto. Póź­niej każ­da kla­sa wypo­sa­żo­na w ręka­wicz­ki i wor­ki wraz z opie­ku­na­mi wyru­szy­ła w teren do miej­sc wyzna­czo­ny­ch przez szkol­ne­go koor­dy­na­to­ra — panią Gra­ży­nę Olczak. Zebra­li­śmy ok. 93 wor­ków śmie­ci. Malu­chy po sprzą­ta­niu zna­la­zły też czas na zaba­wę na pla­cu zabaw w par­ku, zje­dze­nie małe­go co nie­co w szkol­nej sto­łów­ce i zaba­wę kloc­ka­mi. Dzię­ki wspól­nej pra­cy wokół nas zro­bi­ło się pięk­niej! Przy oka­zji odpra­co­wa­li­śmy 30 kwiet­nia 2018r., dzię­ki cze­mu week­end majo­wy będzie napraw­dę dłu­uugi! Jest na co cze­kać! 🙂

Młodzież o literaturze

Przed­sta­wi­cie­le klas: 3a, 3b, 3c, 3g i 2g wraz z polo­nist­ka­mi — Iza­be­lą Saga­now­ską i Agniesz­ką Kożu­chow­ską — spę­dzi­li piąt­ko­we popo­łu­dnie w Miej­skiej Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej, gdzie wzię­li udział w spo­tka­niu z ucznia­mi war­szaw­skie­go liceum, któ­rzy przy­go­to­wa­li wykła­dy doty­czą­ce trzech twór­ców lite­ra­tu­ry: Wil­lia­ma Szek­spi­ra, Ada­ma Mic­kie­wi­cza i Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza. Zwłasz­cza dla trze­cio­kla­si­stów była to potrzeb­na powtór­ka przed egza­mi­nem gim­na­zjal­nym. Cie­szy rów­nież fakt, że na widow­ni byli obec­ni tak­że absol­wen­ci naszej szko­ły.

Dzień Kropki w naszej szkole

15 wrze­śnia obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki — świę­to to sta­ło się dla nas wszyst­ki­ch pre­tek­stem do nauki dzię­ki zaba­wie. Zarów­no star­si ucznio­wie, jak i malu­chy z kla­sy pierw­szej i z zerów­ki uczest­ni­czy­li w zaję­cia­ch, na któ­ry­ch kró­lo­wa­ła krop­ka. Pierw­sza­ki malo­wa­ły w krop­ka­ch swo­je talen­ty oraz liczy­ły i kolo­ro­wa­ły krop­ki bie­dron­ki. W kla­sa­ch star­szy­ch na lek­cja­ch języ­ka pol­skie­go ucznio­wie pozna­wa­li zna­cze­nie inter­punk­cyj­ne i fra­ze­olo­gicz­ne krop­ki, szy­fro­wa­li nazwę świę­ta, uży­wa­jąc alfa­be­tu Morse’a i alfa­be­tu Braile’a. Na geo­gra­fii oglą­da­li tyflo­ma­pę (prze­zna­czo­ną dla nie­wi­do­my­ch) oraz czy­ta­li legen­dy róż­ny­ch map i dowia­dy­wa­li się, co na nich ozna­cza­ją krop­ki. Na mate­ma­ty­ce jed­ni ucznio­wie szu­ka­li w tere­nie obec­no­ści krop­ki mają­cej zasto­so­wa­nie mate­ma­tycz­ne, inni mie­li za zada­nie połą­czyć 9 kro­pek uło­żo­ny­ch w kwa­drat za pomo­cą czte­rech pro­sty­ch linii. Na języ­ku angiel­skim obej­rze­li fil­mik o Vesh­ti i roz­ma­wia­li o talen­ta­ch, na języ­ku nie­miec­kim łączy­li krop­ki, two­rząc z nich nowe sło­wa. Pod­czas lek­cji che­mii i bio­lo­gii krop­ka rów­nież się poja­wi­ła — na che­mii w posta­ci mode­lu ato­mu, a na bio­lo­gii jako poje­dyn­cza komór­ka, od któ­rej wszyst­ko się zaczy­na. Krót­ko mówiąc — dowie­dli­śmy dzi­siaj, że krop­ka ma zna­cze­nie! Co wię­cej — krop­ka pozwo­li­ła nam dzi­siaj na inte­gra­cję młod­szy­ch, star­szy­ch i cał­kiem doro­sły­ch przed­sta­wi­cie­li naszej szko­ły!

