Ważne

O “Modzie na polski” na stronie UPH

Miło nam poin­for­mo­wać, że o spo­tka­niu poko­leń wokół języ­ka pol­skie­go moż­na prze­czy­tać rów­nież na stro­nie Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej i Lin­gwi­sty­ki Sto­so­wa­nej na UPH w Sie­dl­ca­ch. Rela­cję przy­go­to­wa­ła gosz­czą­ca 9 lute­go w naszej szko­le pani prof. Vio­let­ta Mach­nic­ka. Zapra­sza­my do lek­tu­ry:
http://www.ifp.uph.edu.pl/137-ogolne/665-jezykowa-wiez

JĘZYK POLSKI POŁĄCZYŁ POKOLENIA

W tym roku pod­su­mo­wa­nie mie­sią­ca polo­ni­stycz­ne­go sta­ło się jed­nym z ele­men­tów dużej huma­ni­stycz­nej impre­zy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez polo­ni­stów z naszej szko­ły przy wspar­ciu kla­sy 2a (aka­de­mic­kiej-huma­ni­stycz­nej). W czwar­tek 9 lute­go kla­sy, któ­re pod­czas kon­kur­sów mię­dzy­kla­so­wy­ch zaję­ły pierw­sze trzy miej­sca w swo­im rocz­ni­ku, wzię­ły udział w III Miń­skim Świę­cie Języ­ka Pol­skie­go „Moda na pol­ski” pod hasłem: JĘZYK POLSKI ŁĄCZY POKOLENIA. Sko­ro mia­ło to być spo­tka­nie poko­leń, to opró­cz gim­na­zja­li­stów z naszej szko­ły i repre­zen­ta­cji uczniów ze wszyst­ki­ch inny­ch miń­ski­ch gim­na­zjów udział w nim wzię­li tak­że słu­cha­cze Miń­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku. Kie­dy wszy­scy zgro­ma­dzi­li się już w sali gim­na­stycz­nej, na sce­nie poja­wi­li się przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia „Rado­ść Trze­cie­go Wie­ku”, któ­rzy zaśpie­wa­li pio­sen­kę o Miń­sku i wyko­na­li taniec z Kaba­re­tu Star­szy­ch Panów. Kil­ka słów na temat dzia­łal­no­ści MUTW powie­dzia­ła też pre­zes tego sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li pani Jadwi­ga Macie­jew­ska. Dru­gim waż­nym punk­tem huma­ni­stycz­ne­go spo­tka­nia były dwa wykła­dy aka­de­mic­kie wygło­szo­ne przez zaprzy­jaź­nio­ne już z naszą szko­łą wykła­dow­czy­nie z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej i Lin­gwi­sty­ki Sto­so­wa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­nym w Sie­dl­ca­ch – panią prof. Vio­let­tę Mach­nic­ką i panią dr Bar­ba­rę Ste­lin­gow­ską. Dowie­dzie­li­śmy się, że oglą­da­ne przez nas w tele­wi­zji pro­gra­my para­do­ku­men­tal­ne zna­czą­co wpły­wa­ją na język, któ­rym się posłu­gu­je­my na co dzień i – co wię­cej – że nie jest to wpływ pozy­tyw­ny. Dru­gi wykład sku­pio­ny był na sztu­ce pisa­nia listów, któ­ra dziś nie jest już czymś powszech­nym, ode­szła raczej w zapo­mnie­nie w erze maili i smsów, a prze­cież przez wie­ki pisa­nie listów było bar­dzo waż­ną umie­jęt­no­ścią i jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch spo­so­bów prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji. W prze­rwie mię­dzy wykła­da­mi swój układ tanecz­ny zapre­zen­to­wa­ły dziew­czy­ny z 2a przy­go­to­wa­ne przez p. Rena­tę Mrocz­kow­ską. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu było pod­su­mo­wa­nie szkol­nej „Mody na pol­ski”, czy­li kon­kur­su mię­dzy­kla­so­we­go, w któ­rym zwy­cię­ży­ły kla­sy: 1b, 2f i 3e oraz kon­kur­su indy­wi­du­al­ne­go, czy­li tzw. „win­dow­sów”, w któ­rym I miej­sce zaję­ła Kata­rzy­na Kazi­mie­ro­wi­cz z 3g, , na II zna­la­zła się Domi­ni­ka Sie­niaw­ska (3g), III ex aeqo zdo­by­ły- Maja Ratyń­ska (3c) i Nata­lia Zgód­ka (3d), zaś IV – Ali­cja Kró­lak z 2g.  Nagro­dy w posta­ci cze­ków o war­to­ści 100zł na inte­gra­cję zespo­łu kla­so­we­go dla trzech naj­lep­szy­ch klas oraz kar­ty pre­zen­to­we o war­to­ści 100zł, 75zł i 50zł i 25zł) do Empi­ku ufun­do­wa­ła Rada Rodzi­ców. Na koniec zosta­ło jesz­cze wrę­cze­nie nagród w „Kon­kur­sie na wykle­jan­kę”. W kate­go­rii mło­dzie­żo­wej I miej­sce jury przy­zna­ło uczen­ni­cy Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 1 – Ange­li­ce Bar­dłow­skiej, II miej­sce zaję­ła Emi­la Popis z Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 2, a na III miej­scu zna­la­zła się pra­ca Wero­ni­ki Paplak z Sale­zjań­skie­go Gim­na­zjum im. Św. Jana Bosko. Jury zde­cy­do­wa­ło się wyróż­nić jesz­cze dwie pra­ce: Mai Ostrow­skiej z 2c z naszej szko­ły oraz Ali­cji Ada­ma­rek z Gim­na­zjum Miej­skie­go nr 1. W kate­go­rii doro­sły­ch miej­sca na podium nie zosta­ły przy­zna­ne, ale jury wyróż­ni­ło pra­ce trzech osób: pani Ali­cji Ryciel­skiej z MUTW oraz dwó­ch nauczy­cie­lek z naszej szko­ły: pani Marze­ny Grzyb oraz pani Lil­li Kłos. Póź­niej był jesz­cze czas na oglą­da­nie wykle­ja­nek i na słod­ki poczę­stu­nek. Luty się jesz­cze nie koń­czy, ale polo­ni­stycz­ne dzia­ła­nia uda­ło się już zre­ali­zo­wać, zatem spo­koj­nie może­my ruszać na ferie!

