Warsztaty w OHP

13 grud­nia w oddzia­ła­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy odby­ły się warsz­ta­ty doty­czą­ce zdro­wia pro­kre­acyj­ne­go. Pro­wa­dzi­ły je 4 pro­fe­sjo­na­list­ki – 2 położ­ne: p. Gabrie­la Rud­nik, p. Domi­ni­ka Cze­mie­row­ska, psy­cho­log p. Mał­go­rza­ta Zwie­rzyń­ska oraz peda­gog p. Karo­li­na Kol­byk. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne były oddziel­nie dla chłop­ców i dziew­cząt, jed­nak­że wszy­scy nie­za­leż­nie od płci aktyw­nie włą­cza­li się w ich prze­bieg. Ucznio­wie mie­li m.in. ćwi­cze­nia prak­tycz­ne z okre­śla­nia dni płod­ny­ch kobie­ty a tak­że mogli krok po kro­ku prze­śle­dzić cykl cią­ży. Według uczniów, naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ło na nich oba­la­nie mitów zwią­za­ny­ch z pro­kre­acją, anty­kon­cep­cją oraz moż­li­wo­ścią zaj­ścia w cią­że. W star­ciu z kom­pe­tent­ną wie­dzą prze­ka­za­ną przez spe­cja­list­ki, oka­za­ło się, że infor­ma­cje czer­pa­ne od kole­gów czy z Inter­ne­tu, są nie­praw­dzi­we i nie tyl­ko nie chro­nią przed cią­żą, ale rów­nież mogą stać się przy­czy­ną róż­ny­ch scho­rzeń ukła­du roz­rod­cze­go. Ucznio­wie doce­nia­li rów­nież moż­li­wo­ść swo­bod­ne­go zada­wa­nia pytań oraz entu­zja­zm pro­wa­dzą­cy­ch. One same wyra­zi­ły chęć powtó­rze­nia warsz­ta­tów w OHP. Czy będzie to temat zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką uza­leż­nień, a może skut­ki nie­zdro­we­go odży­wia­nia się? Zoba­czy­my, co przy­nie­sie Nowy Rok! (tek­st – p. Agniesz­ka Nowak)

Caritas — przedświąteczne spotkanie

Człon­ko­wie Szkol­ne­go Koła Cari­tas pro­wa­dzo­ne­go przez panią Annę Kut­kie­wi­cz spo­tka­li się dziś (13.12) w sali teatral­nej z wice­dy­rek­to­rem Cari­tas Die­ce­zji War­szaw­sko-Pra­skiej księ­dzem Rafa­łem Paź­dzio­chem. W przed­świą­tecz­nej atmos­fe­rze był czas na wysłu­cha­nie opo­wie­ści o dzia­ła­nia­ch podej­mo­wa­ny­ch przez Cari­tas. Ucznio­wie pozna­li nie tyl­ko akcje wolon­ta­riac­kie (np. Wir­tu­al­na cho­in­ka, Mobil­na łaź­nia, Podziel się cie­płem na zimę), ale tak­że insty­tu­cje pro­wa­dzo­ne przez Cari­tas w naszym mie­ście. Od dziś Cari­tas nie będzie koja­rzył nam się tyl­ko ze świe­ca­mi roz­pro­wa­dza­ny­mi przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia (cie­ka­wost­ka — czę­ść docho­du ze sprze­da­ży świec w tym roku zosta­nie prze­zna­czo­na na pomoc gło­du­ją­cym dzie­ciom w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej). Życzy­my naszym szkol­nym wolon­ta­riu­szom wie­le zapa­łu i kre­atyw­no­ści w wymy­śla­niu cie­ka­wy­ch akcji cha­ry­ta­tyw­ny­ch. W rama­ch jed­nej z taki­ch akcji pole­ga­ją­cej na sprze­da­ży prze­pysz­ny­ch cia­st — na pew­no jesz­cze przed świę­ta­mi uda się komuś pomóc. W koń­cu CARITAS to miło­ść, miło­sier­dzie, czy­li pra­gnie­nie dobra — źró­dło szczę­ścia czło­wie­ka.

