Plan pracy na styczeń 2018

HASŁO MIESIĄCA – Tyle jest nauki w każ­dym pozna­niu, ile jest w nim mate­ma­ty­ki

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJADATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Kon­kur­sy mate­ma­tycz­ne:

- Kalam­bu­ry dla kl. VII (1. dłu­ga prze­rwa)

- Kaho­ot dla kl. III (5. lek­cja)

- Mode­le brył – kl. II (6. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. II (6. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. III (7. lek­cja)

- Naj­lep­szy mate­ma­tyk kl. VII (5. lek­cja)

- Szy­fro­wa­nie kl. VII (5. lek­cja)

- Mul­ti­me­dial­ny kon­kurs mate­ma­tycz­ny kl. VII (1. dłu­ga prze­rwa)

- Sko­ja­rze­nia mate­ma­tycz­ne kl. VII (2. dłu­ga prze­rwa)

- Wysta­wa labo­oków – kl. IIi VII

- Naj­ład­niej­sza bry­ła śnie­go­wa – kl. VII, IIIII

- Wysta­wa „Syme­tria wokół nas”

- Pod­su­mo­wa­nie mie­sią­ca mate­ma­ty­ki

 

J. Sułek

A. Kra­su­ska, B.Czerwińska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

R. Ziół­kow­ska

J. Sułek

R. Ziół­kow­ska

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

 

A. Kra­su­ska, B. Czer­wiń­ska

J. Sułek

R. Ziół­kow­ska

R. Ziół­kow­ska

R. Ziół­kow­ska i zespół

 

08.01.2018r.

09.01.2018r.

10.01.2018r.

10.01.2018r.

10.01.2018r.

11.01.2018r.

11.01.2018r.

11.01.2018r.

 

11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

08–11.01.2018r.

29.01.2018r.

Szkol­ne mistrzo­stwa kl. VII w siat­ków­kę A. Szew­czyk 5, 12.01.2018r.
„Kolo­ro­wa, czy­li bia­ło-czer­wo­na” – spek­ta­kl dla kl. IIIa i b I. Saga­now­ska 09.01.2018r.
Nowy Rok z samo­rzą­dem szkol­nym – posta­no­wie­nia szkol­ne J. Koło­dziej­czyk + SU sty­czeń
Koro­wód Kolęd­ni­ków L. Kłos sty­czeń
Jed­nod­niów­ka – 155. rocz­ni­ca powsta­nia stycz­nio­we­go L. Kłos sty­czeń
Dzień Pamię­ci o Holo­cau­ście A. Nowak sty­czeń
War­szaw­ski Kon­kurs Mistrz Gra­ma­ty­ki Języ­ka Nie­miec­kie­go A. Gry­gie­le­wi­cz sty­czeń
Kon­kurs Poezji Obco­ję­zycz­nej I. Kru­pa Sty­czeń
Kon­kurs Pio­sen­ki Obco­ję­zycz­nej I. Kru­pa sty­czeń
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Świę­to Trzech Kró­li   06.01.2018
Wysta­wia­nie ocen seme­stral­ny­ch nauczy­cie­le i wycho­waw­cy do 09.01.2018
Zakoń­cze­nie I seme­stru nauczy­cie­le i wycho­waw­cy 12.01.2018
Rada Peda­go­gicz­na szko­le­nio­wa –  Nowe­li­za­cja Kar­ty Nauczy­cie­la, czy­li jak przy­go­to­wać się do zmian w prag­ma­ty­ce zawo­do­wej nauczy­cie­li. Zmia­ny w Kar­cie Nauczy­cie­la i pra­wie oświa­to­wym od 1 stycz­nia 2018r.

EKO-TUR

B. Żer­kow­ski

11.01.2018r.

godz. 15.30

Rada Peda­go­gicz­na – kla­sy­fi­ka­cja dyrek­cja

11.01.2018

godz. 18.00

Ferie zimo­we   15–28.01.2018
Kurs meto­dycz­ny zagra­nicz­ny w rama­ch pro­gra­mu Era­smus + (POWER) M. Zbuc­ka sty­czeń
Rada Peda­go­gicz­na – pod­su­mo­wa­nie I seme­stru dyrek­cja

30.01.2018

godz. 15.30

Wykła­dy Otwar­tej Szko­ły – Kobie­ta w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym A. Nowak sty­czeń
Bal Kar­na­wa­ło­wy dla kl. I, zerów­ki nauczy­cie­le kl. I , zerów­ki, nauczy­cie­le świe­tli­cy sty­czeń
Dzień Bab­ci i Dziad­ka -wystę­py uczniów kl. I, zerów­ki nauczy­cie­le kl. i, zerów­ki sty­czeń

 

 

Plan pracy na listopad 2017

HASŁO MIESIĄCA – POD PARASOLEM — pro­fi­lak­ty­ka

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Akcja pro­fi­lak­tycz­na  — POD PARASOLEM

