Ważne

Do zobaczenia w dorosłym życiu…

23 czerw­ca nastał dłu­go ocze­ki­wa­ny przez wszyst­ki­ch koniec roku szkol­ne­go. Był to czas szcze­gól­ny zwłasz­cza dla trze­cio­kla­si­stów opusz­cza­ją­cy­ch mury naszej szko­ły. Uro­czy­sto­ść zakoń­cze­nia edu­ka­cji gim­na­zjal­nej świę­to­wa­li z nimi zapro­sze­ni goście: prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki Pan Kazi­mie­rz Mar­kow­ski, rad­na Bar­ba­ra Reda, rad­ny Wal­de­mar Mirec­ki, pro­bosz­cz para­fii NNMP ks.Jerzy Mackiewicz,proboszcz para­fii maria­wic­kiej o.Marian Opa­la, Pani Wan­da Iza­be­la Rom­bel, prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Pani Agniesz­ka Dusz­czyk oraz rodzi­ce i nauczy­cie­le. Sta­tu­et­kę naj­lep­szej absol­went­ki otrzy­ma­ła Mag­da­le­na Gra­bar­czyk z kl.3e uzy­sku­jąc śred­nią ocen 6,0. Tytuł naj­lep­sze­go absol­wen­ta przy­pa­dł Dawi­do­wi Płu­dow­skie­mu tak­że z kla­sy 3e ze śred­nią 5,67. Wrę­czo­no tak­że sta­tu­et­ki dla naj­lep­szy­ch spor­tow­ców. Otrzy­ma­li je Agniesz­ka Gra­bar­czyk z kl. 3e oraz Michał Nala­zek z kla­sy 3d.Nagro­da spe­cjal­na dla naj­bar­dziej aktyw­ne­go spo­łecz­nie absol­wen­ta powę­dro­wa­ła do Paw­ła Rogal­skie­go z kla­sy 3d. Wyróż­nio­no też Mag­da­le­nę Gra­bar­czyk, Oska­ra Suł­ka i Lau­rę Kul­bac­ką, czy­li uczniów, któ­rzy naj­le­piej napi­sa­li egza­min gim­na­zjal­ny. W poże­gnal­nym wyste­pie kla­sa 3e przy­wo­ła­ła w for­mie Dzia­dów duchy posta­ci, któ­re były zmo­rą nie­jed­ne­go gim­na­zja­li­sty.
A potem już tyl­ko roz­da­nie świa­dec­tw, łzy wzru­sze­nia, wspól­ne fotografie,uściski.
“Do zoba­cze­nia w doro­słym życiu, na innej dro­dze, na innym szla­ku…”

To już jest koniec

To już jest koniec…“Pod takim hasłem pierw­szo- i dru­go­kla­si­ści świę­to­wa­li zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2016/17. Uro­czy­sto­ść przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy II E wraz z Panią Doro­tą Sugier. W humo­ry­stycz­ny spo­sób przed­sta­wi­li typo­wy szkol­ny dzień gim­na­zja­li­sty i ogrom nie­szczę­ść z nim zwią­za­ny­ch. Na szczę­ście na wytrwa­ły­ch i nie­po­ko­na­ny­ch cze­ka­ło świa­dec­two z paskiem (otrzy­ma­nym na miej­scu, nie dopie­ro po powro­cie do domu). Tak było nie tyl­ko w przed­sta­wie­niu, ale tak­że w rze­czy­wi­sto­ści. Sta­tu­et­ki dla naj­lep­szy­ch uczniów otrzy­ma­li Pau­li­na Mor­mon z 1e, Kac­per Parol z kl. 1b, Mag­da­le­na Boruc z 2e, Julia Wój­cik z 2g oraz Dariu­sz Klu­ska z 2f. 
Do zoba­cze­nia po waka­cja­ch.

…bo Dzień Dziecka jest każdego dnia

Ostat­ni dzień nauki szkol­nej upły­nął w weso­łej atmos­fe­rze. Z ini­cja­ty­wy kla­sy II c i Samo­rzą­du Uczniow­skie­go przez dwie godzi­ny lek­cyj­ne świe­to­wa­li­śmy “Dzień Duże­go i Małe­go Dziec­ka”. Dru­ży­ny uczniów (Mały­ch Dzieci)i nauczy­cie­li (Duży­ch Dzie­ci) popi­sy­wa­ły sie swo­ją wie­dzą o szko­le odpo­wia­da­jac na pyta­nia quizu. Były i te banal­nie łatwe (np. ile scho­dów trze­ba poko­nać, aby zna­leźć sie w szkol­nej sto­łów­ce?) i nie­co trud­niej­sze. Tyl­ko mistrzo­wie roz­po­zna­li po ocza­ch lub biżu­te­rii oso­by pra­cu­ją­ce w naszej szko­le. Wszy­scy jed­nak po mistrzow­sku śpie­wa­li i tań­czy­li skom­pli­ko­wa­ne ukła­dy cho­re­ogra­ficz­ne. Zwy­cięz­ca­mi w kate­go­rii Mały­ch Dzie­ci oka­za­ły się przed­sta­wi­ciel­ki kla­sy III C, zaś wśród Duży­ch Dzie­ci z pyta­nia­mi quizu naj­le­piej pora­dzi­li sobie przy­rod­ni­cy. I kto powie­dział, że Dzień Dziec­ka jest 1 czerw­ca?

Trzecioklasiści w EBU LAB

Ucznio­wie klas trze­ci­ch w ostat­ni­ch dnia­ch nauki odwie­dzi­li EBU LAB, czy­li sie­dzi­bę Fun­da­cji EBU. Oka­zją do odwie­dzin były warsz­ta­ty doty­czą­ce wolon­ta­ria­tu, któ­re mia­ły na celu zachę­cić mło­dzież do zaan­ga­żo­wa­nia się w tę dzia­łal­no­ść spo­łecz­ną. Ucznio­wie mogli jed­no­cze­śnie zwie­dzić nową kolo­ro­wą sie­dzi­bę fun­da­cji, poznać jej histo­rię i poroz­ma­wiać o przy­szło­ści.

Turniej warcabowy

22 czerw­ca z ini­cja­ty­wy Bart­ka Bobiń­skie­go z kla­sy I C i pana dyrek­to­ra Grze­go­rza Wyszo­grodz­kie­go został roze­gra­ny pierw­szy etap tur­nie­ju war­ca­bo­we­go. Gra­no sys­te­mem dra­bin­ko­wym, wygra­ny grał z wygra­nym. Nie uda­ło się jesz­cze wyło­nić zwy­cięz­cy. Do tur­nie­ju jed­nak powró­ci­my we wrze­śniu.

Fotograficzne trofeum

 

Nie­zmier­nie miło nam poin­for­mo­wać, że rok szkol­ny koń­czy­my suk­ce­sem uczen­ni­cy kl. 2b — Zuzan­ny Pie­cho­wi­cz.

Zuzia zaję­ła III miej­sce w kon­kur­sie “Magicz­ne miej­sca Zie­mi Miń­skiej w magicz­nym wymia­rze foto­gra­fii” w kate­go­rii: Pięk­no przy­ro­dy Zie­mi Miń­skiej orga­ni­zo­wa­nym przez Lokal­ną Orga­ni­za­cję Tury­stycz­ną Zie­mi Miń­skiej. W nagro­dę we wrze­śniu Zuzia weź­mie udział w pro­fe­sjo­nal­ny­ch warsz­ta­ta­ch foto­gra­ficz­ny­ch.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my mło­dej arty­st­ce.