Napisaliśmy listy do św. Mikołaja

Ucznio­wie kla­sy 1a oraz “zerów­ki” wraz ze swo­imi wycho­waw­czy­nia­mi: panią Iwo­ną Szu­law­ską i panią Mar­tą Woź­ni­cą wzię­li udział w biciu rekor­du Pol­ski na naj­więk­szą ilo­ść napi­sa­ny­ch listów do Świę­te­go Miko­ła­ja! Dzie­ci pisa­ły i ryso­wa­ły w lista­ch swo­je marze­nia. Emo­cji było bar­dzo dużo, każ­dy chciał, aby jego list spodo­bał się św. Miko­ła­jo­wi. Dzie­ci ozdo­bi­ły koper­tę świą­tecz­ny­mi rysun­ka­mi, do któ­rej wło­ży­ły swo­je listy. Każ­dy uczest­nik ma szan­sę na speł­nie­nie swo­je­go życze­nia, bo zosta­nie wyło­nio­ny­ch 10 listów przez Świę­te­go Miko­ła­ja, z któ­ry­ch speł­nie­nie marze­nia ufun­du­ją dar­czyń­cy! Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na finał akcji, któ­ry odbę­dzie się 17 grud­nia.

Magiczne spotkanie

W ponie­dzia­łek (11.12) ucznio­wie klas pierw­szy­ch dzię­ki życz­li­wo­ści pani Ilo­ny Kru­py nauczy­ciel­ki języ­ka angiel­skie­go mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w spek­ta­klu ilu­zji. To co cza­sa­mi nas zadzi­wia, może rów­nież roz­ba­wić  do łez. W sali teatral­nej przed ucznia­mi kla­sy 1a i 1b wystą­pił magik Toni, wolon­ta­riu­sz z Fun­da­cji EBU. Jego występ z kolo­ro­wy­mi chu­s­ta­mi, nie­wy­le­wa­ją­cym się sokiem  poma­rań­czo­wym oraz z przy­ja­cie­lem zwie­rząt­kiem fret­ką był pełen humo­ru i zacie­ka­wił nawet tych nie­prze­ko­na­ny­ch. Dzię­ku­je­my i zapra­sza­my ponow­nie.

Rekordowo świąteczny KONCERT

Pod­czas XVII Kon­cer­tu Cha­ry­ta­tyw­ne­go „Tro­chę słoń­ca” zebra­li­śmy 5833zł. To rekor­do­wa kwo­ta w histo­rii cha­ry­ta­tyw­ne­go kon­cer­to­wa­nia orga­ni­zo­wa­ne­go co roku przez naszą szko­łę.

Tro­chę słoń­ca” to tra­dy­cja i autor­ski pomy­sł na kształ­to­wa­nie posta­wy wraż­li­wo­ści na potrze­by inny­ch i aktyw­no­ści spo­łecz­nej reali­zo­wa­ny przez szko­łę kie­ro­wa­ną przez pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go. Szes­na­ście edy­cji fir­mo­wa­ny­ch przez Gim­na­zjum Miej­skie nr 2, a w tym roku 10 grud­nia – sie­dem­na­sty kon­cert w wyko­na­niu spo­łecz­no­ści Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Jana Paw­ła II w Miń­sku Mazo­wiec­kim.

- Idea kon­cer­tu pozo­sta­je wciąż nie­zmien­na – chce­my wspól­nie poma­gać tym, któ­rzy tej pomo­cy potrze­bu­ją – mówi pan Grze­go­rz Wyszo­grodz­ki.

Co roku dzię­ki zebra­nym pod­czas kon­cer­to­wa­nia pie­nią­dzom uda­je się pomóc ponad 30 uczniom szko­ły, któ­rzy mogą razem ze swo­imi rówie­śni­ka­mi wyje­chać do teatru, muzeum czy na wyciecz­kę edu­ka­cyj­ną. W tym roku z pew­no­ścią uda się objąć pomo­cą więk­szą gru­pę potrze­bu­ją­cy­ch, bo zebra­na kwo­ta jest rekor­do­wo wyso­ka.

Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go kon­cer­to­wa­nia były wigi­lij­ne spo­tka­nia. Przy świą­tecz­nym sto­le —  jak w soczew­ce — sku­pia­ły się skom­pli­ko­wa­ne wię­zi mię­dzy­ludz­kie, trud­ne histo­rie rodzin­ne, moral­ne dyle­ma­ty. Zaj­rze­li­śmy na Wigi­lię do domu dziec­ka, oglą­da­li­śmy sta­rusz­ków cze­ka­ją­cy­ch na dzie­ci, samot­ną kobie­tę suk­ce­su, rodzi­nę biz­nes­me­nów, dla któ­ry­ch pie­nią­dze czy wyjazd sta­ły się waż­niej­sze od tra­dy­cji. Scen­ki łączy­ła para szu­ka­ją­ca schro­nie­nia – Mary­ja i Józef. Teatral­ne ele­men­ty kon­cer­tu to dzie­ło opie­kun­ki koła teatral­ne­go – pani Anny Lubie­niec­kiej.