- spo­tka­nie z die­te­ty­kiem dla uczniów kl. II

- spo­tka­nie z poli­cjan­tem dla uczniów kl. VII

- spo­tka­nie ze spe­cja­li­stą ds. pro­fi­lak­ty­ki dla uczniów kl. III

- apel o cyber­prze­mo­cy WYLOGUJ SIĘ dla uczniów kl. VII

J. Koło­dziej­czyk

 

 

16.11.2017

20–30.11.2017

 

27.11.2017

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści – szkol­na gra tere­no­wa A. Nowak 10.11.2017
„Patrio­tycz­ne prze­rwy” —  śpie­wa­nie pio­se­nek patrio­tycz­ny­ch na prze­rwa­ch

A. Nowak

M. Jaku­bow­ska

6–10.11.2017
Lek­cja biblio­tecz­na w MBP dla kl. I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 6.11.2017

Wyda­rze­nia z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin M. Skło­dows-kiej-Curie:

- kon­kurs „M. Skło­dow­ska-Curie ocza­mi współ­cze­sne­go nasto­lat­ka”

- Mię­dzy­kla­so­wy tur­niej wie­dzy o M. Skło­dow­skiej-Curie

- „Nasza Maria” – wspo­mnie­nie o pol­skiej nobli­st­ce w dzie­dzi­nie fizy­ki i che­mii – apel dla kl. VII, IIIII

N. Ostrow­ska

 

2–17.11.2017

21.11.2017

30.11.2017

Wyj­ście na kon­cert „Pan Teno­rek” do MDK L. Smu­żyń­ska 17.11.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. III prze­wod­ni­czą­cy zespo­łów przedm.

22, 23, 24.11.

2017

Kon­kurs pla­stycz­ny „Miś mój przy­ja­ciel” dla dzie­ci z kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go z oka­zji Dnia Plu­szo­we­go Misia nauczy­cie­le kl. I i oddzia­łu przed­szk, 6.11 — 25.11.2017
Andrzej­ko­we spo­tka­nie z senio­ra­mi – akcja pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z MOPSSM „Prze­łom” J. Koło­dziej­czyk 30.11.2017
Zaba­wy andrzej­ko­we w kla­sa­ch 1a i 1b I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk 30.11.2017
Spo­tka­nie autor­skie z dr L. Kłos dla uczniów klas VII A. Kożu­chow­ska listo­pad
Mistrzo­stwa szko­ły w wyci­ska­niu sztan­gi leżąc K. Chło­pik listo­pad
Ogól­no­pol­ski kon­kurs gra­ma­tycz­ny P. Ani­szew­ski listo­pad
Kon­kurs orto­gra­ficz­ny — eli­mi­na­cje do kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Woje­wódz­ką Komen­dę Huf­ca (OHP) A. Wie­sner, H. Przy­by­sz (OHP) II poło­wa listo­pa­da
Kom­pu­ter (nie) szko­dzi — kon­kurs w oddzia­ła­ch OHP A. Wie­sner listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su fizycz­no-foto­gra­ficz­ne­go „Fizy­ka w obiek­tyw­nie” (kon­kurs trwa od 1.11.2017 do 30.05.2018) N. Ostrow­ska listo­pad
Ogło­sze­nie kon­kur­su na naj­ład­niej­szą kart­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą z życze­nia­mi w języ­ku nie­miec­kim (kon­kurs trwa od 20.11 do 1.12) B. Saw­czuk listo­pad
 Śla­da­mi pow. listo­pa­do­we­go — kl. VIIIII — wyciecz­ki n-le histo­rii listo­pad
“Róż­ne obli­cza nie­peł­no­spraw­no­ści” — godzi­ny wycho­waw­cze w kl. VII M. Boruc­ka oraz zespół d/s inte­grac. listo­pad
„Baśnio­lu­dek” – kon­kurs pla­stycz­ny dla kl. I K. Duczek, A. Bor­kow­ska listo­pad
Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny E. Raczyń­ska, M. Jagu­ścik listo­pad
Zbie­ra­nie Kar­my dla Psów (Schro­ni­sko Cele­sty­nów) R. Ziół­kow­ska listo­pad
Akcja infor­mac.: Bon­fi­re Night, Remem­bran­ce Day, St Andrew’s Day K. Łada, E. Kren­dler listo­pad
Współ­pra­ca z zewnętrz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi pro­mu­ją­cy­mi zdro­wy styl życia

I. Cie­siel­ska

L. Smu­żyń­ska

listo­pad
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szko­le­nio­wa „Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umie­ją” – kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ucze­nia się ORKE

07.11.17,

g. 15.30

Naro­do­wy Dzień Nie­pod­le­gło­ści dzień wol­ny 11.11.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na — andrzej­ko­wa A. Nowak 28.11.2017
Wykła­dy Otwar­tej Szko­ły — histo­ria regio­nal­na L. Kłos listo­pad

 

X Integracyjne Igrzyska Sportowe

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 w Miń­sku Mazo­wiec­kim oraz Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Miń­sku Mazo­wiec­kim zapra­sza­ją  na jubi­le­uszo­we X Inte­gra­cyj­ne Igrzy­ska Spor­to­we, któ­re odbę­dą się dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2017r. o godz.10.00  w Hali Spor­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 przy ul. Budow­la­nej 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim.

