Mistrzowie Wyobraźni

16 stycz­nia w rama­ch trwa­ją­cy­ch dni mate­ma­ty­ki odbył się kon­kurs na Mistrza Wyobraź­ni, pole­ga­ją­cy na uło­że­niu jak naj­więk­szej ilo­ści obraz­ków z tan­gra­mu. Zada­nie, jakie cze­ka­ło uczest­ni­ków, nie było tak łatwe, jak się wyda­wa­ło. Trze­ba było trosz­kę pomy­śleć i z cza­sem poja­wia­ło się coraz wię­cej pomy­słów na kolej­ne kształ­ty. Uczest­ni­ków dopin­go­wa­li kole­dzy z kla­sy oraz pani Mag­da­le­na Dobrzyń­ska, pomy­sło­daw­czy­ni kon­kur­su. Zma­ga­niom towa­rzy­szy­ła dobra zaba­wa i zdro­wa rywa­li­za­cja.
Zwy­cięz­ca­mi  kon­kur­su zosta­li : I miej­sce – Pau­li­na Mor­mon i Mag­da­le­na Ksią­żek z kl. Ie, II miej­sce – Łuka­sz Kuź­ma  z kl. If, a miej­sce III – Domi­ni­ka Maku­ch i Pau­li­na Cze­ka­ła z kla­sy IIIg. Gra­tu­lu­je­my Mistrzom Wyobraź­ni.

Lekcja Chemii

11 stycz­nia 2017r. ucznio­wie kla­sy 1F pod opie­ką pani Niny Ostrow­skiej, uczest­ni­czy­li w   4-godzin­ny­ch warsz­ta­ta­ch w labo­ra­to­rium che­micz­nym Wydzia­łu Che­micz­ne­go Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, któ­re odby­ły się w rama­ch pro­jek­tu OPEN LAB. Na zaję­cia­ch tych „mło­dzi che­mi­cy” m.in. mie­li moż­li­wo­ść samo­dziel­nie zba­dać wła­ści­wo­ści skład­ni­ków powie­trza. Wyko­ny­wa­li doświad­cza­nia,  do któ­ry­ch uży­wa­li suche­go lodu, czy­li zesta­lo­ne­go dwu­tlen­ku węgla. Zoba­czy­li też jak wyglą­da pro­ces skra­pla­nia  tle­nu, przy pomo­cy cie­kłe­go azo­tu. To był pierw­szy wyjazd nowej kla­sy przy­rod­ni­czej do pro­fe­sjo­nal­ne­go labo­ra­to­rium, któ­rym roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z eks­pe­ry­men­to­wa­niem che­micz­nym….

Konkurs na wyklejankę

W rama­ch tego­rocz­nej “Mody na pol­ski” nauczy­cie­le polo­ni­ści zachę­ca­ją zarów­no uczniów, jak i doro­sły­ch (nauczy­cie­li oraz słu­cha­czy MUTW) do udzia­łu w “Kon­kur­sie na wykle­jan­kę” inspi­ro­wa­ną pra­ca­mi arty­stycz­ny­mi poet­ki – Wisła­wy Szym­bor­skiej. Kon­kurs jest prze­pro­wa­dza­ny w dwó­ch eta­pa­ch – szkol­nym i miej­skim. Ogło­sze­nie wyni­ków odbę­dzie się 9 lute­go 2017 roku o godz. 12.00 w hali spor­to­wej nasze­go gim­na­zjum w trak­cie spo­tka­nia pod hasłem “Język pol­ski łączy poko­le­nia”. Życzy­my dobrej zaba­wy i wie­lu cie­ka­wy­ch pomy­słów arty­stycz­ny­ch przy wyko­ny­wa­niu kola­ży.

