Międzypokoleniowe spotkanie andrzejkowe

We współ­pra­cy z Miej­skim Ośrod­kiem Pomo­cy Spo­łecz­nej oraz Klu­bem Osie­dlo­wym SM Prze­łom zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie andrzej­ko­we z senio­ra­mi mia­sta. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie kla­sy II C. W sce­ne­rii wiej­skiej cha­ty i w bla­sku świec pozna­li­śmy pocho­dze­nie i zna­cze­nie andrzej­ko­wy­ch wróżb. Quiz doty­czą­cy daw­ny­ch przy­słów i zwy­cza­jów ludo­wy­ch wpro­wa­dził nas w peł­ni w tema­ty­kę spo­tka­nia. Były wspól­ne wróż­by z kości do gry, lanie wosku i inne spo­so­by prze­po­wia­da­nia tyl­ko pozy­tyw­nej przy­szło­ści. Wie­le emo­cji wzbu­dzi­ła rywa­li­za­cja dru­żyn w rama­ch kon­ku­ren­cji „Jaka to melo­dia?”, pod­czas któ­rej odgad­nię­te utwo­ry wspól­nie śpie­wa­li­śmy. Na akor­de­onie przy­gry­wał jeden z senio­rów przy­po­mi­na­jąc daw­ne, czę­sto nie­co zapo­mnia­ne utwo­ry ludo­we. A potem kró­lo­wał już tyl­ko taniec. I znów oka­za­ło się, że nie tyl­ko muzy­ka łączy poko­le­nia.

O cyberprzemocy i dopalaczach z funkcjonariuszami Patrolu Szkolnego

Poli­cjant­ka p.Dominika Witek i straż­nik miej­ski p. Robert Szo­stak spo­tka­li się z trze­cio­kla­si­sta­mi w rama­ch szkol­nej akcji pro­fi­lak­tycz­nej Pod Para­so­lem. Mówi­li o kon­se­kwen­cja­ch moral­ny­ch i praw­ny­ch wyni­ka­ją­cy­ch z popeł­nia­nia czy­nów zali­cza­ny­ch do cyber­prze­mo­cy, wska­za­li insty­tu­cje pomo­co­we w sytu­acji jej doświad­cza­nia. Wymow­ny film doty­czą­cy dopa­la­czy poka­zał praw­dzi­we obli­cze “smart drugs”, szcze­gól­nie to odzwier­cie­dla­ją­ce tra­gicz­ne sta­ty­sty­ki. Ze spo­tka­nia wyszli­śmy bogat­si w mery­to­rycz­na wie­dzę.

Cyberprzemoc-wyloguj się

27 listo­pa­da chło­pa­ki z kla­sy 2d (infor­ma­tycz­nej) zapro­si­li siód­mo­kla­si­stów na apel doty­czą­cy bez­pie­czeń­stwa w sie­ci. Przy­po­mnie­li jakie zacho­wa­nia moż­na uznać za cyber­prze­moc, przy­bli­ży­li sta­ty­sty­ki doty­czą­ce ska­li tego zja­wi­ska. Wska­za­li zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu oraz adre­sy insty­tu­cji pomo­co­wy­ch w sytu­acji doświad­cza­nia cyber­prze­mo­cy. Wszyst­ko to prze­pla­ta­ne było krót­ki­mi, ale boga­ty­mi w tre­ści spo­ta­mi kam­pa­nii spo­łecz­ny­ch. “Pomy­śl zanim opu­bli­ku­je­sz” to hasło, któ­re mowin­no nam przy­świe­cać nie tyl­ko dzi­siej­sze­go dnia. 

Bo śniadanie to podstawa

16 listo­pa­da ucznio­wie klas dru­gi­ch uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z die­te­tycz­ka­mi Cen­trum Natur­ho­use. W rama­ch warsz­ta­tów dowie­dzie­li­śmy się jak powi­nien być zbi­lan­so­wa­ny war­to­ścio­wy posi­łek. Ponad­to pozna­li­śmy zdro­we zamien­ni­ki nie­zdro­wy­ch potraw. Od dziś każ­dy potra­fi obli­czyć indeks masy cia­ła (BMI), wie­my jak nie­bez­piecz­ne mogą być zarów­no nie­do­ży­wie­nie jak i oty­ło­ść. Usły­szę­li­śmy też fak­ty i mity o zabu­rze­nia­ch odży­wia­nia taki­ch jak buli­mia, ano­rek­sja czy kom­pul­syw­ne obja­da­nie się. Pamię­taj­my: Jemy po to, aby żyć a nie żyje­my po to, aby jeść.