Plan pracy na październik 2017

HASŁO MIESIĄCA – ŚWIĘTO PATRONA, Z MUZĄ KLIO
(histo­ria i wie­dza o spo­łe­czeń­stwie)

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Kon­kur­sy kura­to­ryj­ne – etap szkol­ny

 

I. Saga­now­ska — koor­dy­na­tor

 

wg har­mo­no-gra­mu MSCDN
Imie­ni­ny muzy Klio — warsz­ta­ty tema­tycz­ne i kon­kur­sy L. Kłos, nauczy­cie­le histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie paź­dzier­nik

Spor­to­we Igrzy­ska Inte­gra­cyj­ne

 

M. Grzyb i zespół ds  inte­gra­cji

(we współ­pra­cy z MOSI­RE-m)

10.10.17
Powia­to­wy Kon­kurs Kra­so­mów­czy – etap szkol­ny P. Ani­szew­ski 10.10.2017
Jan Paweł II w lite­ra­tu­rze K. Duczek, A. Bor­kow­ska 12.10.2017
Dzień Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej B. Saw­czuk 13.10.2017
„Pią­tek trzy­na­ste­go” – akcja samo­rzą­du uczniow­skie­go J. Koło­dziej­czyk + SU 13.10.2017
Świę­to Patro­na Szko­ły

n-le reli­gii, pla­sty­ki, muzy­ki

A. Kor­ko­sz — koor­dy­na­tor

16.10.2017

 

Zbiór­ka na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia I. Szu­law­ska 16.10.2017

X Powia­to­wy Dzień Papie­ski:

- otwar­cie uli­cy Jana Paw­ła II

- spo­tka­nie z oka­zji 10-lecia Powia­to­wy­ch Dni Papie­ski­ch

dyr. G. Wyszo­grodz­ki

I. Saga­now­ska

A. Kożu­chow­ska

17.10.2017
Powia­to­wy Prze­gląd Patrio­tycz­ny – kon­kurs recy­ta­tor­ski — etap szkol­ny A. Kożu­chow­ska 18.10.2017
Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka K. Duczek, A. Bor­kow­ska 20.10.2017
Paso­wa­nie na ucznia klas I A.Majszyk, I. Szu­law­ska 27.10.2017

Dni Kul­tu­ry Żydow­skiej (współ­org.)

- lek­cja otwar­ta z histo­rii – godz. 14.45

E. Bor­kow­ska

27–28.10.2017

24.10.2017

Zaję­cia rucho­we meto­dą Vero­ni­ki Sher­bor­ne w kl. I M. Grzyb, A. Kor­ko­sz 30.10.- 3.11.17
Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy A. Wie­sner + SU 09 — 23.10.2017
Dzień Pamię­ci w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy A.Wiesner+ SU 31.10.2017
Kon­kurs Pla­stycz­ny dla dzie­ci klas I i zerów­ki z oka­zji Dnia Patro­na Szko­ły – LAURKA dla PAPIEŻA nauczy­cie­le klas I i zerów­ki paź­dzier­nik
Kon­kurs eko­lo­gicz­ny „Okaż kul­tu­rę i chroń natu­rę” S. Rybiń­ski paź­dzier­nik
Samo­rząd Uczniow­ski czy­ta dzie­ciom J. Koło­dziej­czyk + SU paź­dzier­nik
Wyciecz­ka śla­da­mi boha­te­rów “Kamie­ni na sza­niec” — oddzia­ły przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy A.Wiesner paź­dzier­nik
Warsz­ta­ty języ­ko­we Nauka Bez Gra­nic dla klas języ­ko­wy­ch

M. Brew­czyń­ska, I. Kru­pa,

M. Gro­mul­ska

paź­dzier­nik
Hal­lo­we­en, czy­li nie­zna­ne obli­cze dyni (kon­kurs na prze­pi­sy z dyni + poczę­stu­nek) K. Łada, E. Kren­dler ostat­ni tydzień paź­dzier­ni­ka
Pro­mo­wa­nie zna­jo­mo­ści ele­men­tów pierw­szej pomo­cy na świe­tli­cy szkol­nej

