Ważne

Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

2 kwiet­nia, jak co roku świę­tu­je­my w naszym gim­na­zjum „Świa­to­wy Dzień Wie­dzy na temat Auty­zmu”. W tym roku chce­my zapro­sić wszyst­ki­ch, któ­rym pro­ble­ma­ty­ka auty­zmu nie jest obo­jęt­na na Rajd Rowe­ro­wy pod hasłem „Wkrę­ce­ni na Nie­bie­sko dla Auty­zmu”. Star­tu­je­my w nie­dzie­lę 2 kwiet­nia o godzi­nie 10.00 na Sta­rym Ryn­ku. Wystar­czy zabrać ze sobą rower, kask, nie­bie­ską koszul­kę i dobry nastrój. Szcze­gó­ło­wy regu­la­min i kar­ta zgło­sze­nia do pobra­nia poni­żej.

Do zoba­cze­nia na rowe­ro­wym szla­ku.

Orga­ni­za­to­rzy

Regu­la­min wraz z kar­tą zgło­sze­nia

Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”

W ponie­dzia­łek (20.03.) zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne szkol­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “War­szaw­ska Syren­ka”. Swo­imi popi­so­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi juro­rów (panie E. Psz­czół­kow­ską i A. Kożu­chow­ską) zachwy­ci­ły dwie oso­by — Mar­ta Obło­za z 3eŁuka­sz Kuź­ma z 1f. Mar­ta nie­zwy­kle prze­ko­nu­ją­co recy­to­wa­ła wier­sz L. Staf­fa “Sło­wik” i frag­ment pro­zy z powie­ści “Nie­ha­lo” I. Kar­po­wi­cza, nato­mia­st Łuka­sz przy­go­to­wał dwa wier­sze — “Nic dwa razy” W. Szym­bor­skiej i “Wędrów­kę” D. Wawi­łow. Zarów­no Mar­ta, jak i Łuka­sz będą repre­zen­to­wa­li  nasze gim­na­zjum w kolej­nym eta­pie kon­kur­su, któ­ry zapla­no­wa­no na 7 kwiet­nia. Gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki za następ­ne wystę­py!

Everybody speaks English” czyli warsztaty językowe dla całej szkoły!

W pią­tek 7 mar­ca przy oka­zji świę­ta patro­na Irlan­dii- Świę­te­go Patry­ka- za spra­wą nauczy­cie­li języ­ka angiel­skie­go odby­ły się warsz­ta­ty języ­ko­we dla całej szko­ły. Nick Claws, anglik pra­cu­ją­cy dla euro­pej­skie­go pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go Nauka Bez Gra­nic, prze­pro­wa­dził w naszej szko­le czte­ry 60 minu­to­we warsz­ta­ty w języ­ku angiel­skim. Poziom warsz­ta­tów został dopa­so­wa­ny do pozio­mu języ­ko­we­go klas. I tak też kla­sy III bra­ły udział w warsz­ta­ta­ch “Stre­et Engli­sh, innit!”, w któ­rym dowie­dzie­li się o róż­ni­ca­ch mię­dzy języ­kiem ofi­cjal­nym i potocz­nym a tak­że poćwi­czy­li zwro­ty w slan­gu ulicz­nym. Klas II i I uczest­ni­czy­ły w warsz­ta­ta­ch pt. “Weird Bri­ta­in”- były to warsz­ta­ty kul­tu­ro­we o róż­ny­ch prze­dziw­ny­ch i śmiesz­ny­ch zwy­cza­ja­ch Bry­tyj­czy­ków z życia codzien­ne­go. Na koniec kla­sy języ­ko­we dosta­ły dodat­ko­we warsz­ta­ty o Irlan­dii i oby­cza­ja­ch zwią­za­ny­ch ze Św. Patry­kiem.
Ucznio­wie z chę­cią posłu­gi­wa­li się języ­kiem angiel­skim udzie­la­jąc się w zada­nia­ch i dys­ku­sja­ch.

Z pew­no­ścią kolej­ne warsz­ta­ty języ­ko­we odbę­dą się w przy­szły­ch lata­ch. 🙂

 

 

2g w Koperniku

14 mar­ca ucznio­wie kla­sy poli­tech­nicz­nej poje­cha­li na wyciecz­kę do Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie. Na począt­ku obej­rze­li wysta­wę, a póź­niej mogli poeks­pe­ry­men­to­wać i zdo­być nową wie­dzę na temat świa­tła i pro­mie­nio­wa­nia gam­ma.  Póź­niej zbu­do­wa­li igloo z kloc­ków, spa­ce­ro­wa­li po toną­cym stat­ku, leże­li na kol­ca­ch, stwo­rzy­li mały Trój­kąt Ber­mudz­ki i wiry na wodzie. Następ­nie uda­li się do pla­ne­ta­rium i wzię­li udział w kosmicz­nej wypra­wie. Podró­żo­wa­li rakie­tą w stro­nę Jowi­sza i pozna­li dzia­ła­ją­ce tam pra­wa, np. trzy pra­wa Keple­ra. Na koniec obej­rze­li spek­ta­kl w Teatrze Wyso­ki­ch Napięć, gdzie byli świad­ka­mi wal­ki Tho­ma­sa Edi­so­na, zwo­len­ni­ka prą­du sta­łe­go i Niko­li Tesli, zwo­len­ni­ka prą­du prze­mien­ne­go. Zamknię­ci w klat­ce Fara­daya widzie­li też trans­for­ma­tor Tesli, dra­bi­nę Jaku­ba, gene­ra­tor Van de Gra­af­fa i żarów­ki. Ucznio­wie wie­le się dowie­dzie­li i przy oka­zji miło spę­dzi­li czas.

WOJSKOWY SUKCES

Nie­zmier­nie miło nam poin­for­mo­wać, że repre­zen­ta­cja naszej szko­ły zdo­mi­no­wa­ła eli­mi­na­cje do Ogól­no­pol­ski­ch Manew­rów Arty­stycz­ny­ch Woj­ska Pol­skie­go, jakie odby­ły się 9 mar­ca w Klu­bie Cen­trum Szko­le­nia Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej w Miń­sku Mazo­wiec­kim. W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ jury I miej­sce przy­zna­ło Julii Wiciń­skiej, Kari­nie Gro­ma­dow­skiej i Julii Gałąz­ce, zaś w TURNIEJU RECYTATORSKIM dwie wyło­nio­ne zwy­cięż­czy­nie to Kare­na Paź­dzio­ch i Kata­rzy­na Bień­kow­ska. Gra­tu­lu­je­my uczen­ni­com i ich opie­ku­nom, czy­li panu Paw­ło­wi Jedliń­skie­mu, pani Alek­san­drze Wró­bel i pani Iza­be­li Saga­now­skiej. Nagro­dze­ni wezmą udział w Manew­ra­ch Arty­stycz­ny­ch Woj­ska Pol­skie­go, któ­re odbę­dą się w dnia­ch 4–9 kwiet­nia w Kra­ko­wie.