Sierżant Borsuk u najmłodszych

Uczniów klas pierw­szy­ch oraz przed­szko­la­ki z oddzia­łu zero­we­go odwie­dzi­li nie­co­dzien­ni goście. Sier­żant Bor­suk i poli­cjant­ka Pani Domi­ni­ka Witek opo­wia­da­li o zasa­da­ch bez­piecz­ne­go zacho­wy­wa­nia się w róż­ny­ch sytu­acja­ch życio­wy­ch. Zdra­dzi­li czym zaj­mu­ją się poli­cjan­ci, omó­wi­li zasa­dy poru­sza­nia się po dro­ga­ch. Od dziś wszy­scy wie­my jak brzmi numer alar­mo­wy i jakie dane nale­ży podać zgła­sza­jąc przy­kre zda­rze­nie. Wie­my też, że nie wol­no roz­ma­wiać z obcy­mi ani przyj­mo­wać od nich żad­ny­ch pre­zen­tów. Mimo, że w spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tyl­ko naj­młod­si ucznio­wie szko­ły, wie­dza z któ­rą wyszli była ogrom­na.

Do zobaczenia w dorosłym życiu…

23 czerw­ca nastał dłu­go ocze­ki­wa­ny przez wszyst­ki­ch koniec roku szkol­ne­go. Był to czas szcze­gól­ny zwłasz­cza dla trze­cio­kla­si­stów opusz­cza­ją­cy­ch mury naszej szko­ły. Uro­czy­sto­ść zakoń­cze­nia edu­ka­cji gim­na­zjal­nej świę­to­wa­li z nimi zapro­sze­ni goście: prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki Pan Kazi­mie­rz Mar­kow­ski, rad­na Bar­ba­ra Reda, rad­ny Wal­de­mar Mirec­ki, pro­bosz­cz para­fii NNMP ks.Jerzy Mackiewicz,proboszcz para­fii maria­wic­kiej o.Marian Opa­la, Pani Wan­da Iza­be­la Rom­bel, prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Pani Agniesz­ka Dusz­czyk oraz rodzi­ce i nauczy­cie­le. Sta­tu­et­kę naj­lep­szej absol­went­ki otrzy­ma­ła Mag­da­le­na Gra­bar­czyk z kl.3e uzy­sku­jąc śred­nią ocen 6,0. Tytuł naj­lep­sze­go absol­wen­ta przy­pa­dł Dawi­do­wi Płu­dow­skie­mu tak­że z kla­sy 3e ze śred­nią 5,67. Wrę­czo­no tak­że sta­tu­et­ki dla naj­lep­szy­ch spor­tow­ców. Otrzy­ma­li je Agniesz­ka Gra­bar­czyk z kl. 3e oraz Michał Nala­zek z kla­sy 3d.Nagro­da spe­cjal­na dla naj­bar­dziej aktyw­ne­go spo­łecz­nie absol­wen­ta powę­dro­wa­ła do Paw­ła Rogal­skie­go z kla­sy 3d. Wyróż­nio­no też Mag­da­le­nę Gra­bar­czyk, Oska­ra Suł­ka i Lau­rę Kul­bac­ką, czy­li uczniów, któ­rzy naj­le­piej napi­sa­li egza­min gim­na­zjal­ny. W poże­gnal­nym wyste­pie kla­sa 3e przy­wo­ła­ła w for­mie Dzia­dów duchy posta­ci, któ­re były zmo­rą nie­jed­ne­go gim­na­zja­li­sty.
A potem już tyl­ko roz­da­nie świa­dec­tw, łzy wzru­sze­nia, wspól­ne fotografie,uściski.
“Do zoba­cze­nia w doro­słym życiu, na innej dro­dze, na innym szla­ku…”