I. Cie­siel­ska

L. Smu­żyń­ska

paź­dzier­nik
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szko­le­nio­wa – Kla­sa w pro­jek­cie – dobre doświad­cze­nie biz­ne­so­we w prak­ty­ce szkol­nej, czy­li meto­da pro­jek­tu jako narzę­dzie do kształ­to­wa­nia klu­czo­wy­ch kom­pe­ten­cji

wszy­scy nauczy­cie­le

dwie oso­by szko­lą­ce

Ośro­dek Roz­wo­ju Kom­pe­ten­cji Edu­ka­cyj­ny­ch

10.10.2017

godz. 15.30

dwie gru­py rów­no­le­gle

Dzień Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej — wyciecz­ka Biu­ro Podró­ży PIENIO TRAVEL 14.10.2017
Rada szko­le­nio­wa – Kre­atyw­ne zaba­wy dla młod­szy­ch dzie­ci

nauczy­cie­le zerów­ki, kl. I, peda­gog, psy­cho­log

chęt­ni nauczy­cie­le

19.10.2017

godz. 17.00

Zebra­nie z rodzi­ca­mi i dzień otwar­ty dyrek­cja, nauczy­cie­le 24.10.2017
Lek­cja otwar­ta z języ­ka angiel­skie­go, roz­po­wszech­nia­nie akcji Era­smus +

I. Kru­pa

K. Łada, M. Brew­czyń­ska

26.10.2017

 

Plan pracy na wrzesień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA/KONKURSY PRZEDMIOTOWE

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Naro­do­we czy­ta­nie „Wese­la” S. Wyspiań­skie­go

 

A. Kożu­chow­ska

chęt­ni nauczy­cie­le

02.09.2017
Uro­czy­sto­ść roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2017/2018 I. Kru­pa, N. Ostrow­ska 4.09.2017
Warsz­ta­ty sito­dru­ku i dub­bin­gu oraz wer­ni­saż prac War­ho­la w rama­ch Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK

A. Kożu­chow­ska

I. Saga­now­ska

6, 7, 9.09.2017
Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne dla kl. VII

wycho­waw­cy kl. VII

samo­rząd uczniow­ski

8.09.2017
Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki J. Sułek / A. Kożu­chow­ska
chęt­ni nauczy­cie­le
15.09.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. VII (testy na wej­ście) oraz testy dia­gno­zu­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go

nauczy­cie­le przed­mio­tów

 

do 15.09.2017
Akcja „Sprzą­ta­nie świa­ta” G. Olczak 16.09.2017
„Lamp­ka pamię­ci” L. Kłos 18.09.2017
Lek­cja w kinie — efek­ty spe­cjal­ne E. Psz­czół­kow­ska 21.09.2017
Pierw­szy Dzień Jesie­ni

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

22.09.2017
Do you read in Engli­sh? – szkol­ne czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim — „Har­ry Pot­ter” I. Kru­pa, M. Brew­czyń­ska 26.09.2017
Świa­to­wy Dzień Języ­ków Obcy­ch – akcja infor­ma­cyj­na dla uczniów. Pro­jekt na lek­cja­ch j angiel­skie­go „Jak uczyć się języ­ków obcy­ch?” nauczy­cie­le j. angiel­skie­go 26.09.2017
Szkol­ne eli­mi­na­cje kon­kur­su kra­so­mów­cze­go P. Ani­szew­ski wrze­sień
Akcja cha­ry­ta­tyw­na na rze­cz wycho­wan­ków Domu Dziec­ka w Fal­bo­ga­ch R. Ziół­kow­ska wrze­sień
Udział klas w zaję­cia­ch festi­wa­lo­wy­ch XX Festi­wa­lu Nauki  w War­sza­wie E. Psz­czół­kow­ska zgod­nie z ter­mi­na­rzem
Wysta­wa o rot­mi­strzu Pilec­kim i spo­tka­nie z rodzi­ną n-le histo­rii i MZM wrze­sień
Stro­na nie­miec­ka w gazet­ce szkol­nej B. Saw­czuk przez cały rok
Dia­gno­za peda­go­gicz­na uczniów klas I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk wrze­sień
Jestem bez­piecz­ny — spo­tka­nie z poli­cjan­tem uczniów kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go nauczy­cie­le kl. I, oddzia­łu przed­szkol­ne­go wrze­sień
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada Peda­go­gicz­na – orga­ni­za­cja pra­cy w roku szkol­nym 2017/2018 dyrek­cja 01.09.2017
Szko­le­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej dla nauczy­cie­li I. Cie­siel­ska 05.09.2017
Spo­tka­nie dla przed­sta­wi­cie­li rodzi­ców, nauczy­cie­li i uczniów w spra­wie two­rze­nia pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go

I. Saga­now­ska

J. Koło­dziej­czyk

M. Złot­nik

07.09.2017
Rada Peda­go­gicz­na – zatwier­dze­nie Pla­nu Pra­cy Szko­ły, przed­sta­wie­nie Pla­nu nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go dyrek­cja 12.09.2017
Zebra­nie z rodzi­ca­mi – infor­ma­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne, wybór Rady Rodzi­ców

dyrek­cja

wycho­waw­cy

19.09.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

26.09.2017
Tydzień „wyciecz­ko­wy” wycho­waw­cy klas 25.09–08.10.2017

 

 