3GZNTK

Ucznio­wie kla­sy 3g (poli­tech­nicz­nej) wraz z nauczy­ciel­ką mate­ma­ty­ki — panią Bar­ba­rą Czer­wiń­ską zwie­dzi­li miń­ski ZNTK. Tuż przy wej­ściu na teren zakła­du wszy­scy dosta­li kaski ochron­ne, a następ­nie zosta­li prze­szko­le­ni przez oso­bę odpo­wie­dzial­ną za BHP. Dopie­ro tak przy­go­to­wa­ni mogli wej­ść do hal, w któ­ry­ch napra­wia­ne są pocią­gi — zarów­no te z Kolei Mazo­wiec­ki­ch, jak i skła­dy metra czy pocią­gi z Wiel­ko­pol­ski. Pod­czas wyciecz­ki moż­na było rów­nież wej­ść do kabi­ny maszy­ni­sty, podej­rzeć pra­cę m.in. spa­wa­czy, elek­try­ków, mon­te­rów oraz zapy­tać dwó­ch tech­no­lo­gów, któ­rzy opro­wa­dza­li uczniów po tere­nie zakła­du o tech­nicz­ne szcze­gó­ły pra­cy w ZNTK-u.

Siódmoklasiści zintegrowani!

Piąt­ko­we popo­łu­dnie siód­mo­kla­si­ści spę­dzi­li w szko­le, gdzie mie­li oka­zję poznać sie­bie nawza­jem pod­czas spo­tka­nia inte­gru­ją­ce­go rocz­nik klas siód­my­ch. Pokaz popro­wa­dzi­ła gru­pa przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­du uczniow­skie­go. Każ­da kla­sa wystę­po­wa­ła przed kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi, pre­zen­tu­jąc pio­sen­ki, wier­sze, ukła­dy tanecz­ne i spor­to­we. Spe­cjal­ny występ dla swo­ich uczniów przy­go­to­wa­li rów­nież nauczy­cie­le, któ­rzy naj­pierw sami odtań­czy­li zum­bę, a potem zapro­si­li do wspól­nej zaba­wy rów­nież uczniów. Następ­nie siód­mo­kla­si­ści wzię­li udział w grze tere­no­wej po mie­ście i w zaję­cia­ch inte­gra­cyj­ny­ch. Wszy­scy mogli też spraw­dzić swo­je siły pod­czas zawo­dów spor­to­wy­ch. Na koniec było wiel­kie gril­lo­wa­nie i zaja­da­nie się kieł­ba­ska­mi. Krót­ko mówiąc — ucznio­wie klas siód­my­ch mie­li bar­dzo inten­syw­ne zakoń­cze­nie pierw­sze­go tygo­dnia w nowej szko­le. Do domu wra­ca­li już nocą, peł­ni wra­żeń, zmę­cze­ni, ale zado­wo­le­ni!

7d na warsztatach dubbingu

W kolej­nym dniu 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha ucznio­wie kla­sy 7d wraz ze swo­ją polo­nist­ką wzię­li udział w nie­zwy­kły­ch warsz­ta­ta­ch dub­bin­gu. Zaję­cia popro­wa­dzo­ne w MDK przez akto­ra (Macie­ja Więc­kow­skie­go) i czte­rech muzy­ków z gru­py Nie­my Movie pole­ga­ły na uświa­do­mie­niu uczniom, na czym pole­ga wpro­wa­dza­nie dźwię­ków do kina nie­me­go. Naj­pierw ucznio­wie odgry­wa­li scen­ki dra­mo­we zwią­za­ne z okre­ślo­ną prze­strze­nią (np. ze skle­pem czy ban­kiem), a póź­niej pisa­li nie­co absur­dal­ne histo­ryj­ki, któ­re następ­nie trze­ba było aktor­sko odczy­tać (np. jak niedź­wie­dź, wie­wiór­ka czy orka!). Zada­nie fina­ło­we pole­ga­ło na przy­go­to­wa­niu dub­bin­gu do krót­kie­go frag­men­tu fil­mu pt. “Zagi­nio­ny świat” (z roku 1925 roku). Zada­nie w gru­pa­ch ucznio­wie kla­sy 7d wyko­na­li jak praw­dzi­wi pro­fe­sjo­na­li­ści!