To już jest koniec

To już jest koniec…“Pod takim hasłem pierw­szo- i dru­go­kla­si­ści świę­to­wa­li zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2016/17. Uro­czy­sto­ść przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy II E wraz z Panią Doro­tą Sugier. W humo­ry­stycz­ny spo­sób przed­sta­wi­li typo­wy szkol­ny dzień gim­na­zja­li­sty i ogrom nie­szczę­ść z nim zwią­za­ny­ch. Na szczę­ście na wytrwa­ły­ch i nie­po­ko­na­ny­ch cze­ka­ło świa­dec­two z paskiem (otrzy­ma­nym na miej­scu, nie dopie­ro po powro­cie do domu). Tak było nie tyl­ko w przed­sta­wie­niu, ale tak­że w rze­czy­wi­sto­ści. Sta­tu­et­ki dla naj­lep­szy­ch uczniów otrzy­ma­li Pau­li­na Mor­mon z 1e, Kac­per Parol z kl. 1b, Mag­da­le­na Boruc z 2e, Julia Wój­cik z 2g oraz Dariu­sz Klu­ska z 2f. 
Do zoba­cze­nia po waka­cja­ch.

…bo Dzień Dziecka jest każdego dnia

Ostat­ni dzień nauki szkol­nej upły­nął w weso­łej atmos­fe­rze. Z ini­cja­ty­wy kla­sy II c i Samo­rzą­du Uczniow­skie­go przez dwie godzi­ny lek­cyj­ne świe­to­wa­li­śmy “Dzień Duże­go i Małe­go Dziec­ka”. Dru­ży­ny uczniów (Mały­ch Dzieci)i nauczy­cie­li (Duży­ch Dzie­ci) popi­sy­wa­ły sie swo­ją wie­dzą o szko­le odpo­wia­da­jac na pyta­nia quizu. Były i te banal­nie łatwe (np. ile scho­dów trze­ba poko­nać, aby zna­leźć sie w szkol­nej sto­łów­ce?) i nie­co trud­niej­sze. Tyl­ko mistrzo­wie roz­po­zna­li po ocza­ch lub biżu­te­rii oso­by pra­cu­ją­ce w naszej szko­le. Wszy­scy jed­nak po mistrzow­sku śpie­wa­li i tań­czy­li skom­pli­ko­wa­ne ukła­dy cho­re­ogra­ficz­ne. Zwy­cięz­ca­mi w kate­go­rii Mały­ch Dzie­ci oka­za­ły się przed­sta­wi­ciel­ki kla­sy III C, zaś wśród Duży­ch Dzie­ci z pyta­nia­mi quizu naj­le­piej pora­dzi­li sobie przy­rod­ni­cy. I kto powie­dział, że Dzień Dziec­ka jest 1 czerw­ca?

Turniej warcabowy

22 czerw­ca z ini­cja­ty­wy Bart­ka Bobiń­skie­go z kla­sy I C i pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go został roze­gra­ny pierw­szy etap tur­nie­ju war­ca­bo­we­go. Gra­no sys­te­mem dra­bin­ko­wym, wygra­ny grał z wygra­nym. Nie uda­ło się jesz­cze wyło­nić zwy­cięz­cy. Do tur­nie­ju jed­nak powró­ci­my we wrze­śniu.

Przyszłe pisarki są wśród nas

Porad­nia Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­na w Miń­sku Mazo­wiec­kim oraz Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na w Miń­sku Mazo­wiec­kim zapro­si­ły uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch do udzia­łu w powia­to­wym kon­kur­sie lite­rac­kim pt.“Nie jestem robo­tem — potra­fię myśleć i mądrze wybie­rać”. Mie­li­śmy swo­ich repre­zen­tan­tów w lite­rac­ki­ch zma­ga­nia­ch. Miło nam poin­for­mo­wać, że Edy­ta Lubasz­ka z kla­sy II B pod czuj­nym okiem Pani Iza­be­li Saga­now­skiej zdo­by­ła II miej­sce, a Pau­li­na Pęka­ła i Julia Wój­cik z kla­sy IIpod opie­ką Pani Agniesz­ki Kożu­chow­skiej zaję­ły III miej­sce. Dziew­czy­nom gra­tu­lu­je­my lite­rac­kie­ch suk­ce­sów i cze­ka­my na kolej­ne.

Samorząd wybrany.