Plan pracy na wrzesień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA/KONKURSY PRZEDMIOTOWE

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Naro­do­we czy­ta­nie „Wese­la” S. Wyspiań­skie­go

 

A. Kożu­chow­ska

chęt­ni nauczy­cie­le

02.09.2017
Uro­czy­sto­ść roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2017/2018 I. Kru­pa, N. Ostrow­ska 4.09.2017
Warsz­ta­ty sito­dru­ku i dub­bin­gu oraz wer­ni­saż prac War­ho­la w rama­ch Festi­wa­lu Himils­ba­cha w MDK

A. Kożu­chow­ska

I. Saga­now­ska

6, 7, 9.09.2017
Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne dla kl. VII

wycho­waw­cy kl. VII

samo­rząd uczniow­ski

8.09.2017
Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki J. Sułek / A. Kożu­chow­ska
chęt­ni nauczy­cie­le
15.09.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. VII (testy na wej­ście) oraz testy dia­gno­zu­ją­ce poziom zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go

nauczy­cie­le przed­mio­tów

 

do 15.09.2017
Akcja „Sprzą­ta­nie świa­ta” G. Olczak 16.09.2017
„Lamp­ka pamię­ci” L. Kłos 18.09.2017
Lek­cja w kinie — efek­ty spe­cjal­ne E. Psz­czół­kow­ska 21.09.2017
Pierw­szy Dzień Jesie­ni

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

22.09.2017
Do you read in Engli­sh? – szkol­ne czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim — „Har­ry Pot­ter” I. Kru­pa, M. Brew­czyń­ska 26.09.2017
Świa­to­wy Dzień Języ­ków Obcy­ch – akcja infor­ma­cyj­na dla uczniów. Pro­jekt na lek­cja­ch j angiel­skie­go „Jak uczyć się języ­ków obcy­ch?” nauczy­cie­le j. angiel­skie­go 26.09.2017
Szkol­ne eli­mi­na­cje kon­kur­su kra­so­mów­cze­go P. Ani­szew­ski wrze­sień
Akcja cha­ry­ta­tyw­na na rze­cz wycho­wan­ków Domu Dziec­ka w Fal­bo­ga­ch R. Ziół­kow­ska wrze­sień
Udział klas w zaję­cia­ch festi­wa­lo­wy­ch XX Festi­wa­lu Nauki  w War­sza­wie E. Psz­czół­kow­ska zgod­nie z ter­mi­na­rzem
Wysta­wa o rot­mi­strzu Pilec­kim i spo­tka­nie z rodzi­ną n-le histo­rii i MZM wrze­sień
Stro­na nie­miec­ka w gazet­ce szkol­nej B. Saw­czuk przez cały rok
Dia­gno­za peda­go­gicz­na uczniów klas I I. Szu­law­ska, A. Maj­szyk wrze­sień
Jestem bez­piecz­ny — spo­tka­nie z poli­cjan­tem uczniów kl. I i oddzia­łu przed­szkol­ne­go nauczy­cie­le kl. I, oddzia­łu przed­szkol­ne­go wrze­sień
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada Peda­go­gicz­na – orga­ni­za­cja pra­cy w roku szkol­nym 2017/2018 dyrek­cja 01.09.2017
Szko­le­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej dla nauczy­cie­li I. Cie­siel­ska 05.09.2017
Spo­tka­nie dla przed­sta­wi­cie­li rodzi­ców, nauczy­cie­li i uczniów w spra­wie two­rze­nia pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go

I. Saga­now­ska

J. Koło­dziej­czyk

M. Złot­nik

07.09.2017
Rada Peda­go­gicz­na – zatwier­dze­nie Pla­nu Pra­cy Szko­ły, przed­sta­wie­nie Pla­nu nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go dyrek­cja 12.09.2017
Zebra­nie z rodzi­ca­mi – infor­ma­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne, wybór Rady Rodzi­ców

dyrek­cja

wycho­waw­cy

19.09.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na

J. Koło­dziej­czyk

samo­rząd uczniow­ski

26.09.2017
Tydzień „wyciecz­ko­wy” wycho­waw­cy klas 25.09–08.10.2017

 

 

Na Marginesie – lipiec/sierpień 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 2–3 – CS GO — feno­men e-spor­tu
str. 4 — Gry bez prą­du — kar­cian­ko­we sza­leń­stwo
str. 5 – Gry bez prą­du — RPG bez kom­pu­te­ra
str. 6–7 – Mine­cra­ft — postaw kloc­ka
str. 8–9 – Książ­ki — czy lubi­my jesz­cze czy­tać?
str. 10–11 – Małe… jest pięk­ne — nawet gdy stra­szy
str. 12 – To mogą być waka­cje Two­je­go życia!

