Ważne

Dzień Książki 2017

W związ­ku z tym, że tego­rocz­ny Dzień Książ­ki i Praw Autor­ski­ch przy­pa­dał w nie­dzie­lę (23 kwiet­nia) ucznio­wie kla­sy 2a zapra­sza­ją do udzia­łu w  szkol­ny­ch obcho­da­ch Dnia Książ­ki w naj­bliż­szą śro­dę — 26 kwiet­nia. W biblio­te­ce szkol­nej na wszyst­ki­ch chęt­ny­ch będą cze­ka­ły książ­ki-nie­spo­dzian­ki. Żeby poświę­to­wać, trze­ba wyka­zać się odro­bi­ną odwa­gi…  Krót­ko mówiąc, nale­ży: 1) tra­fić do biblio­te­ki, 2) wypo­ży­czyć szczel­nie opa­ko­wa­ną książ­kę (czy­li nie wia­do­mo jaką), 3) z drżą­cym ser­cem zary­zy­ko­wać odpa­ko­wa­nie tej­że książ­ki i… 4) PRZECZYTAĆ! Ucznio­wie kla­sy 2a mają nadzie­ję, że wszy­scy tra­fią na taką książ­kę, któ­ra przy­pad­nie im do gustu! Odważ­ny­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch cze­ka więc “rand­ka w ciem­no… z książ­ką”! Zapra­sza­my zarów­no uczniów, jak i nauczy­cie­li do biblio­te­ki szkol­nej i do czer­pa­nia przy­jem­no­ści z czy­ta­nia!

Mistrzowie Taekwon-do

W minio­ną nie­dzie­lę kil­ku uczniów z naszej szko­ły tre­no­wa­ny­ch przez pana Dawi­da Matwie­ja wzię­ło udział w Otwar­ty­ch Mistrzo­stwa­ch Pol­ski Taekwon-do w Strze­go­miu. Odnie­śli tam nie­ma­łe suk­ce­sy: Paweł Rogal­ski (3d) zajął dwa II miej­sca — w wal­ka­ch i w ukła­da­ch, Armik Bada­ly­an (2b) zajął II miej­sce w wal­ka­ch i III miej­sce w ukła­da­ch, Jakub Bro­dzik (2g) zna­la­zł się na I miej­scu w kon­ku­ren­cji wal­ki, a Jakub Pan­kie­wi­cz wywal­czył I miej­sce w ukła­da­ch. Trze­ba też dodać, że dwó­ch zawod­ni­ków, czy­li Jakub Bro­dzik i Armik Bada­ly­an zosta­ło powo­ła­ny­ch przez Pol­skie Zrze­sze­nie Taekwon-do ITF HQ Korea do Repre­zen­ta­cji Pol­ski na Open World Taekwon-do Cham­pion­ships 2017, któ­re odbę­dą się w Bar­ne­veld w Holan­dii w dnia­ch 27 wrze­śnia — 1 paź­dzier­ni­ka 2017 roku. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów, a za powo­ła­ny­ch repre­zen­tan­tów będzie­my trzy­mać kciu­ki!

Piszemy egzaminy

W pierw­szy poświą­tecz­ny dzień roz­po­czę­ła się trzy­dnio­wa sesja egza­mi­na­cyj­na. Ucznio­wie klas trze­ci­ch 19 kwiet­nia napi­sa­li egza­min z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz języ­ka pol­skie­go. 20 kwiet­nia zma­ga­li się z pyta­nia­mi z zakre­su przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch i mate­ma­ty­ki, a w pią­tek (21 kwiet­nia) z języ­ków obcy­ch. Ele­ganc­ko ubra­ni trze­cio­kla­si­ści, trosz­kę zestre­so­wa­ni pisa­li w dużej sali gim­na­stycz­nej i w mniej­szy­ch sala­ch lek­cyj­ny­ch. Na wyni­ki przyj­dzie im pocze­kać aż do 16 czerw­ca.

Wszystkiego świątecznego

Wszyst­kim UCZNIOM, RODZICOM, PRACOWNIKOM i PRZYJACIOŁOM SZKOŁY życzy­my rado­sny­ch, wio­sen­ny­ch, rodzin­ny­ch Świąt Wiel­kiej Nocy. Nie­ch nie bra­ku­je cza­su na słod­kie leniu­cho­wa­nie i bycie razem z naj­bliż­szy­mi.

Przy­po­mi­na­my, że zaraz po prze­rwie świą­tecz­nej roz­po­czy­na­ją się egza­mi­ny gim­na­zjal­ne. 19, 20 i 21 kwiet­nie trze­cio­kla­si­ści pisać będą egza­mi­ny z histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, języ­ka pol­skie­go, przed­mio­tów przy­rod­ni­czy­ch, mate­ma­ty­ki oraz języ­ka obce­go (na pozio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym). W tych dnia­ch ucznio­wie klas pierw­szy­ch i dru­gi­ch mają wol­ne. W szko­le prze­by­wać mogą tyl­ko piszą­cy egza­min i zespo­ły nad­zo­ru­ją­ce. TRZYMAMY KCIUKI za naszy­ch trze­cio­kla­si­stów!

 

Wiosenne nagrody

Pod­czas ape­lu doty­czą­ce­go pro­ce­dur egza­mi­na­cyj­ny­ch (12.04) pre­zy­dium samo­rzą­du uczniow­skie­go ogło­si­ło wyni­ki kon­kur­sów zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch z oka­zji Pierw­sze­go Dnia Wio­sny. Trze­cie miej­sce w kon­ku­ren­cja­ch na weso­ło zaję­ła kl. 3g, dru­gie — 3e. Czek na 100 zł (ufun­do­wa­ny przez Radę Rodzi­ców) wywal­czy­ła kla­sa 3f. Gra­tu­lu­je­my!