Ważne

Zaprzyjaźnij się z nową szkołą!

Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (“zerów­ki”) i z klas I na spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne z wycho­waw­ca­mi przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go. Pro­po­nu­je­my dzie­ciom szan­sę na pierw­szy kon­takt z nową szko­łą, oswo­je­nie z oto­cze­niem, pozna­nie wycho­waw­cy. Pod­czas spo­tka­nia zapew­ni­my: zwie­dza­nie szko­ły, zaba­wy inte­gra­cyj­ne i muzycz­no-rucho­we w sali lek­cyj­nej, wyko­na­nie cie­ka­wej pra­cy pla­stycz­nej, słod­ki upo­mi­nek. Pro­si­my, by dzie­ci zabra­ły ze sobą napo­je. Rodzi­ce będą mie­li oka­zję wza­jem­nie się poznać, pody­sku­to­wać przy kawie i her­ba­cie. Spo­tka­nia zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w ostat­nim tygo­dniu sierp­nia w godz. 15.00–17.00 według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

 • oddział przed­szkol­ny — 30 sierp­nia,
 • kl. 1 a — 31 sierp­nia,
 • kl. 1 b — 1 wrze­śnia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Bitwa warszawska 1920

W imie­niu bur­mi­strza mia­sta, pro­bosz­cza para­fii NNMP, dyrek­to­ra Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry i dyrek­to­ra Miej­skiej Szko­ły Arty­stycz­nej zapra­sza­my na obcho­dy 97. rocz­ni­cy bitwy war­szaw­skiej 1920 roku, któ­re odbę­dą się 17 sierp­nia. W pro­gra­mie obcho­dów: msza świę­ta w inten­cji Ojczy­zny, uro­czy­sto­ści przed Pomni­kiem Nie­pod­le­gło­ści oraz seans fil­mo­wy “1920 Bitwa War­szaw­ska” w MSA. Bez­płat­ne wej­ściów­ki na film moż­na ode­brać w kinie Muza, w recep­cji MSA oraz w Biu­rze Obsłu­gi Inte­re­san­ta w Urzę­dzie Mia­sta. Ilo­ść wej­śció­wek ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram obcho­dów — na pla­ka­cie.

Zapraszamy Rodziców

Ser­decz­nie zapra­sza­my Rodzi­ców na pierw­sze spo­tka­nie w nowej szko­le, któ­re odbę­dzie się w sto­łów­ce szkol­nej (ul. Budow­la­na 2) 29 sierp­nia 2017r. według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

 • godz. 17.00 — spo­tka­nie dla Rodzi­ców dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (“zerów­ka”)
 • godz. 18.00 — spo­tka­nie dla Rodzi­ców dzie­ci z kl. I szko­ły pod­sta­wo­wej

Zamiesz­cza­my spis rze­czy, o któ­ry­ch zakup pro­si­my Rodzi­ców — WYPRAWKA:

WYPRAWKA KLASA I

WYPRAWKAZERÓWKA

PODRĘCZNIKI na rok szkolny 2017/2018

Infor­mu­je­my, że ucznio­wie:

 • kl. I i kl. VII szko­ły pod­sta­wo­wej,
 • kl. IIIII gim­na­zjum

otrzy­ma­ją pod­ręcz­ni­ki i ćwi­cze­nia do obo­wiąz­ko­wy­ch zajęć edu­ka­cyj­ny­ch bez­płat­nie we wrze­śniu (w rama­ch dota­cji celo­wej MEN).

W przy­pad­ku uczniów, któ­rzy będą uczęsz­cza­li na zaję­cia z reli­gii, nale­ży kupić pod­ręcz­nik:

 • oddział przed­szkol­ny (“zerów­ka) — “Kocham dobre­go Boga” D. Kur­piń­ski. E. Osew­ska, J. Sno­pek, J. Sta­la, Wydaw­nic­two Jed­no­ść Kiel­ce (nr dopusz­cz. AZ-03–04/3–1
 • kl. I szko­ły pod­sta­wo­wej — “W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go” A. Frą­czek, R. Szew­czyk, Wydaw­nic­two Kate­che­tycz­ne, War­sza­wa (nr dopusz­cz. AZ-11–01/10-WA-1/12)
 • kl. VII szko­ły pod­sta­wo­wej — “Two­je sło­wo jest świa­tłem na mojej dro­dze” ks. P. Toma­sik, Wydaw­nic­two Kate­che­tycz­ne, War­sza­wa (nr dopusz­cz. AZ-31–01/10-WA-1/12)
 • kl. II gim­na­zjum — “Ty ścież­kę życia mi uka­że­sz” ks. P. Toma­sik, Wydaw­nic­two Kate­che­tycz­ne, War­sza­wa (nr dopusz­cz. AZ-31–01/10-WA-1/13)
 • kl. III gima­zjum — “Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta” ks. P. Toma­sik, Wydaw­nic­two Kate­che­tycz­ne, War­sza­wa (nr dopusz­cz. AZ-33–01/10-WA-1/14)

 

Od września NOWA SZKOŁA

Infor­mu­je­my, że w związ­ku z wpro­wa­dze­niem refor­my sys­te­mu edu­ka­cji, zgod­nie z Uchwa­łą Nr XVII.252.2017 Rady Mia­sta Miń­sk Mazo­wiec­ki w spra­wie dosto­so­wa­nia sie­ci szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjów do nowe­go ustro­ju szkol­ne­go od 1 wrze­śnia 2017r. Gim­na­zjum Miej­skie nr 2 im. Jana Paw­ła II zosta­je prze­kształ­co­ne w Szko­łę Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II.

Od 1 wrze­śnia 2017r. w budyn­ku przy uli­cy Budow­la­nej 2 będą się uczy­li ucznio­wie w nastę­pu­ją­cy­ch oddzia­ła­ch:

 • oddział przed­szkol­ny — 10-godzin­na “zerów­ka”,
 • kl. I — dwa oddzia­ły,
 • kl. VII — sześć oddzia­łów (po trzy oddzia­ły prze­nie­sio­ne ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5),
 • kl. II gim­na­zjum — osiem oddzia­łów,
 • kl. III gim­na­zjum — sie­dem oddzia­łów.

Szko­ła nadal pro­wa­dzić będzie kla­sy przy­spo­sa­bia­ją­ce do pra­cy.

Dla uczniów z kl. I-III szko­ły pod­sta­wo­wej zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­na świe­tli­ca.

Ucznio­wie wszyst­ki­ch klas będą mogli korzy­stać z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej.

 

Zagłosuj na plac zabaw

Miń­sk Mazo­wiec­ki wal­czy o plac zabaw w kon­kur­sie “Podwór­ko talen­tów NIVEA”. Wygry­wa 20 loka­li­za­cji, któ­re otrzy­ma­ją naj­więk­szą licz­bę gło­sów. Gło­so­wać moż­na codzien­nie do koń­ca lip­ca. Na razie zaj­mu­je­my 11 miej­sce, ale każ­dy dzień ma zna­cze­nie. Liczy się mobi­li­za­cja. Zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów, by speł­nić dzie­cię­ce marze­nia.

22 lip­ca od godz. 12.00 zapra­sza­my do oddzia­łu dla dzie­ci Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej na wspól­ne gło­so­wa­nie na plac zabaw. Dla dzie­ci: nauka udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, malo­wa­nie buziek i ani­ma­cje z nagro­da­mi. WYKLIKAJMY WSPÓLNIE PODWÓRKO TALENTÓW.