Na Marginesie – czerwiec 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z czerw­co­wym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 3 – Wspo­mnie­nie o Gabry­si
str. 4–5 — Moty­wu­ją mnie ucznio­wie – wywiad z panem dyrek­to­rem
str. 6–7 – Rela­cja i foto­re­la­cja z wyciecz­ki na Suwalsz­czy­znę i do Wil­na
str. 8 – Jak zostać podróż­ni­kiem?
str. 9 – Co się dzia­ło w naszym mie­ście?
str. 10 — Kosmicz­na biblio­te­ka
str. 11 – VS – A może nad morze?
str. 12 – Uchodź­cy pod zna­kiem zapy­ta­nia – felie­ton
str. 13 – Austra­lij­scy India­nie
str. 14–15 – Kla­sy trze­cie
str. 16 – Spo­tka­nie z… MUZĄ
str. 17 – O Dreź­nie
str. 18 – Przy­szło­ść pol­skiej sce­ny muzycz­nej – Nata­lia Szro­eder
str. 19 – Zale­ty sie­ci
str. 20 – Waka­cyj­ne pla­ny nauczy­cie­li
str. 21 – Jak spryt­nie zapa­ko­wać waliz­kę – przy­dat­ne tric­ki
str. 22 – Sma­ki lata
str. 23 – Umiem goto­wać – popi­so­wy deser pani Saga­now­skiej
str. 24 – Przed­szko­la­ki
str. 25 – Włos ci z gło­wy nie spad­nie – naj­dłuż­sze wło­sy w szko­le
str. 26 – 13 powo­dów, dla któ­ry­ch war­to prze­czy­tać „13 powo­dów”
str. 27 – Trze­cio­kla­si­ści świę­tu­ją
str. 28 – Pod­su­muj­my ten rok szkol­ny – naj­lep­si z naj­lep­szy­ch

Plan pracy na czerwiec 2017

CZERWIEC

HASŁO MIESIĄCA – PRZED NAMI DROGA

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJADATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Egza­mi­ny gim­na­zjal­ne (ter­min dodat­ko­wy)

dyrek­cja

komi­sje egza­mi­na­cyj­ne

1,2,3.06.2017

VI Pie­sza Piel­grzym­ka – do Misto­wa

 

p. I. Szu­law­ska

i zespół nauczy­cie­li

13.06.2017
Dzień Dziec­ka

samo­rząd uczniow­ski

J. Koło­dziej­czyk

14.06.2017
Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej Chłop­ców o Puchar Dyrek­to­ra Szko­ły K. Chło­pik 14.06.2017
Bieg na orien­ta­cję dla klas II

A. Kra­su­ska

P. Ani­szew­ski

19.06.2017
Warsz­ta­ty „Eko mia­sto” dla kl. Ic i If orga­ni­zo­wa­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Kla­trad” N. Ostrow­ska 20.06.2017

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go

- kl. I i II

- kl. III

- kla­sy przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy

 

D. Sugier

R. Ziół­kow­ska

A. Wiesner/ K. Łada

23.06.2017
Tydzień gier plan­szo­wy­ch K. Duczek, A. Bor­kow­ska czer­wiec
Sel­fie z Kościusz­ką – kon­kurs (2017 rok Kościusz­ki) nauczy­cie­le histo­rii czer­wiec
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Wysta­wia­nie ocen rocz­ny­ch nauczy­cie­le, wycho­waw­cy do 10.06.2017
Rada Peda­go­gicz­na – kla­sy­fi­ka­cja rocz­na dyrek­cja 13.06.2017
Dys­ko­te­ka szkol­na S. Rybiń­ski 20.06.2017
Bal Absol­wen­tów Rada Rodzi­ców 14.06.2017
Dzień wol­ny od zajęć dydak­tycz­ny­ch   16.06.2017
Rada Peda­go­gicz­na – pod­su­mo­wa­nie roku dyrek­cja, rada peda­go­gicz­na 26.06.2017

Na Marginesie – maj 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z majo­wym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 3 – wywiad z nową sze­fo­wą samo­rzą­du
str. 4 — MALTA — rela­cja
str. 5 – świat w piguł­ce – maj
str. 6–7 – Noc Muze­ów w Miń­sku
str. 8 – Noc Muze­ów w sto­li­cy
str. 9 – naj­cie­kaw­sze muzea świa­ta
str. 10 – egza­mi­ny prób­ne
str. 11 – Tar­gi Książ­ki
str. 12–13 – TOP 20 naj­pięk­niej­szy­ch miej­sc w Pol­sce
str. 14 – kon­kurs foto­gra­ficz­ny
str. 15 – Dzień Mat­ki na świe­cie
str. 16–17 – o książ­ce „Popiół i czer­wień”
str. 18 – Wodec­ki – wir­tu­oz muzy­ki
str. 19 – Zło­ta Dama
str. 20 – umiem gotować/ gril­lo-wać
str. 21 – wywiad z mistrzy­nią orto­gra­fii
str. 22 – z histo­rii miń­skiej pra­sy – Nowy Dzwon
str. 23 – nowin­ki spor­to­we
str. 24 – Mara­ton Fit­ness
str. 25 – co ich łączy? – vs
str. 26 – Magnet i Świę­to Kwia­tów
str. 27 – „Ta Maria” i „Romeo i Julia”
str. 28 – za chwi­lę bal i nowo­ści z EBU

Plan pracy na maj 2017

HASŁO MIESIĄCA – SPORTTO LUBIĘ!