Mie­dzy scen­ka­mi teatral­ny­mi wystę­po­wał zespół wokal­no-instru­men­tal­ny pod batu­tą pani Mag­da­le­ny Jaku­bow­skiej i pana Paw­ła Jedliń­skie­go. Chó­rzy­ści wpro­wa­dza­li publicz­no­ść w nastrój zadu­my „Smut­ną kolę­dą” czy „Kolę­dą dla nie­obec­ny­ch”, ale nie zabra­kło też ludo­wo brzmią­cej „Gwiaz­dy na kiju” czy ener­gicz­nej pasto­rał­ki „Skrzy­pi wóz”. Były popi­sy soli­stów i moc śpie­wa­nia w dużej gru­pie. Pięk­nym począt­kiem kon­cer­tu był muzycz­ny występ gru­py rodzi­ców na cze­le z prze­wod­ni­czą­cą rady rodzi­ców –panią  Agniesz­ką Dusz­czyk.

Nie zabra­kło też pre­zen­ta­cji tanecz­ny­ch. Zaczę­ła deli­kat­nie kla­sa teatral­na, potem pod­opiecz­ne pani Aldo­ny Szew­czyk poka­za­ły za pomo­cą tań­ca wal­kę dobra ze złem i weso­ły taniec skrza­tów świą­tecz­ny­ch. Dwa wyjąt­ko­we tanecz­ne akcen­ty to solo­wy występ Kuby oraz „Świą­tecz­ne anioł­ki” wyśpie­wa­ne i wytań­czo­ne przez uczniów klas pierw­szy­ch. Naj­więk­sze bra­wa zebra­ły tań­czą­ce nauczy­ciel­ki – kolo­ro­we bomb­ki weso­ło podry­gu­ją­ce do świą­tecz­nej pio­sen­ki.

Świą­tecz­ną sce­no­gra­fię przy­go­to­wa­ła Kata­rzy­na Milew­ska, a za dźwięk i świa­tła odpo­wia­dał pan Pio­tr Bor­kow­ski i pan Maciej Kłos. Kwe­stia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi zaj­mo­wa­li się ucznio­wie dwó­ch klas trze­ci­ch pod kie­run­kiem pani Agniesz­ki Kożu­chow­skiej i pani Ewy Psz­czół­kow­skiej, a pro­mo­cją pan Mariu­sz Jagu­ścik.

Bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się kier­ma­sz prac świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wa­ny przez panią Ewę Raczyń­ską, panią Kata­rzy­nę Duczek i panią Agniesz­kę Rychar­ską. Moż­na było kupić małe dzie­ła sztu­ki – ozdob­ne cho­in­ki, stro­iki, ozdo­by cho­in­ko­we, kar­ty świą­tecz­ne i inne pra­ce ręcz­nie wyko­na­ne przez uczniów i rodzi­ców. To wła­śnie sprze­daż prac przy­nio­sła tak wyso­ki wynik finan­so­wy cha­ry­ta­tyw­ne­go kon­cer­to­wa­nia.

Czę­ść kon­cer­to­wy­ch pre­zen­ta­cji zosta­ła przy­go­to­wa­na w rama­ch reali­za­cji przez naszą szko­łę pro­jek­tu “Bądź­my bli­żej” z fun­du­szy Rzą­do­we­go pro­gra­mu “Bez­piecz­na +”.

Za rok „Tro­chę słoń­ca” sta­nie się w peł­ni „doro­słym” kon­cer­tem – stuk­nie mu osiem­nast­ka! I po raz kolej­ny będzie­my udo­wad­niać, że poma­ga­nie jest faj­ne! Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób włą­czy­li się w tego­rocz­ne kon­cer­to­wa­nie!