Poni­żej znaj­du­je się regu­la­min kon­kur­su.

regu­la­min – Kon­kurs na wykle­jan­kę

Białe szaleństwo

Gru­pa śmiał­ków zako­cha­ny­ch w bia­łym sza­leń­stwie pią­ty rok z rzę­du odby­ła  nie­za­po­mnia­ną kil­ku­dnio­wą przy­go­dę. Wraz z opie­ku­na­mi Mar­kiem Kudel­skim i Toma­szem Rutą, nauczy­cie­la­mi wycho­wa­nia fizycz­ne­go  szu­so­wa­li  po Sto­ku Rusiń­skim w Buko­wi­nie, Kotel­ni­cy w Biał­ce Tatrzań­skiej oraz  w Małym Cichym. Wszy­scy z uśmie­cha­mi na twa­rzy, w peł­nym ekwi­pun­ku  dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści nar­ciar­skie. Odwie­dzi­li Ter­my w Biał­ce Tarzań­skiej i cie­szy­li się Zako­pa­nem zako­pa­nym w śnie­gu i okra­szo­nym mro­zem.  W podzię­ko­wa­niu za mile spę­dzo­ne chwi­le i nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia opie­ku­no­wie otrzy­ma­li od uczest­ni­ków kalo­rycz­ną piz­zę,  oka­za­łą w kształ­cie, mówią­ca wszyst­ko. Opie­ku­no­wie z kolei  zre­wan­żo­wa­li się kola­żem zdjęć na pamiąt­kę nar­ciar­skiej sie­lan­ki. Sto­kom nar­ciar­skim powie­dzie­li: Do zoba­cze­nia za rok!

Poświąteczny wyjazd 2g

Ucznio­wie kla­sy 2g wraz z wycho­waw­czy­nią w czwar­tek 5 stycz­nia poje­cha­li na miko­łaj­ko­wą wyciecz­kę do War­sza­wy. Zde­cy­do­wa­li się na nowo­cze­sną for­mę roz­ryw­ki – esca­pe room, czy­li na zaba­wę w jed­nym z 6 tema­tycz­ny­ch pokoi i roz­wią­zy­wa­nie sze­re­gu zaga­dek logicz­ny­ch i zręcz­no­ścio­wy­ch, przy któ­ry­ch bar­dzo przy­dat­na oka­za­ła się pra­ca zespo­ło­wa. Celem zaba­wy było wydo­sta­nie się w okre­ślo­nym cza­sie z tema­tycz­ne­go poko­ju. Ucznio­wie 2g wybra­li nastę­pu­ją­ce pomiesz­cze­nia: “Bez­lud­ną wyspę”, “Przy­go­dę na dnie oce­anu”, “Mistrza Zen”, “Rytu­ał”, “Ilu­zję” i pokój “Klau­na w krzy­wym zwier­cia­dle”. Szczę­śli­wie wszyst­kim uda­ło się wydo­stać z zamknię­ty­ch pomiesz­czeń, ponie­waż dru­gim punk­tem pro­gra­mu było obej­rze­nie kolej­nej czę­ści “Gwiezd­ny­ch wojen” pt. “Łotr 1”.

 

Kolędnicy kolędowali

5 stycz­nia sta­ro­pol­skim oby­cza­jem po szko­le wędro­wa­li kolęd­ni­cy. Poprze­bie­ra­ni ucznio­wie z kl. 3f przy­go­to­wa­li krót­ki występ z kolę­da­mi i wier­szy­ka­mi ludo­wy­mi. Był król Herod, dia­beł­ki, anioł­ki, szop­ka, paste­rze i nowo­rocz­ne sta­ro­pol­skie DO SIEGO ROKU! na zakoń­cze­nie wystę­pu. Kolęd­ni­cy wystą­pi­li w szkol­nej sto­łów­ce, a potem wędro­wa­li od kla­sy do kla­sy, wpro­wa­dza­jąc wszyst­ki­ch w dobry nastrój. Na pomy­sł kolę­do­wa­nia wpa­dła wycho­waw­czy­ni kla­sy 3f z inno­wa­cją wie­lo­kul­tu­ro­wą – pani Lil­la Kłos.