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJADATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja L. Kłos

04.05.2017

(zre­al. 28.04.17)

Kon­kurs Przy­rod­ni­czy Buł­ha­ka 2017 – etap szkol­ny N. Ostrow­ska 08.05.2017
Testy dia­gno­zu­ją­ce dla kl. II prze­wod­ni­czą­cy zespo­łów przed­mio­tów egza­mi­na­cyj­ny­ch 10–12.05.2017
Lek­ko­atle­tycz­ne Mistrzo­stwa Mia­sta i Powia­tu Nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycz­ne­go 18.05.2017
Tur­niej pił­ki siat­ko­wej dla uczniów kl. IIIII K. Chło­pik 20.05.2017

Kon­kurs Przy­rod­ni­czy Buł­ha­ka 2017 – etap powia­to­wy

Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród

N. Ostrow­ska

22.05.2017

 

27.05.2017

Sesja popu­lar­no­nau­ko­wa – „Zna­ni i nie­zna­ni …oso­by zasłu­żo­ne dla mia­sta, powia­tu, regio­nu” L. Kłos 23.05.2017
Pre­zen­ta­cje pro­jek­tów edu­ka­cyj­ny­ch M. Jagu­ścik 25.05.2017
Mara­ton fit­ness A. Szew­czyk 25.05.2017
Pla­ne­ta­rium dla klas języ­ko­wy­ch R. Ziół­kow­ska 26.05.2017
„Spa­cer nie­zna­ny­mi ścież­ka­mi sto­li­cy”- wyciecz­ka dla uczniów z oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy

samo­rząd uczniow­ski

A. Wie­sner

30.05.2017
Zbiór­ka kar­my dla zwie­rząt ze schro­ni­ska R. Ziół­kow­ska maj
Woje­wódz­ki  Prze­gląd Twór­czo­ści Arty­stycz­nej „Kul­tu­ro­ma­niak” A. Lubie­niec­ka maj
Zbiór­ka elek­tro­od­pa­dów N. Ostrow­ska maj
„Jeden z 10” kon­kurs wie­dzy gim­na­zjal­nej K. Duczek, A.Borkowska maj
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Wysta­wia­nie ocen prze­wi­dy­wa­ny­ch nauczy­cie­le, wycho­waw­cy do 07.05.2017
Zebra­nie z rodzi­ca­mi dzień otwar­ty – infor­ma­cja o oce­na­ch prze­wi­dy­wa­ny­ch, warun­ki popra­wy

dyrek­cja

nauczy­cie­le

09.05.2017
Dodat­ko­wy dzień wol­ne od zajęć dydak­tycz­ny­ch   2.05.2017
Wyciecz­ka zagra­nicz­na — Mal­ta

M. Brew­czyń­ska

I. Kru­pa, E. Grom­ska

6–13.05.2017

13–20.05.2017

Czas „wyciecz­ko­wy”

 

wycho­waw­cy klas 29.05 – 9.06.2017

Na Marginesie – kwiecień 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kwiet­nio­wym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 3 – Dzień Katyń­ski
str. 4 — Dzień Pro­mo­cji Szko­ły
str. 5 – Roz­mo­wa z kon­tro­le­rem
str. 6 – Przed egza­mi­na­mi
str. 7 – Po egza­mi­na­ch
str. 8 – Jak zmo­ty­wo­wać sie­bie same­go do nauki?
str. 9 – O wio­śnie po nie­miec­ku
str. 10 – Pasja — muzy­ka
str. 11 – Patrio­tycz­nie przed majów­ką
str. 12 – Ulek w podró­ży
str. 13 – VS – łączą je… spodnie
str. 14 – Aktyw­na majów­ka
str. 15 – Dziw­ne świę­ta majo­we
str. 16 – Przy­smak łasu­chów
str. 17 – Popi­so­we dania cze­ko-lado­wo-wio­sen­ne
str. 18 – Świat w piguł­ce — kwie­cień
str. 19 – Zesta­rze­je­my się
str. 20 – Dziw­ne zwy­cza­je wyspia­rzy
str. 21 – Histo­ria spodni
str. 22 – Wywiad z nasto­lat­ką
str. 23 – Zachwy­ca mnie…
str. 24 – Tydzień w Niem­cze­ch

AUTOR OKŁADKI – Kac­per Szczę­sny

Plan pracy na kwiecień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA na nie­bie­sko

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJADATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Obcho­dy  Świa­to­we­go Dnia Wie­dzy na temat Auty­zmu – Nie­bie­ski Rajd Rowe­ro­wy