W dniu 22 maja 2017 odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim. Odda­no łącz­nie 211 gło­sów, w tym 4 gło­sy nie­waż­ne. Ich roz­kład przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:
Paź­dzio­ch Kare­na-84 gło­sy
Dusz­czyk Alek­san­dra-41 gło­sów
Misiur­ski Bar­tło­miej -24 gło­sy
Młot Jakub-24 gło­sy
Kubik Michał -20 gło­sów
Kuź­ma Łuka­sz- 10 gło­sów
Moroz Szy­mon- 2 gło­sy
Parol Kac­per- 2 gło­sy.
Wszyst­kim kan­dy­da­tom, szcze­gól­nie Kare­nie gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na pierw­sze szkol­ne akcje.

Kto obejmie tron?

Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek wybie­ra­my nowy Samo­rząd Uczniow­ski. Nie bądź obo­jęt­ny na to, kto będzie w Two­im imie­niu podej­mo­wał waż­ne, szkol­ne decy­zje. 22 maja na każ­dej dłu­giej prze­rwie na gór­nym kory­ta­rzu może­sz oddać swój głos na jed­ne­go spo­śród kan­dy­da­tów:
Dusz­czyk Alek­san­dra
Kubik Michał
Kuź­ma Łuka­sz
Misiur­ski Bar­tło­miej
Młot Jakub
Moroz Szy­mon
Parol Kac­per
Paź­dzio­ch Kare­na
Nie bądź dur­ny-idź do wybor­czej urny”. 

Wiosna, wiosna

21 mar­ca Samo­rząd Uczniow­ski przy­go­to­wał licz­ne kon­ku­ren­cje mię­dzy­kla­so­we z oka­zji powi­ta­nia dłu­go ocze­ki­wa­nej wio­sny. Ucznio­wie IIIII klas rywa­li­zo­wa­li ze sobą o tytuł szkol­ne­go Master Che­fa, Mistrza Zna­jo­mo­ści Ksią­żek i Fil­mów, Melo­ma­na Dosko­na­łe­go oraz Kre­ato­ra Mody. Dla tych, któ­rzy chcie­li spę­dzić czas w spo­koj­nej atmos­fe­rze Kare­na i Kuba przy­go­to­wa­li pro­fe­sjo­nal­ny kurs pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej. Jak zwy­kle, było weso­ło i nauko­wo. W wszyst­ko w rama­ch zdro­wej rywa­li­za­cji. Zwy­cię­ską kla­są oka­za­ła się III F, któ­ra zdo­by­ła czek na kwo­tę 100 zł. II miej­sce zaję­ła kla­sa III E, zaś na III pozy­cji zna­la­zła się kla­sa III G. Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­je­my wie­dzy, pomy­sło­wo­ści i luzu. Wio­sna, wio­sna…

Dopóki masz wybór…

W dniu 20 mar­ca bie­żą­ce­go roku oko­ło 200 uczniów klas I oraz 30 uczniów klas III z oddzia­łu przy­spo­sa­bia­ją­ce­go do pra­cy mia­ło oka­zję uczest­ni­czyć w tym nie­zwy­kle waż­nym przed­się­wzię­ciu. Kon­cert pro­fi­lak­tycz­ny panów Pio­tra Nagie­la i Mar­ci­na Koł­dry “Dopó­ki masz wybór “odbył się w szkol­nej hali spor­to­wej. Reak­cje mło­dzie­ży po jego obej­rze­niu były zde­cy­do­wa­nie pozy­tyw­ne. Spo­sób prze­ka­zu dosto­so­wa­ny do języ­ka współ­cze­snej mło­dzie­ży, poda­wa­nie przy­kła­dów z życia, styl muzy­ki odpo­wia­da­ją­cy zain­te­re­so­wa­niom więk­szo­ści mło­dy­ch ludzi zyska­ły duże uzna­nie.

A,a,a… kotki dwa

Tygry­ski, kot­ki i sło­ni­ki, do tego szla­frocz­ki i bam­bo­sze… W taki­ch stro­ja­ch prze­cha­dza­ła się mło­dzież 17 stycz­nia po szkol­ny­ch kory­ta­rza­ch. To Samo­rząd Uczniow­ski chcąc wpro­wa­dzić tro­chę kolo­ru i humo­ru na począ­tek dru­gie­go seme­stru zapro­po­no­wał Piża­mo­wy Dzień. Oka­za­ło się, że nawet w stro­ju prze­zna­czo­nym do spa­nia moż­na dobrze się bawić i jesz­cze lepiej uczyć.