Wyniki konkursu indywidualnego – windowsów

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czył się trwa­ją­cy od tygo­dnia kon­kurs indy­wi­du­al­ny, w któ­rym wzię­ło udział 130 uczniów z pra­wie wszyst­ki­ch klas. Naj­wię­cej punk­tów zgro­ma­dzi­ła Kata­rzy­na Kazi­mie­ro­wi­cz z 3g, na II miej­scu zna­la­zła się Domi­ni­ka Sie­niaw­ska (rów­nież z 3g), III miej­sce ex aequo zdo­by­ły Maja Ratyń­ska (3c) i Nata­lia Zgód­ka (3g), zaś IV przy­pa­dło jedy­nej w tym gro­nie dru­go­kla­si­st­ce – Ali­cji Kró­lak z 2g. Dziew­czy­ny w nagro­dę otrzy­ma­ją kar­ty pre­zen­to­we do zre­ali­zo­wa­nia w Empi­ku. Swo­je nagro­dy i dyplo­my odbio­rą pod­czas spo­tka­nia pod­su­mo­wu­ją­ce­go mie­siąc języ­ka pol­skie­go, czy­li w czwar­tek na 5. i 6. godzi­nie lek­cyj­nej. Gra­tu­lu­je­my!

Dzień Myśli Braterskiej

W śro­dę na dłu­gi­ch prze­rwa­ch ujaw­ni­ła się w naszej szko­le licz­na gru­pa har­ce­rzy z róż­ny­ch dru­żyn. Przy roz­sta­wio­nym namio­cie i przy dźwię­ka­ch gita­ry moż­na było usły­szeć kil­ka har­cer­ski­ch pio­se­nek i roz­szy­fro­wać “zaszy­fro­wa­ne” po har­cer­sku wia­do­mo­ści. Dzię­ki akcji oka­za­ło się, że pani Olga Pech­cin jest czyn­ną instruk­tor­ką har­cer­stwa. Dzień Myśli Bra­ter­skiej har­ce­rze na całym świe­cie obcho­dzą 22 lute­go, ale w związ­ku z tym, że w tym dniu będą ferie, nasi har­ce­rze świę­to­wa­li już dzi­siaj.

V Regionalne Dyktando Języka Niemieckiego za nami!

6 lute­go w  Gim­na­zjum im. 6. Puł­ku Pie­cho­ty Legio­nów J. Pił­sud­skie­go w Kału­szy­nie odby­ło się V Regio­nal­ne Dyk­tan­do Języ­ka Nie­miec­kie­go. Tre­ść dyk­tan­da czy­tał uczniom gość hono­ro­wy pani pre­zy­den­to­wa Aga­ta Korn­hau­ser-Duda, któ­ra pod­czas spo­tka­nia z ucznia­mi, nauczy­cie­la­mi i zapro­szo­ny­mi gość­mi mówi­ła o tym, jak waż­na jest zna­jo­mo­ść języ­ków obcy­ch w tym tak bli­skie­go jej ser­cu – zna­jo­mo­ść języ­ka nie­miec­kie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły uczen­ni­ce: Kin­ga Barań­ska (3g), któ­ra zdo­by­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii gim­na­zjów, Lidia Tar­now­ska z 2e i Julia Wój­cik z 2g. War­to dodać, że suk­ce­sy w tym dyk­tan­dzie odnie­śli rów­nież nasi absol­wen­ci, repre­zen­tu­ją­cy obec­nie szko­ły ponad­gim­na­zjal­ne. Wszyst­kim uczniom gra­tu­lu­je­my!