3A na warsztatach sitodruku

Ucznio­wie kla­sy 3a (aka­de­mic­kiej-huma­ni­stycz­nej) wzię­li udział w warsz­ta­ta­ch sito­dru­ku zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch w rama­ch 9. Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK. Sito­druk jest nie­zwy­kle twór­czą tech­ni­ką nano­sze­nia wzo­rów wła­ści­wie na… wszyst­ko! Zaję­cia prak­tycz­ne popro­wa­dzi­ła pani Agniesz­ka Sta­na­siuk, któ­ra wyja­śni­ła nie tyl­ko sam pro­ces two­rze­nia sito­dru­ku na mate­ria­le, ale tak­że poka­za­ła, jaką tech­ni­ką moż­na wyko­nać swój wła­sny wzór na tor­bie. Ucznio­wie z 3a malo­wa­li tło, uży­wa­li sza­blo­nów przy­go­to­wa­ny­ch przez pro­wa­dzą­cą, korzy­sta­li ze wzo­ru tygry­sa wyko­na­ne­go na spe­cjal­nej kal­ce, żeby wykre­ować nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry na swo­ich tor­ba­ch. To była nie­zwy­kła przy­go­da arty­stycz­na.

Witamy pierwszoklasistów!

4 wrze­śnia to dla naj­młod­szy­ch uczniów naszej szko­ły dzień nie­zwy­kły, ponie­waż wła­śnie roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z nauką w szko­le pod­sta­wo­wej. Star­si kole­dzy przy­go­to­wa­li dla nich spe­cjal­ne bile­ty wstę­pu na wspól­ny rejs po oce­anie wie­dzy. Opró­cz bile­tu każ­dy uczeń — wcho­dząc na pokład — uści­snął dłoń pana dyrek­to­ra i już pierw­sze­go dnia otrzy­mał w pre­zen­cie worek z logo swo­jej nowej szko­ły. Mamy nadzie­ję, że wraz z wycho­waw­czy­nia­mi — panią Iwo­ną Szu­law­ską (1a) i panią Anną Maj­szyk (1b) — pierw­szacz­ki prze­ży­ją nie­jed­ną fascy­nu­ją­cą przy­go­dę i zdo­bę­dą w tym roku pod­czas swo­je­go rej­su mnó­stwo wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Uro­czy­sto­ść powi­ta­nia klas pierw­szy­ch przy­go­to­wa­ła kla­sa 2f gim­na­zjum wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Niną Ostrow­ską. Życzy­my pomyśl­ny­ch wia­trów pod­czas mor­skiej żeglu­gi po oce­anie wie­dzy!

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

W ponie­dzia­łek — 4 wrze­śnia — uro­czy­ście roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny. Tym razem powi­ta­li­śmy w pro­ga­ch naszej szko­ły nie tyl­ko kla­sy dru­gie i trze­cie gim­na­zjum, ale tak­że pierw­szy rocz­nik klas siód­my­ch i dwie kla­sy pierw­sze. Pod­czas spo­tkań z ucznia­mi, nauczy­cie­la­mi i rodzi­ca­mi pan dyrek­tor Wyszo­grodz­ki zachę­cał do otwar­to­ści i wza­jem­nej życz­li­wo­ści, a tak­że życzył wszyst­kim bar­dzo dobre­go roku szkol­ne­go. Czę­ść arty­stycz­ną przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy 2e wraz z wycho­waw­czy­nią — panią Ilo­ną Kru­pą. Od jutra zaczy­na­my naszą wspól­ną szkol­ną przy­go­dę! Powo­dze­nia!