MIKOŁAJKOWY SPACER KRAJOZNAWCZY

Miń­sk jakie­go nie zna­sz – pod takim hasłem ucznio­wie kla­sy 7B wyru­szy­li 5 grud­nia na kolej­ną wyciecz­kę regio­nal­ną. Tym razem pod­czas gry tere­no­wej mło­dzież uczy­ła się posłu­gi­wa­nia pla­nem mia­sta, a jed­no­cze­śnie pozna­wa­ła mniej zna­ne, lecz war­te zoba­cze­nia obiek­ty w Miń­sku wią­żą­ce się z jego histo­rią. Jed­nak praw­dzi­wą podróż w cza­sie ucznio­wie mogli odbyć, zwie­dza­jąc pod­czas dwu­go­dzin­ny­ch warsz­ta­tów pro­wa­dzo­ny­ch pod kie­run­kiem pani prof. dr hab. Marii Ekiel – Jeżew­skiej, sta­łą wysta­wę w Muzeum Zie­mi Miń­skiej: Jak żyli nauczy­cie­le w II Rzecz­po­spo­li­tej. Mło­dzi tury­ści zakoń­czy­li spa­cer przy Wsze­bo­rze, gdzie wysłu­cha­li wspa­nia­łej gawę­dy o naj­star­szej w Pol­sce sośnie w wyko­na­niu swo­je­go kole­gi z kla­sy Mar­ci­na – uczest­ni­ka tego­rocz­ne­go kon­kur­su kra­so­mów­cze­go. War­to pod­kre­ślić, że na począt­ku roku szkol­ne­go pra­wie cała kla­sa 7B zapi­sa­ła się do Klu­bu Tury­stycz­ne­go dzia­ła­ją­ce­go w szko­le, dzię­ki cze­mu zyska­ła moż­li­wo­ść udzia­łu w cie­ka­wy­ch wyciecz­ka­ch i zaję­cia­ch tury­stycz­ny­ch.

Mikołaje są wśród nas

6 grud­nia w naszej szko­le zago­ści­li Miko­ła­je. Kla­sa 2b zor­ga­ni­zo­wa­ła akcję „I Ty może­sz zostać Miko­ła­jem”. Miko­ła­jo­wa dru­ży­na odwie­dzi­ła wszyst­kie kla­sy star­sze i młod­sze, a odważ­ni, któ­rzy zaśpie­wa­li pio­sen­kę lub wyre­cy­to­wa­li wier­szyk dla Miko­ła­ja, dosta­wa­li upo­mi­nek. Każ­dy uczeń, któ­ry tego dnia miał świą­tecz­ny ele­ment stro­ju, mógł liczyć na ulgi w odpy­ty­wa­niu. Dzię­ki temu na szkol­ny­ch kory­ta­rza­ch zro­bi­ło się napraw­dę świą­tecz­nie.

Pierwszaki w Dolinie Bobrów

W czwar­tek 7 grud­nia ucznio­wie klas pierw­szy­ch wraz ze swo­imi nauczy­cie­la­mi: p. Iwo­ną Szu­law­ską, p. Anną Maj­szyk, p. Marze­ną Boruc­ką i p. Olgą Pech­cin wybra­li się na warsz­ta­ty świą­tecz­ne do gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne­go „Doli­na Bobrów”. Dzie­ci mia­ły moż­li­wo­ść wyko­na­nia anioł­ków ze sło­my i bibu­ły, któ­re zawie­szą na cho­in­ce we wła­sny­ch doma­ch. Uczy­ły się, jak przy­go­to­wać cia­sto na świą­tecz­ne pier­nicz­ki. Każ­de z dzie­ci wał­ko­wa­ło cia­sto i wykra­wa­ło forem­ką kształt swo­je­go pier­nicz­ka. Upie­czo­ne i pach­ną­ce pier­ni­ki dzie­ci samo­dziel­nie deko­ro­wa­ły. Nie­któ­rzy od razu zje­dli pier­nicz­ki ze sma­kiem, inni posta­no­wi­li zawieźć do domu, aby poczę­sto­wać rodzi­ców. Był tak­że czas na pobyt na pla­cu zabaw i wyści­gi spor­to­we. Dzie­ci musia­ły poko­nać sla­lo­mem tra­sę z zało­żo­nym na prze­ciw­ną nogę gumow­cem oraz z drew­nia­ną łyż­ką w ręku, na któ­rej leża­ła szysz­ka. Było tak­że prze­cią­ga­nie liny. Po wiel­ki­ch emo­cja­ch przy­sze­dł czas na cie­płą kieł­ba­skę z ogni­ska i her­ba­tę. To była nie­za­po­mnia­na przy­go­da — czas na naukę poprzez zaba­wę!