2 kwiet­nia – „Na nie­bie­sko dla Auty­zmu”

Zespół ds. inte­gra­cji 2.04.2017
Otwar­cie wysta­wy zdjęć z budo­wy sali gim­na­stycz­nej

G. Wyszo­grodz­ki

I. Saganowska,K. Milew­ska

3.04.2017

Spo­tka­nie z podróż­ni­ka­mi – KUBAMEKSYK

- dla kl. I i II

A. Rychar­ska 4.04.2017
Apel z oka­zji 12. Rocz­ni­cy śmier­ci Jana Paw­ła II ks. M. Wojt­czak 4.04.2017
Pod­su­mo­wa­nie mie­sią­ca przy­ro­do­ma­nia­ków A. Rychar­ska 7.04.2017
Wyj­ście klas trze­ci­ch na Gieł­dę Szkół Ponad­gim­na­zjal­ny­ch J. Koło­dziej­czyk 7.04.2017
Mara­ton Wie­dzy – wie­czor­ny biwak edu­ka­cyj­ny

U. Ćwiek

wycho­waw­cy klas III

11.04.2017

Egza­mi­ny gim­na­zjal­ne

(dni wol­ne dla kl. I i II)

dyrek­cja

komi­sje egza­mi­na­cyj­ne

19,20,21.04.2017
Dzień Książ­ki A. Kożu­chow­ska 26.04.2017
„Znaj­dź swo­je miej­sce” – kącik infor­ma­cji o szko­ła­ch ponad­gim­na­zjal­ny­ch K. Duczek, A. Bor­kow­ska kwie­cień
Akcja „Ratuj­my Miń­skie Kasz­ta­now­ce” D. Sugier kwie­cień
„Czy­tam, bo lubię” kon­kurs na pla­kat pro­mu­ją­cy czy­tel­nic­two K. Duczek, A. Bor­kow­ska kwie­cień
Pla­ne­ta­rium dla klas języ­ko­wy­ch R. Ziół­kow­ska kwie­cień
Dzień Patro­na Anglii  — Św. Jerze­go – akcja infor­ma­cyj­na. E. Grom­ska kwie­cień
Śla­da­mi miej­sc pamię­ci naro­do­wej – wyciecz­ki n-le histo­rii kwie­cień
Akcja cha­ry­ta­tyw­na – Klu­czyk dla Kli­ni­ki Budzik R. Ziół­kow­ska kwie­cień
Halo­wy Tur­niej Sko­ku Wzwyż o Puchar Dyrek­to­ra Szko­ły A. Szew­czyk, T. Ruta kwie­cień
Warsz­ta­ty teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne dla uczniów kl. pierw­szy­ch „Jak dziec­ko z auty­zmem postrze­ga świat”? zespół ds. inte­gra­cji kwiecień/maj
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Dzień Pro­mo­cji Szko­ły

I. Saga­now­ska

A. Kożu­chow­ska

6.04.2017
Udział w miej­ski­ch obcho­da­ch Dnia Katyń­skie­go kl. 2b, e, f, g 11.04.2017
Spo­tka­nie świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków szko­ły

I. Saga­now­ska

J. Koło­dziej­czyk

12.04.2017
Prze­rwa świą­tecz­na 13–18.04.2017
Rada szko­le­nio­wa doty­czą­ca nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej I. Saga­now­ska

25.04.2017

g. 15.30

Pre­zen­ta­cja pro­jek­tów edu­ka­cyj­ny­ch opie­ku­no­wie pro­jek­tów 27.04.2017

 

Na Marginesie – marzec 2017

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z mar­co­wym nume­rem naszej gazet­ki szkol­nej a w nim mię­dzy inny­mi:

SPIS TREŚCI
str. 3 – O zmia­na­ch — w roz­mo-wie z panem Dyrek­to­rem
str. 4–5 – Wywiad z panem od muzy­ki
str. 6 – Naresz­cie jest! Kino MUZA
str. 7 – War­to obej­rzeć „LaLa­Land”
str. 8–9 – McDo­nald – histo­ria praw­dzi­wa
str. 10 – Co w SU pisz­czy?
str. 11 – Wio­sen­ne deko­ra­cje poko­ju
str. 12–13 – Dziw­ne świę­ta – wiel­ka­noc­ne oby­cza­je ze świa­ta
str. 14 – Cie­ka­wa przy­ro­da
str. 15 – VS – tru­skaw­ko­we dziew­czy­ny
str. 16 – Book­Tu­be – zaczy­ta­ni
str. 17 – Kaho­ot – daj się wcią­gnąć!
str. 18 – Woj­na domo­wa
str. 19 – Cicho­ciem­ni
str. 20 – O wio­śnie po nie­miec­ku
str. 21 – Zapiek­sy i fit­nes­sy
str. 22 – Umiem goto­wać NUADU – czy­li?
str. 23 – Świat w piguł­ce
str. 24 – Wywiad z panem Mar­kiem Cha­brow­skim