Narodowe Czytanie 2017

Kolej­ny raz nauczy­cie­le naszej szko­ły włą­czy­li się do akcji naro­do­we­go czy­ta­nia zor­ga­ni­zo­wa­nej w mie­ście przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną. W tym roku odczy­ta­li frag­men­ty “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, a póź­niej mie­li moż­li­wo­ść spo­tka­nia się z gościem spe­cjal­nym, czy­li panią Mają Komo­row­ską. Ta wybit­na pol­ska aktor­ka teatral­na i fil­mo­wa przy­po­mnia­ła wszyst­kim postać Rache­li, któ­rą zagra­ła w fil­mie Andrze­ja Waj­dy, czy­ta­ła rów­nież wier­sze i opo­wia­da­ła histo­rie z życia zawo­do­we­go i pry­wat­ne­go. Za rok też będzie­my czy­tać!

 

Trzecioklasiści w EBU LAB

Ucznio­wie klas trze­ci­ch w ostat­ni­ch dnia­ch nauki odwie­dzi­li EBU LAB, czy­li sie­dzi­bę Fun­da­cji EBU. Oka­zją do odwie­dzin były warsz­ta­ty doty­czą­ce wolon­ta­ria­tu, któ­re mia­ły na celu zachę­cić mło­dzież do zaan­ga­żo­wa­nia się w tę dzia­łal­no­ść spo­łecz­ną. Ucznio­wie mogli jed­no­cze­śnie zwie­dzić nową kolo­ro­wą sie­dzi­bę fun­da­cji, poznać jej histo­rię i poroz­ma­wiać o przy­szło­ści.

Podziękowania od przedszkolaków

W czwar­tek przed­sta­wi­cie­le wszyst­ki­ch grup naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści zosta­li zapro­sze­ni przez dyrek­cję i pra­cow­ni­ków Przed­szko­la Miej­skie­go nr 5 na spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go dzie­ci podzię­ko­wa­ły gim­na­zja­li­stom i pra­cow­ni­kom gim­na­zjum za wspa­nia­łe przy­ję­cie, pysz­ne obiad­ki, opie­kę i dosko­na­łą współ­pra­cę. Na ręce pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go malu­chy prze­ka­za­ły swo­je rysun­ki, a przed­sta­wi­ciel­ki przed­szkol­nej Rady Rodzi­ców — kwia­ty i słod­ko­ści. Była rów­nież pio­sen­ka i kolej­ne przy­bi­te piąt­ki przed­szko­la­ków z gim­na­zja­li­sta­mi. Po raz kolej­ny uda­ło nam się udo­wod­nić, że nasza szko­ła dla wszyst­ki­ch jest miej­scem przy­ja­znym.

Eko-Pierwszaki

20 czerw­ca 2017r. kla­sy ICIF uczest­ni­czy­ły w orga­ni­zo­wa­ny­ch przez Sto­wa­rzy­sze­nie KLAKRAT warsz­ta­ta­ch eko­lo­gicz­ny­ch Eko­Mi­sto. W trak­cie zajęć ucznio­wie zosta­li zapo­zna­ni z tak waż­ny­mi w obec­ny­ch cza­sa­ch tema­ta­mi dla miesz­kań­ców duży­ch mia­st jak: zrów­no­wa­żo­ny trans­port i ener­ge­ty­ka, przy­ja­zna archi­tek­tu­ra i urba­ni­sty­ka oraz gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi i ich segre­ga­cja. Zosta­li tak­że zapo­zna­ni z zagro­że­nia­mi doty­czą­cy­mi przy­szło­ści mia­sta oraz dowie­dzie­li się, jak two­rzyć bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne aglo­me­ra­cje miej­skie, któ­re będą przy­ja­zne dla czło­wie­ka i przy­ro­dy. Następ­nie w gru­pa­ch zbu­do­wa­li makie­ty nowo­cze­sny­ch mia­st, wyko­rzy­stu­ją­cy­ch alter­na­tyw­ne źró­dła ener­gii i przed­sta­wi­li je pozo­sta­łym gru­pom. Szkol­nym koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu była p. Nina Ostrow­ska.