Mikołajki w 1a

W śro­dę 6 grud­nia ucznio­wie kla­sy 1a świę­to­wa­li Miko­łaj­ki. Dzie­ci ubie­ra­ły cho­in­kę w sali lek­cyj­nej przy­nie­sio­ny­mi przez sie­bie ozdo­ba­mi oraz ręcz­nie wyko­na­ny­mi łań­cu­cha­mi. Mie­li moż­li­wo­ść spo­tka­nia się z pomoc­ni­ka­mi św. Miko­ła­ja, któ­rzy mie­li dla nich drob­ne upo­min­ki. Jed­nak, aby je dostać, musie­li odpo­wie­dzieć na zagad­ki i zaśpie­wać kolę­dy. Dzie­ci wysłu­cha­ły histo­rii o św. Miko­ła­ju Bisku­pie, któ­rą opo­wie­dzia­ły im uczen­ni­ce z kla­sy 7 d. Poja­wił się tak­że brat św. Miko­ła­ja, któ­ry przy­nió­sł dzie­ciom worek pre­zen­tów. Był to dzień pełen wra­żeń i emo­cji.

Do szopy hej!

Zapra­sza­my na wysta­wę szo­pek wyko­na­ny­ch przez uczniów naszej szko­ły. Pra­ce moż­na oglą­dać na gór­nym kory­ta­rzu przy scho­da­ch, obok sali nr 10 i 12. Z kolei na gór­nym kory­ta­rzu znaj­dzie­cie wysta­wę prze­pięk­ny­ch wień­ców adwen­to­wy­ch, któ­re zosta­ły wyko­na­ne na lek­cja­ch języ­ka nie­miec­kie­go. Opró­cz tego odbył się kon­kurs na naj­pięk­niej­szy stro­ik świą­tecz­ny, a w przy­szłym tygo­dniu w biblio­te­ce szkol­nej będzie­my malo­wać pięk­ne bomb­ki.

Przyjemne z pożytecznym

W minio­nym tygo­dniu uczen­ni­ce oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy uczest­ni­czy­ły w warsz­ta­ta­ch deko­ro­wa­nia tech­ni­ką decoupage’u. Pod czuj­nym okiem p. S. Kru­py i p. A. Wie­sner wyko­ny­wa­ły róż­no­rod­ne ozdo­by świą­tecz­ne. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że dziew­czyn­ki zde­cy­do­wa­ły się prze­ka­zać  przy­go­to­wa­ne bomb­ki świą­tecz­ne na kier­ma­sz orga­ni­zo­wa­ny w rama­ch Kon­cer­tu Cha­ry­ta­tyw­ne­go.

Marszałkowski wąs

5 grud­nia z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin Józe­fa Pił­sud­skie­go odbył się kon­kurs na naj­lep­sze wąsy mar­szał­ka, któ­ry orga­ni­zo­wa­ła pani Lil­la Kłos. Kla­sy 3g oraz 7d bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ły się w to wyda­rze­nie i świe­ci­ły przy­kła­dem dla inny­ch uczniów. Mło­dzież przy­go­to­wa­ła sobie cudow­ne, ory­gi­nal­ne  wąsy inspi­ro­wa­ne wąsa­mi same­go mar­szał­ka Pił­sud­skie­go, a następ­nie pod prze­wod­nic­twem gra­ją­cej na gita­rze pani Agniesz­ki Nowak  na dłu­giej prze­rwie wszy­scy odśpie­wa­li pie­śń pt. „Legio­ny”.

Siedemnasty koncert już 10 grudnia!

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch przy­ja­ciół szko­ły na XVII Kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny “Tro­chę słoń­ca”, któ­ry odbę­dzie się 10 grud­nia o godz. 17.00 w szkol­nej hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej.

Jest taki dzień” — taki jest tytuł tego­rocz­ne­go cha­ry­ta­tyw­ne­go kon­cer­to­wa­nia. Motyw prze­wod­ni to rela­cje mię­dzy­ludz­kie, któ­re jak w soczew­ce ogni­sku­ją się pod­czas wigi­lij­nej kola­cji. Na sce­nie wystą­pią ucznio­wie (młod­si i star­si), rodzi­ce i pra­cow­ni­cy szko­ły. Będzie­my śpie­wać, tań­czyć, grać, wystę­po­wać w scen­ka­ch teatral­ny­ch. Dodat­ko­wą atrak­cja będzie kier­ma­sz świą­tecz­ny­ch prac arty­stycz­ny­ch. Będzie moż­na kupić ręcz­nie wyko­na­ne ozdo­by świą­tecz­ne, kar­ty, pre­zen­ty i inne arty­stycz­ne cudeń­ka.

