Ważne

Maj z EBU!

Od ubie­głe­go tygo­dnia na lek­cja­ch języ­ka angiel­skie­go gości­my wolon­ta­riu­szy z Fun­da­cji EBU. Nowe twa­rze to Jaco­bop z Wło­ch, Gerald z Fran­cji i Ire­ne z Hisz­pa­nii. Zaję­cia jak zwy­kle obfi­tu­ją w dużą ilo­ść infor­ma­cji kul­tu­ro­wy­ch, prak­ty­ki umie­jęt­no­ści języ­ko­wy­ch a tak­że rado­ści i uśmie­chu.

Samorząd wybrany.

W dniu 22 maja 2017 odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2 w Miń­sku Mazo­wiec­kim. Odda­no łącz­nie 211 gło­sów, w tym 4 gło­sy nie­waż­ne. Ich roz­kład przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:
Paź­dzio­ch Kare­na-84 gło­sy
Dusz­czyk Alek­san­dra-41 gło­sów
Misiur­ski Bar­tło­miej -24 gło­sy
Młot Jakub-24 gło­sy
Kubik Michał -20 gło­sów
Kuź­ma Łuka­sz- 10 gło­sów
Moroz Szy­mon- 2 gło­sy
Parol Kac­per- 2 gło­sy.
Wszyst­kim kan­dy­da­tom, szcze­gól­nie Kare­nie gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na pierw­sze szkol­ne akcje.

Wakacje z EBU

Fun­da­cja EBU oraz jej sze­fo­wa — pani Eli­za Bujal­ska zapra­sza­ją ser­decz­nie na począt­ku waka­cji na mię­dzy­kul­tu­ro­we warsz­ta­ty dla nasto­lat­ków pro­wa­dzo­ne przez zagra­nicz­ny­ch wolon­ta­riu­szy. Szcze­gó­ły — na pla­ka­cie.

Czytamy przedszkolakom

Gru­pa uczen­nic  z kla­sy 2e, w rama­ch pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go, odwie­dzi­ła przed­szko­la­ki sta­cjo­nu­ją­ce w naszym gim­na­zjum. Mia­ła za zada­nie prze­czy­tać im baj­ki. Dziew­czy­ny prze­bra­ły się za  Maszę i Niedź­wie­dzia, posta­ci zosta­ły od razu roz­po­zna­ne przez dzie­ci. Przed­szko­la­ki w ciszy i z zain­te­re­so­wa­niem wysłu­cha­ły czy­ta­ny­ch opo­wie­ści.

To było napraw­dę cie­ka­we doświad­cze­nie. Żad­na z nas nie pomy­śla­ła­by, że dzie­ci są w sta­nie z tak dużym zain­te­re­so­wa­niem słu­chać.” – powie­dzia­ła jed­na z uczest­ni­czek.

Turniej kręgli

W śro­dę 10 maja gru­pa uczniów z klas inte­gra­cyj­ny­ch wzię­ła udział w VIII Powia­to­wym Inte­gra­cyj­nym Tur­nie­ju Krę­gli w Miń­sku Mazo­wiec­kim. Na tora­ch krę­giel­ni rywa­li­zo­wa­li ze sobą ucznio­wie Zespo­łu Szkół Spe­cjal­ny­ch w Igna­co­wie, Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej “Cari­tas”, Powia­to­we­go Śro­do­wi­sko­we­go Domu Samo­po­mo­cy w Miń­sku Mazo­wiec­kim oraz nasze­go Gim­na­zjum. Zma­ga­niom zawod­ni­ków kibi­co­wał  Sta­ro­sta Miń­ski Anto­ni Jan Tar­czyń­ski. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li indy­wi­du­al­nie na tora­ch do krę­gli, a w prze­rwie mie­li moż­li­wo­ść gry w bilard. Na zakoń­cze­nie wszy­scy otrzy­ma­li dyplo­my, nagro­dy oraz pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki. Jeden z naszy­ch uczniów Nor­bert Komu­da zdo­był III miej­sce.