Klasa przyrodnicza w ZOOESCAPE ROOM

19 czerw­ca 2017r. kla­sa IF pod opie­ką p. Niny Ostrow­skiej i p. Gra­ży­ny Olczak wybra­ła się do war­szaw­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go. Ucznio­wie zwie­dza­li ZOO, odkry­wa­jąc kolej­ne tajem­ni­ce świa­ta zwie­rząt. Czwór­ka z nich wcie­li­ła się nawet w rolę prze­wod­ni­ków i opo­wie­dzia­ła pozo­sta­łym o gada­ch. W trak­cie wizy­ty w ogro­dzie ucznio­wie zmie­rzy­li się tak­że z wyzwa­niem roz­wią­za­nia kart pra­cy przy­go­to­wa­ny­ch przez panią od bio­lo­gii. Miłym zakoń­cze­niem dnia była zaba­wa w jed­nym z tema­tycz­ny­ch pokoi ESCAPE ROOM, w któ­ry­ch ucznio­wie roz­wią­za­li sze­re­gu zaga­dek logicz­ny­ch i zręcz­no­ścio­wy­ch, przy któ­ry­ch koniecz­ne były świet­na pra­ca w gru­pie oraz komu­ni­ka­cja mają­ca na celu wydo­sta­nie się z zamknię­te­go pomiesz­cze­nia w cza­sie 60 minut. Ucznio­wie świet­nie pora­dzi­li sobie ze wszyst­ki­mi zada­nia­mi, co dało im wie­le satys­fak­cji.

2e na wycieczce do Warszawy

Pierw­szą atrak­cją naszej podró­ży była zaba­wa w Esca­pe Roomie. Zosta­li­śmy podzie­le­ni na 5 grup i zamknię­ci w ciem­ny­ch poko­ja­ch peł­ny­ch tajem­ni­czy­ch zna­ków. Naszym celem było roz­szy­fro­wa­nie pod­po­wie­dzi i sko­ja­rze­nie ze sobą róż­ny­ch dany­ch. To umoż­li­wia­ło wydo­sta­nie się na zewną­trz. Każ­dy z nas czuł ogrom­ną eks­cy­ta­cję, kie­dy cza­su na wyj­ście z poko­ju zosta­wa­ło coraz mniej, a zagad­ki się pię­trzy­ły. Ponad­to była to zna­ko­mi­ta oka­zja, by prze­ko­nać się, jak się zacho­wu­je­my w stre­su­ją­cy­ch sytu­acja­ch. Po tej eks­tre­mal­nej zaba­wie przy­sze­dł dla nas czas wyci­sze­nia. Wybra­li­śmy się na spo­koj­ny spa­cer do Łazie­nek Kró­lew­ski­ch. Tam, nie­któ­rzy z nas mie­li szan­sę popi­sać się swo­ją wie­dzą na temat  mija­ny­ch obiek­tów: zagra­li rolę prze­wod­ni­ka po tym nie­zwy­kłym par­ku.  Z nie­uda­wa­nym zacie­ka­wie­niem słu­cha­li­śmy opo­wie­ści o pierw­szym pol­skim teatrze ukry­tym w budyn­ku Sta­rej Poma­rań­czar­ni, któ­ry słu­ży rów­nież jako gale­ria sztu­ki, a zimą tak­że peł­ni funk­cję oran­że­rii czy o naj­słyn­niej­szym na świe­cie pomni­ku – syl­wet­ce Fry­de­ry­ka Cho­pi­na sie­dzą­ce­go pod mazo­wiec­ką wierz­bą. Do domów wró­ci­li­śmy nie­co zmę­cze­ni, ale bogat­si w róż­no­rod­ne doświad­cze­nia. (Wero­ni­ka Głu­chow­ska, uczen­ni­ca kl. 2e)