Jak zawsze pod­czas kon­cer­tu będzie zbie­rać pie­nią­dze dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy­ch uczniów naszej szko­ły. Dzię­ki fun­du­szo­wi, któ­ry w ten spo­sób powsta­nie, naj­uboż­si ucznio­wie wyja­dą ze swo­imi rówie­śni­ka­mi na wyciecz­kę, do teatru czy muzeum.

Bądź­my tego popo­łu­dnia razem, by pomagać.Pomaganie jest super!

Dzień otwarty — zapraszamy rodziców

Ser­decz­nie zapra­sza­my RODZICÓW na zebra­nie i dzień otwar­ty, któ­re odbę­dą się 5 grud­nia według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • godz. 16.30 — spo­tka­nie rodzi­ców uczniów z oddzia­łów przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy z wycho­waw­ca­mi i nauczy­cie­la­mi — w budyn­ku OHP;
  • godz. 17.30 — spo­tka­nie rodzi­ców uczniów kl. I, VII oraz oddzia­łów gim­na­zjal­ny­ch (kl. II, III) z wycho­waw­ca­mi;
  • godz. 18.00–20.00 — indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia, kon­sul­ta­cje rodzi­ców z nauczy­cie­la­mi poszcze­gól­ny­ch przed­mio­tów;

Pod­czas zebra­nia wycho­waw­cy przed­sta­wią oce­ny pro­po­no­wa­ne dla każ­de­go ucznia ze wszyst­ki­ch przed­mio­tów. Będzie rów­nież moż­li­wo­ść roz­mo­wy z nauczy­cie­lem o warun­ka­ch popra­wy tej oce­ny.

Infor­mu­je­my, że dla rodzi­ców uczniów kl. II gim­na­zjum zebra­nie roz­pocz­nie się o godz. 17.30 od spo­tka­nia z panią Joan­ną Sakow­ska, twór­czy­nią “Szko­ły dla rodzi­ców” (w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej). Pod­czas tego spo­tka­nia pod­su­mo­wa­ny zosta­nie kon­kurs na album prze­pro­wa­dzo­ny w rama­ch pro­jek­tu “Bądź­my bli­żej” (Rzą­do­wy pro­gram “Bez­piecz­na +”).

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Spotkanie autorskie z panią Lillą Kłos

W czwar­tek (30.11.) ucznio­wie klas siód­my­ch zosta­li zapro­sze­ni przez swo­je kole­żan­ki i kole­gów z klas 3a (gim­na­zjum) i 7d na spo­tka­nie, któ­re­go gościem była pani dr Lil­la Kłos — autor­ka ksią­żek i wie­lu arty­ku­łów nauko­wy­ch. Dzię­ki pre­zen­ta­cji siód­mo­kla­si­ści dowie­dzie­li się, że nauczy­ciel­ka histo­rii ma rów­nież wie­le inny­ch pasji, że zaj­mu­je się histo­rią regio­nal­ną, histo­rią miej­sc i ludzi. Pani Kłos w roz­mo­wie z uczen­ni­ca­mi kla­sy 3a opo­wie­dzia­ła o swo­jej naj­now­szej książ­ce “Listy do Ire­ny”, mówi­ła rów­nież o swo­ich wcze­śniej­szy­ch publi­ka­cja­ch. Uważ­nie słu­cha­ją­cy mogli też wziąć udział w kon­kur­sie, a nagro­da­mi były książ­ki pani Kłos otrzy­ma­ne przez orga­ni­za­to­rów z Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Miń­ska Mazo­wiec­kie­go. Arty­stycz­ny­mi wystę­pa­mi uro­czy­sto­ść uświet­ni­li nowi wycho­wan­ko­wie pani Kłos, czy­li ucznio­wie kla­sy 7d, któ­rzy dla swo­jej pani zaśpie­wa­li pio­sen­kę Mar­ka Gre­chu­ty “Waż­ne są tyl­ko te dni, któ­ry­ch jesz­cze nie zna­my”. Na skrzyp­ca­ch utwo­ry dedy­ko­wa­ne wycho­waw­czy­ni zagra­ły: Julia Dwo­rec­ka i Julia Woło­sie­wi­cz.